Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Struktureeritud dialoog

Eesmärk

Struktureeritud dialoogi eesmärk on toetada noorte aktiivset osalemist demokraatlikus elus ja edendada arutelu peamistes noori puudutavates küsimustes.

Konkreetsemalt on nende meetmete eesmärk edendada noorte ja poliitikakujundajate vahelist arutelu, et aidata kaasa asjaomase valdkonna poliitika, eelkõige ELi noorsoostrateegia väljatöötamisele.

Võimalused

Erasmus+ annab organisatsioonidele võimaluse korraldada:

  • riigisiseseid, riikidevahelisi või rahvusvahelisi kohtumisi või seminare, mis võimaldavad teabevahetust, arutelu ja dialoogi noorte ja poliitikakujundajate vahel;
  • riigisiseseid, riikidevahelisi või rahvusvahelisi kohtumisi või seminare, mille raames valmistatakse ette ametlikke noortekonverentse;
  • ettevõtmisi, millega edendatakse arutelu ja teabe edastamist nendel noorsoopoliitikat käsitlevatel teemadel, mis on seotud Euroopa noortenädala üritustega;
  • noortega peetavaid konsultatsioone;
  • kohtumisi, seminare, üritusi või arutelusid noorte ja poliitikakujundajate ning ekspertide vahel demokraatlikus elus osalemisega seotud küsimustes;
  • ettevõtmisi, kus jäljendatakse demokraatlike asutuste tööd ja nende asutuste otsusetegijate rolle.

Noored peaksid neid meetmeid juhtima ning olema aktiivselt kaasatud igas projekti etapis.

Kuidas see toimib?

Riigisisesel või riikidevahelisel kohtumisel osalemist taotlevad organisatsioonid peavad kuuluma konsortsiumi, mille liikmeks on vähemalt kaks organisatsiooni eri riikidest, millest vähemalt üks on programmiriik.

Riigisisestel kohtumistel osaleda soovivad organisatsioonid peavad kaasama ühe programmiriigi organisatsiooni.

 

Taotleja vastutab taotluse esitamise eest konsortsiumi nimel, samuti ka projekti haldamise eest. Osaleda soovivad organisatsioonid peavad olema asutatud programmi- või partnerriigis.

Mida peaksite veel teadma?

Riigisisesed kohtumised peavad toimuma taotleva organisatsiooni riigis.

Riikidevahelised kohtumised võivad toimuda ükskõik millises projekti kaasatud programmiriigis.

Ettevõtmised võivad toimuda ka Euroopa Liidu institutsiooni esinduses.

Projektis osalevad noored peaksid olema vanuses 13–30 eluaastat ning elama ühes projektis osalevatest riikidest.

Projektis osalevad poliitikakujundajad võivad selles osaleda olenemata vanusest või elukohariigist.

Projekt kestab 3–24 kuud.

Projektis peab kaasa lööma vähemalt 30 noort osalejat.

Kuidas taotleda?

Taotlus esitatakse riiklikule büroole taotleva organisatsiooni asukohaks olevas programmiriigis või veebisaidilt Erasmus+ vormid. .

Lisateave

Põhiteabe taotlemisvõimaluste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust riikliku bürooga või Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.