Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Партньорства за сътрудничество

За възможността

Партньорствата за сътрудничество имат за цел да насърчават създаването и развитието на европейски мрежи в областта на спорта, като помагат на спортни организации да:

 • повишават качеството на работата, дейностите и практиките на участващите организации и институции
 • изграждат капацитет на организациите за транснационална и междусекторна работа
 • отговарят на общите нужди в областта на спорта
 • създават възможности за трансформация и промяна (на индивидуално, организационно или секторно равнище)

Тези възможности може да включват дейности като:

 • изграждане на мрежи от контакти между ключови заинтересовани страни
 • разработване, установяване, насърчаване и обмен на добри практики
 • подготовка, разработване и прилагане на модули и инструменти за образование и обучение
 • повишаване на уменията на лицата, формиращи общественото мнение
 • разработване на мониторинг и показатели за сравнителен анализ
 • повишаване на осведомеността за ползите от спорта и физическата активност
 • насърчаване на взаимодействието между спорта, здравето, образованието, обучението и младежта
 • подобряване на фактологичната основа в областта на спорта
 • организиране на конференции, семинари, прояви и срещи.

Резултатите следва да могат да се използват повторно, да се прехвърлят, да подлежат на по-мащабно внедряване и, ако е възможно, да обхващат множество дисциплини. Очаква се да се споделят резултати по проекти, постигнати на всички равнища — от местно до транснационално.

Кой може да кандидатства

Партньорството за сътрудничество включва най-малко 3 различни организации от 3 различни държави по програмата.

Кандидати

Всяка участваща организация, установена в държава по програмата, може да кандидатства за партньорство за сътрудничество. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта.

Други участници

Всяка публична или частна организация, установена в държава по програмата или в която и да е държава партньор по света, може да участва.

Организации, установени в държави по програмата, могат да участват или като координатори на проекти, или като партньорски организации.

Организации в държави партньори не могат да участват като координатори на проекти, но могат да бъдат част от проект (в ръководството за програмата са посочени конкретните условия).

Видове организации

Независимо от областта на проекта партньорствата за сътрудничество са отворени за всякакви видове организации, работещи в която и да е област на образованието, обучението, младежта, спорта или други социално-икономически сектори. Могат да участват и организации, извършващи дейности в други сфери (напр. местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, търговски организации, центрове за професионално ориентиране, културни и спортни организации).

В зависимост от приоритета и целите на проекта, стратегическите партньорства следва да обединяват най-подходящата и многообразна група партньори, за да могат да се възползват от техния разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет, и съответно да постигнат адекватни и висококачествени резултати от проекта.

Как да кандидатствате

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.

Всяка година има по една покана за представяне на предложения. През 2021 г. крайният срок за изпращане на предложения за проекти е 17 юни 2021 г. (17:00 ч. централноевропейско лятно часово време).

Свързани политики

Партньорствата за сътрудничество са свързани с общите приоритети на програмата „Еразъм+“, както и с 4 конкретни приоритета в областта на спорта.

Хоризонтални приоритети по „Еразъм+“

 • приобщаване и многообразие в спорта
 • околна среда и борба с изменението на климата
 • справяне с цифровата трансформация чрез развитие на цифрова подготвеност, устойчивост и капацитет
 • общи ценности, гражданска ангажираност и участие

Приоритети в областта на спорта

 • насърчаване на участието в спортни дейности и на физическата активност
 • насърчаване на честността и ценностите в спорта
 • насърчаване на образованието във и чрез спорта
 • борба с насилието, расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта и с водещата до насилие радикализация

В по-широк смисъл партньорствата за сътрудничество са създадени в съответствие с работния план на ЕС за спорта за периода 2021 – 2024 г. (прочетете го в EUR-Lex).

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за партньорствата за сътрудничество. То съдържа цялата информация за приоритетите, критериите за отпускане на безвъзмездни средства, правилата за финансиране и други.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Закрито

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Закрито

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).