Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Samenwerkingspartnerschappen

Over de mogelijkheid

Samenwerkingspartnerschappen moeten zorgen voor nieuwe en bredere Europese netwerken in de sport. Zij zijn bedoeld om sportorganisaties te helpen

 • de kwaliteit van het werk, de activiteiten en de praktijken van de betrokken organisaties en instellingen te verbeteren
 • de capaciteit van organisaties te vergroten om transnationaal en sectoroverschrijdend te werken
 • te voorzien in gemeenschappelijke behoeften op het gebied van sport
 • transformatie en verandering mogelijk maken (op individueel, organisatorisch of sectoraal niveau)

Deze mogelijkheid kan activiteiten omvatten zoals:

 • netwerkvorming onder belanghebbenden
 • ontwikkeling, selectie, promotie en uitwisseling van goede methoden
 • voorbereiding, ontwikkeling en toepassing van onderwijs- en opleidingsmodules en -instrumenten
 • verbetering van de vaardigheden van multiplicatoren
 • ontwikkeling van monitoring en benchmarking van indicatoren
 • bewustmaking van de voordelen van sport en lichaamsbeweging
 • bevordering van de synergie tussen sport, gezondheid, onderwijs, opleiding en jongerenwerk
 • meer wetenschappelijk onderzoek in verband met sport
 • conferenties, seminars, evenementen en vergaderingen

De resultaten moeten herbruikbaar, overdraagbaar en opschaalbaar zijn en, indien mogelijk, betrekking hebben op meerdere disciplines. Van de projecten wordt verwacht dat zij hun resultaten delen, van lokaal tot transnationaal niveau.

Wie kan een aanvraag indienen?

Een samenwerkingspartnerschap omvat ten minste drie organisaties uit drie verschillende programmalanden.

Aanvragers

Elke deelnemende organisatie die in een programmaland is gevestigd, kan een samenwerkingspartnerschap aanvragen. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn.

Andere deelnemers

Elke publieke of particuliere organisatie die gevestigd is in een programmaland of in een partnerland, waar ook ter wereld, kan deelnemen.

Organisaties die gevestigd zijn in programmalanden, kunnen deelnemen als coördinator van het project of als partnerorganisatie.

Organisaties in partnerlanden kunnen geen projectcoördinator zijn, maar kunnen wel deelnemen aan een project (de programmagids bevat specifieke voorwaarden).

Soorten organisaties

Ongeacht het gebied waarop het project betrekking heeft, staan samenwerkingspartnerschappen open voor alle soorten organisaties die actief zijn op om het even welk gebied van onderwijs, opleiding, jeugd of sport, of in andere sociaaleconomische sectoren. Organisaties die activiteiten ontplooien op andere gebieden (bv. lokale, regionale en nationale autoriteiten, erkennings- en validatiecentra, kamers van koophandel, handelsorganisaties, begeleidingscentra, culturele en sportorganisaties) kunnen eveneens deelnemen.

Afhankelijk van de projectdoelstellingen en -prioriteit komt het erop aan de meest geschikte en uiteenlopende partners te betrekken bij samenwerkingspartnerschappen met het doel de verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid optimaal te benutten en ter zake dienende en kwalitatief hoogstaande projectresultaten te boeken.

Hoe aanvragen?

Organisaties die een aanvraag willen indienen, moeten dit doen via het EU-portaal voor financiering en aanbestedingen.

Er wordt jaarlijks één oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd. In 2021 is de uiterste datum voor het indienen van projecten 17 juni 2021 (17:00 CEST).

Gerelateerd beleid

Samenwerkingspartnerschappen zijn gekoppeld aan de algemene prioriteiten van het Erasmus+-programma en vier sportspecifieke prioriteiten.

Horizontale prioriteiten in Erasmus+

 • inclusie en diversiteit in de sport
 • milieu en bestrijding van klimaatverandering
 • de digitale transformatie aanpakken door digitale paraatheid, veerkracht en capaciteit te ontwikkelen
 • gemeenschappelijke waarden, burgerzin en burgerparticipatie

Sportspecifieke doelstellingen

 • het aanmoedigen van de deelname aan sport en lichaamsbeweging
 • het bevorderen van integriteit en waarden in de sport
 • het bevorderen van onderwijs in en door middel van sport
 • het bestrijden van geweld en racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van gewelddadige radicalisering

In bredere zin zijn samenwerkingspartnerschappen opgezet om in overeenstemming te zijn met het EU-werkplan voor sport 2021-2024 (lees op EUR-Lex).

Meer informatie

De Erasmus+-programmagids is de belangrijkste bron van informatie over samenwerkingspartnerschappen. Het bevat alle informatie over prioriteiten, toekenningscriteria, financieringsregels en meer.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Gesloten

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Gesloten

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).