Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Partnerstwa współpracy

Czym są partnerstwa współpracy?

Partnerstwa współpracy mają wspierać tworzenie i rozwijanie europejskich sieci w dziedzinie sportu. Mają one pomóc organizacjom sportowym w:

 • podnoszeniu jakości pracy, działań i praktyk należących do nich organizacji i instytucji
 • budowaniu zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych
 • sprostaniu wspólnym potrzebom w dziedzinie sportu
 • umożliwieniu transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym).

Partnerstwa współpracy mogą obejmować następujące działania:

 • tworzenie sieci kontaktów między kluczowymi zainteresowanymi stronami
 • opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana dobrych praktyk
 • przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych i szkoleniowych
 • podnoszenie kompetencji w zakresie dzielenia się doświadczeniami
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników
 • podnoszenie świadomości w zakresie korzyści płynących ze sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie synergii między sportem i dziedzinami zdrowia, kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • ugruntowanie podstawy dowodowej w odniesieniu do sportu
 • organizowanie konferencji, seminariów, spotkań i warsztatów.

Wyniki powinny być możliwe do ponownego wykorzystania, przekrojowe i dawać się łatwo zastosować na większą skalę oraz, w miarę możliwości, obejmować wiele dyscyplin. Wyniki te będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom od szczebla lokalnego po międzynarodowy.

Kto może złożyć wniosek?

Partnerstwo współpracy obejmuje co najmniej trzy różne organizacje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie.

Wnioskodawcy

O udział w partnerstwie współpracy może ubiegać się każda organizacja uczestnicząca mająca siedzibę w kraju objętym programem. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji uczestniczących współrealizujących dany projekt.

Pozostali uczestnicy

W partnerstwie współpracy może uczestniczyć każda organizacja publiczna lub prywatna mająca siedzibę w kraju objętym programem lub dowolnym kraju partnerskim na świecie.

Organizacje mające siedzibę w krajach objętych programem mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektu albo jako organizacje partnerskie.

Organizacje w krajach partnerskich nie mogą uczestniczyć jako koordynatorzy projektów, ale mogą współrealizować projekt (szczegółowe warunki określa Przewodnik po programie).

Rodzaje organizacji

Niezależnie od dziedziny, w której wyniki ma przynieść projekt, partnerstwa współpracy są otwarte dla wszelkiego rodzaju organizacji działających w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży, sportu lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych. W partnerstwie współpracy mogą również uczestniczyć organizacje działające w innych dziedzinach, np. organy lokalne, regionalne i krajowe, ośrodki zajmujące się uznawalnością i potwierdzaniem kwalifikacji, izby handlowe, organizacje handlowe, ośrodki doradztwa, organizacje kulturalne i sportowe.

W zależności od priorytetu i celów określonych w projekcie w partnerstwach współpracy powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z ich różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie istotnych wyników wysokiej jakości.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje zainteresowane złożeniem wniosku powinny to zrobić za pośrednictwem unijnego portalu dotyczącego finansowania i przetargów.

Każdego roku ogłasza się jedno zaproszenie do składania wniosków. W 2021 r. projekty można przesyłać w terminie do 17 czerwca, godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Powiązane obszary polityki

Partnerstwa współpracy są powiązane z ogólnymi priorytetami programu Erasmus+ oraz z czterema priorytetami dotyczącymi sportu.

Priorytety horyzontalne w programie Erasmus+

 • włączenie społeczne i różnorodność w sporcie
 • środowisko i walka ze zmianą klimatu
 • uwzględnienie transformacji cyfrowej poprzez rozwijanie gotowości do stosowania technologii cyfrowych, odporności cyfrowej i potencjału cyfrowego
 • wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo.

Priorytety w dziedzinie sportu

 • zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej
 • promowanie uczciwości i wartości w sporcie
 • promowanie edukacji w dziedzinie sportu i poprzez sport
 • zapobieganie przemocy oraz zwalczanie rasizmu, dyskryminacji i nietolerancji w sporcie, a także zwalczanie radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy.

W szerszym ujęciu partnerstwa współpracy mają być zgodne z planem prac UE w dziedzinie sportu na lata 2021–2024 (zob. strona EUR-Lex).

Więcej informacji

Przewodnik po programie Erasmus+ jest najważniejszym źródłem informacji na temat partnerstw współpracy. Zawiera on wszystkie informacje na temat priorytetów, kryteriów przyznania finansowania, zasad finansowania itp.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SCP

Zamknięte

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SCP

Zamknięte

Cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).