Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kooperačné partnerstvá

Čo sú kooperačné partnerstvá?

Kooperačné partnerstvá sa zameriavajú na podporu vytvárania a rozvoja európskych sietí v oblasti športu. Ich cieľom je pomôcť športovým organizáciám

 • zvýšiť kvalitu práce, činností a postupov zapojených organizácií a inštitúcií,
 • budovať kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešiť spoločné potreby v oblasti športu,
 • umožniť transformáciu a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo odvetvovej úrovni).

Kooperačné partnerstvá môžu zahŕňať širokú škálu činností, napríklad:

 • vytváranie sietí medzi kľúčovými zainteresovanými stranami,
 • rozvoj, identifikáciu, podporu a výmenu najlepších postupov,
 • prípravu, vypracovanie a realizáciu modulov a nástrojov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy,
 • zvyšovanie zručností šíriteľov informácií,
 • prípravu monitoringu a referenčného porovnávania ukazovateľov,
 • zvyšovanie povedomia o pridanej hodnote športu a telesnej aktivity,
 • podporu synergií medzi oblasťou športu, zdravia, vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže,
 • zlepšenie dôkazovej základne v športe,
 • organizovanie konferencií, seminárov, podujatí a stretnutí.

Výsledky by mali byť opätovne použiteľné a prenosné, a ak je to možné, mali by zahŕňať viaceré disciplíny. Tieto výsledky sa sprístupnia všetkým zainteresovaným stranám od miestnej až po medzinárodnú úroveň.

Kto môže podať žiadosť?

Kooperačné partnerstvá zahŕňajú najmenej tri organizácie z troch rôznych krajín zapojených do programu.

Žiadatelia

O kooperačné partnerstvo môže požiadať každá účastnícka organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu.

Ďalší účastníci

Zúčastniť sa môže každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu alebo v ktorejkoľvek partnerskej krajine sveta.

Organizácie zriadené v programových krajinách sa môžu zúčastňovať v pozícii koordinátora projektu alebo partnerskej organizácie.

Organizácie v partnerských krajinách sa nemôžu zúčastňovať na projekte v pozícii koordinátora, ale môžu byť súčasťou projektu (sprievodca programom stanovuje osobitné podmienky).

Typy organizácií

Bez ohľadu na oblasti, na ktoré má projekt vplyv, sú kooperačné partnerstvá otvorené pre všetky typy organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno-ekonomických odvetviach. Zúčastniť sa môžu aj organizácie vykonávajúce činnosti v iných oblastiach (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by kooperačné partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti a dosiahnuť relevantné a vysokokvalitné výsledky projektu.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré chcú podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom portálu EÚ pre financovanie a ponuky.

Každý rok sa uverejní len jedna výzva na predkladanie žiadostí. V roku 2021 sa lehota na predkladanie žiadostí končí 17. júna 2021 (o 17.00 hod. SELČ).

Súvisiace politiky

Kooperačné partnerstvá sú prepojené s celkovými prioritami programu Erasmus+, ako aj so štyrmi špecifickými prioritami v oblasti športu.

Horizontálne priority v programe Erasmus+:

 • začlenenie a rozmanitosť v športe,
 • životné prostredie a boj proti zmene klímy,
 • riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity,
 • spoločné hodnoty, občianska angažovanosť a aktívne občianstvo.

Priority v oblasti športu:

 • podpora zapájania sa do športových a pohybových aktivít,
 • podpora integrity a hodnôt v športe,
 • podpora vzdelávania v športe a prostredníctvom športu,
 • boj proti násiliu a rasizmu, diskriminácii a neznášanlivosti v športe a riešenie problematiky násilnej radikalizácie.

V širšom zmysle sú kooperačné partnerstvá navrhnuté tak, aby boli v súlade s pracovným plánom EÚ pre šport na roky 2021 – 2024 (pozri stránku EUR-Lex).

Viac informácií

Hlavným zdrojom informácií o kooperačných partnerstvách je sprievodca programom Erasmus+. Obsahuje všetky informácie o prioritách, kritériách na vyhodnotenie návrhov, pravidlách financovania atď.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Uzavreté

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Uzavreté

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).