Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koostööpartnerlused

Võimalusest lähemalt

Koostööpartnerlused on kavandatud selleks, et edendada Euroopa võrgustike loomist ja arendamist spordi valdkonnas. Nende eesmärk on aidata spordiorganisatsioonidel

 • tõsta osalevate organisatsioonide ja asutuste töö, tegevuse ja tavade kvaliteeti;
 • suurendada organisatsioonide suutlikkust töötada riikidevaheliselt ja sektoriüleselt;
 • tegeleda ühiste vajadustega spordi valdkonnas;
 • võimaldada muutusi (üksikisikute, organisatsioonide või valdkonna tasandil).

Koostööpartnerlused võivad hõlmata järgmisi tegevusi:

 • peamiste sidusrühmade võrgustike loomine;
 • heade tavade väljatöötamine, kindlakstegemine, edendamine ja jagamine;
 • koolitus- ja haridusmoodulite ja -vahendite ettevalmistamine, arendamine ja rakendamine;
 • arvamuskujundajate oskuste parandamine;
 • näitajate seire ja võrdlusanalüüsi väljatöötamine;
 • teadlikkuse suurendamine spordi ja kehalise tegevuse kasulikkusest;
 • koostoime edendamine spordi ning tervishoiu, hariduse, koolituse ja noorte valdkonna vahel;
 • spordipoliitika kujundamise tõendibaasi täiustamine;
 • konverentside, seminaride, ürituste ja kohtumiste korraldamine.

Tulemused peaksid olema taaskasutatavad, ülekantavad, laiendatavad ja võimaluse korral hõlmama mitut valdkonda. Projektide puhul oodatakse tulemuste jagamist kohalikul kuni riikidevahelisel tasandil.

Kes võib esitada taotluse?

Koostööpartnerluses peab osalema vähemalt kolm eri organisatsiooni kolmest programmiriigist.

Taotlejad

Koostööpartnerlust võivad taotleda kõik programmiriigis asutatud osalevad organisatsioonid. Organisatsioon esitab taotluse kõikide projekti kaasatud osalevate organisatsioonide nimel.

Teised osalejad

Osaleda võivad kõik programmiriikides või partnerriikides asutatud avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud organisatsioonid.

Programmiriikides asutatud organisatsioonid võivad osaleda kas projekti koordinaatorina või partnerorganisatsioonina.

Partnerriikide organisatsioonid ei saa osaleda projektikoordinaatoritena, kuid võivad osaleda projektis (konkreetsed tingimused on sätestatud programmijuhendis).

Organisatsiooni liigid

Olenemata projekti mõjuvaldkonnast on koostööpartnerlused avatud mis tahes liiki organisatsioonidele, mis tegutsevad hariduse, koolituse, noorte, spordi või muudes sotsiaal-majanduslikes valdkondades. Osaleda võivad ka muudes valdkondades tegutsevad organisatsioonid (nt kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud ametiasutused, tunnustamis- ja valideerimiskeskused, kaubanduskojad, kutseorganisatsioonid, nõustamiskeskused, kultuuri- ja spordiorganisatsioonid).

Olenevalt projekti prioriteedist ja eesmärkidest peaks koostööpartnerlustes osalevate partnerite koosseis olema võimalikult asjakohane ja mitmekesine, et projektis saaks ära kasutada nende erinevaid kogemusi, profiile ja eriteadmisi ning et saavutada asjakohaseid ja kvaliteetseid tulemusi.

Kuidas kandideerida?

Taotluse esitamisest huvitatud organisatsioonid peaksid seda tegema ELi rahastamis- ja hankeportaali kaudu.

Igal aastal korraldatakse üks projektikonkurss. 2021. aastal on projektide saatmise tähtaeg 17. juuni 2021 (kell 17.00 Kesk-Euroopa suveaja järgi).

Seotud poliitikavaldkonnad

Koostööpartnerlused on seotud programmi Erasmus+ üldiste prioriteetide ja nelja spordialase prioriteediga.

Programmi Erasmus+ horisontaalsed prioriteedid:

 • kaasatus ja mitmekesisus spordis;
 • keskkond ja võitlus kliimamuutuste vastu;
 • digipöörde toetamine digivalmisoleku, vastupanuvõime ja suutlikkuse suurendamise abil;
 • ühised väärtused ning kodanikuaktiivsus ja -osalus.

Spordialased eesmärgid:

 • spordiga tegelemise ja kehalise aktiivsuse soodustamine;
 • spordiaususe ja -väärtuste edendamine;
 • hariduse edendamine spordis ja spordi abil;
 • võitlus vägivalla, rassismi, diskrimineerimise ja sallimatuse vastu spordis ning vägivaldse radikaliseerumise vastu.

Laiemas mõttes on koostööpartnerlused kavandatud nii, et need oleksid kooskõlas ELi spordialase töökavaga aastateks 2021–2024 (vt EUR-Lex).

Lisateave

Koostööpartnerluste peamine teabeallikas on Erasmus+ programmijuhend. See sisaldab kogu teavet prioriteetide, toetuse andmise kriteeriumide, rahastamiseeskirjade jm kohta.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Suletud

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Suletud

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).