Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Bendradarbiavimo partnerystė

Apie galimybę

Bendradarbiavimo partneryste siekiama skatinti Europos sporto tinklų kūrimą ir plėtotę ir padėti sporto organizacijoms:

 • gerinti dalyvaujančiųjų organizacijų ir institucijų darbo, veiklos ir praktikos kokybę;
 • stiprinti organizacijų gebėjimus dirbti tarpvalstybiniu mastu ir įvairiuose sektoriuose;
 • tenkinti bendrus poreikius sporto srityje;
 • sudaryti sąlygas permainoms ir pokyčiams (pavienio asmens, organizacijos ar sektoriaus lygmeniu).

Gali būti vykdoma tokia veikla kaip:

 • pagrindinių suinteresuotųjų subjektų tinklų kūrimas;
 • geriausios patirties kaupimas, nustatymas, rėmimas ir sklaida;
 • švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas;
 • informacijos skleidėjų gebėjimų gerinimas;
 • rodiklių stebėjimo ir lyginamosios analizės plėtojimas;
 • informuotumo apie sporto ir fizinio aktyvumo pridėtinę vertę didinimas;
 • sporto, sveikatos, švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sąveikos skatinimas;
 • sporto duomenų bazės stiprinimas;
 • konferencijų, seminarų, renginių ir susitikimų organizavimas.

Rezultatai turėtų būti pakartotinai panaudojami, perkeliami, kuo plačiau taikomi ir, jei įmanoma, tarpdalykiniai. Tikimasi, kad atrinktų projektų vykdytojai pasidalys veiklos rezultatais tiek vietos, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu.

Kas gali teikti paraišką?

Bendradarbiavimo partnerystėje dalyvauja bent trys skirtingos organizacijos iš trijų skirtingų Programos šalių.

Pareiškėjai

Bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti bet kuri Programos šalyje įsteigta dalyvaujančioji organizacija. Ši organizacija paraišką teikia visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu.

Kiti dalyviai

Bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti viešoji arba privačioji organizacija, įsteigta Programos šalyje arba bet kurioje pasaulio šalyje partnerėje.

Programos šalyse įsteigtos organizacijos gali dalyvauti kaip projekto koordinatorės arba kaip organizacijos partnerės.

Organizacijos iš šalių partnerių negali būti projekto koordinatorėmis, bet gali dalyvauti projekte (konkrečios sąlygos išdėstytos Programos vadove).

Organizacijos

Nepriklausomai nuo projekto srities, bendradarbiavimo partnerystėje gali dalyvauti bet kuri organizacija, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kitame socialiniame ar ekonominiame sektoriuje. Dalyvauti gali ir organizacijos, vykdančios veiklą kitose srityse (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos, mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Atsižvelgiant į projekto prioritetus ir tikslus, bendradarbiavimo partnerystėje turėtų dalyvauti tinkamiausi ir įvairiausi partneriai, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, ypatumais ir specialiosiomis žiniomis ir pasiekti atitinkamų ir kokybiškų projekto rezultatų.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas organizacijos gali teikti per ES Finansavimo ir konkursų portalą.

Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas kasmet. 2021 m. projektų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 17 d. 17 val. (Vidurio Europos vasaros laiku).

Susijusi politika

Bendradarbiavimo partnerystė yra susieta su programos „Erasmus+“ bendrais prioritetais ir su keturiais sporto srities prioritetais.

Horizontalieji programos „Erasmus+“ prioritetai:

 • įtrauktis ir įvairovė sporte;
 • aplinka ir kova su klimato kaita;
 • skaitmeninės transformacijos klausimo sprendimas didinant skaitmeninę parengtį, atsparumą ir pajėgumus;
 • bendros vertybės, pilietinis aktyvumas ir dalyvavimas.

Sporto srities prioritetai:

 • dalyvavimo sporto ir fizinėje veikloje skatinimas;
 • sąžiningumo ir vertybių sporto srityje skatinimas;
 • švietimas sporte ir per sportą;
 • kova su smurtu ir rasizmo, diskriminacijos, nepakantumo ir smurtinės radikalizacijos klausimų sporte sprendimas.

Platesne prasme bendradarbiavimo partnerystė derinama su 2011–2014 m. Europos Sąjungos darbo planu sporto srityje (žr. „EUR-Lex“).

Daugiau informacijos

Svarbiausias informacijos apie bendradarbiavimo partnerystę šaltinis – programos „Erasmus+“ vadovas. Jame pateikiama visa informacija apie prioritetus, skyrimo kriterijus, finansavimo taisykles ir t. t.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Uždara

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Uždara

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).