Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štruktúrovaný dialóg

Čo je cieľom?

Cieľom štruktúrovaného dialógu je podporovať aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a diskusiu o hlavných otázkach, ktoré sa týkajú mládeže.

Tieto aktivity sa konkrétne zameriavajú na interakciu medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky s cieľom vytvárať politiky v oblasti mládeže, najmä pokiaľ ide o stratégiu EÚ pre mládež.

V čom spočíva táto príležitosť?

V rámci programu Erasmus+ môžu organizácie pripravovať:

  • národné a nadnárodné/medzinárodné stretnutia a semináre, ktoré vytvárajú priestor na informovanie, diskusiu a dialóg medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky,
  • národné a nadnárodné/medzinárodné stretnutia a semináre, ktoré slúžia na prípravu oficiálnych mládežníckych konferencií,
  • podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže, ktoré súvisia s aktivitami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže,
  • konzultácie s mladými ľuďmi,
  • stretnutia, semináre, podujatia alebo diskusie medzi mladými ľuďmi a tvorcami politiky a odborníkmi na tému účasti na demokratickom živote,
  • podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy tvorcov politík v rámci daných inštitúcií.

Aktivity by mali byť vykonávané pod vedením mladých ľudí. Mladí ľudia by mali byť aktívne zapojení do všetkých fáz projektu.

Ako to funguje?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant na organizáciu národných alebo nadnárodných stretnutí, musia žiadosť predložiť ako súčasť konzorcia pozostávajúceho z minimálne dvoch organizácií z dvoch rôznych krajín, z ktorých aspoň jedna je krajinou účastniacou sa programu.

Súčasťou organizácií, ktoré majú záujem požiadať o grant na organizáciu národných stretnutí, musí byť aspoň jedna organizácia z krajiny účastniacej sa programu.

 

Žiadateľ je zodpovedný za predloženie žiadosti v mene konzorcia a za riadenie projektu. Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť projektu, musia byť zriadené v krajine účastniacej sa programu alebo v partnerskej krajine.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Národné stretnutia sa musia uskutočniť v krajine organizácie, ktorá žiada o grant.

Nadnárodné stretnutia sa môžu uskutočniť v ktorejkoľvek z krajín účastniacich sa programu, ktoré sú zapojené do projektu.

Aktivity sa môžu uskutočniť aj v sídle inštitúcie Európskej únie.

Mladí ľudia zapojení do projektu by mali byť vo veku od 13 do 30 rokov s trvalým pobytom v jednej z krajín, ktoré sa zúčastňujú na projekte.

Tvorcovia politiky, ktorí sa zúčastňujú na projekte, sa môžu zapájať bez ohľadu na vek alebo krajinu trvalého pobytu.

Projekty trvajú od 3 do 24 mesiacov.

Do projektu sa musí zapojiť minimálne 30 mladých účastníkov.

Ako podať žiadosť?

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená alebo prostredníctvom webovej lokality Erasmus+ Forms.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o týchto príležitostiach je sprievodca programom Erasmus+.

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na národnú agentúru alebo kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.