Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerství pro spolupráci

Základní informace

Partnerství pro spolupráci mají za cíl prosazovat vytváření a rozvoj evropských sítí v oblasti sportu. Jejich cílem je pomáhat sportovním organizacím

 • zvyšovat kvalitu práce, aktivit a praktik zúčastněných organizací a subjektů
 • budovat kapacity organizací pro činnost na nadnárodní a meziodvětvové úrovni
 • řešit společné otázky a potřeby v oblasti sportu
 • při transformaci a realizaci změn (na individuální, organizační nebo odvětvové úrovni)

V rámci partnerství se mohou realizovat například tyto činnosti

 • vytváření sítí hlavních zúčastněných subjektů
 • vývoj, určení, propagace a sdílení osvědčených postupů
 • příprava, rozvoj a zavádění vzdělávacích a školicích modulů a nástrojů
 • zvyšování kompetencí šiřitelů v oblasti sportu
 • rozvoj monitorování a srovnávání ukazatelů v oblasti sportu
 • šíření informací o prospěšnosti sportu a tělesné aktivity
 • podpora součinnosti mezi oblastmi sportu, zdraví, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže
 • zkvalitňování základny poznatků významných pro oblast sportu
 • pořádání konferencí, seminářů, akcí a setkání

Výsledky by měly být opakovaně použitelné, přenositelné, rozšiřitelné a měly by pokud možno mít silný mezioborový rozměr. Výstupy z projektů by se měly sdílet se subjekty na místní úrovni i mezinárodně.

Kdo se může do partnerství zapojit?

Partnerství pro spolupráci by měla zahrnovat nejméně tři různé organizace ze tří různých programových zemí.

Žadatelé

Žádost o grant v rámci partnerství pro spolupráci může podat jakákoli zúčastněná organizace se sídlem v programové zemi. Tato organizace podává žádost jménem všech zúčastněných organizací podílejících se na projektu.

Další účastníci

Členem partnerství pak může být jakákoli veřejná nebo soukromá organizace usazená v programové nebo partnerské zemi.

Organizace zřízené v programových zemích se mohou účastnit buď jako koordinátor projektu, nebo jako partnerská organizace.

Organizace z partnerských zemí se mohou projektu zúčastnit, ale nemohou vykonávat funkci koordinátora projektu (podrobné podmínky najdete v příručce k programu)

Druh organizace

Partnerství pro spolupráci jsou určena všem typům organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, sportu nebo v jiných sociálně-ekonomickém odvětví, a to bez ohledu na to, které oblasti se pak daný projekt dotýká. Zúčastnit se mohou i organizace působící v jiných oblastech (např. místní, regionální a celostátní orgány, střediska pro uznávání a ověřování, obchodní komory, obchodní organizace, poradenská střediska, kulturní a sportovní organizace).

V závislosti na prioritě a cílech projektu by kooperativní partnerství měla zahrnovat co nejvhodnější a nejrozmanitější škálu partnerů s cílem využít jejich různé zkušenosti, profily a specifické odborné znalosti a zajistit relevantní a vysoce kvalitní výsledky projektu.

Jak podat žádost

Organizace, které mají o účast zájem, mohou podat žádost prostřednictvím portálu pro nabídková řízení a finanční příležitosti s názvem EU funding & tenders portal.

Každoročně je vyhlašována jedna výzva k předkládání návrhů. Termín pro předložení projektů v roce 2021 je 17. června 2021 (v 17:00 SEČ).

Související politiky

Partnerství pro spolupráci se odvíjejí od všeobecných priorit programu Erasmus+ a naplňují i čtyři specifické priority z oblasti sportu.

Horizontální priority programu Erasmus+

 • začlenění a rozmanitost ve sportu
 • ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu
 • řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity
 • společné hodnoty, občanská angažovanost a participace

Priority specifické pro oblast sportu

 • podpora zapojení do sportu a tělesných aktivit
 • podpora integrity a hodnot ve sportu
 • podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu
 • potírání násilí a boj proti rasismu, diskriminaci a nesnášenlivosti ve sportu a boj proti násilné radikalizaci

V širším slova smyslu jsou partnerství pro spolupráci koncipována v souladu s pracovním plánem EU v oblasti sportu (2021–2024) (viz EUR-Lex).

Další informace

Hlavním zdrojem informací o partnerstvích pro spolupráci je Příručka k programu Erasmus+. Najdete v ní veškeré informace o prioritách, kritériích pro udělení grantu, pravidlech financování atp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Zavřená

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Zavřená

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).