Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jäsennelty vuoropuhelu

Tavoitteet

Jäsennellyn vuoropuhelun avulla edistetään nuorten aktiivista osallistumista demokraattiseen toimintaan ja herätetään keskustelua nuoriin vaikuttavista tärkeistä aiheista.

Toimien tavoitteena on saattaa nuoret ja päättäjät yhteen keskustelemaan siitä, miten nuorisopolitiikkaa ja eritoten EU:n nuorisostrategiaa pitäisi kehittää.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelman tarjoaman tuen avulla organisaatiot voivat järjestää

  • kansallisia tai kansainvälisiä tapaamisia tai seminaareja, joissa nuorilla on tilaisuus saada tietoa ja keskustella päättäjien kanssa
  • kansallisia tai kansainvälisiä tapaamisia tai seminaareja, joissa valmistellaan virallista nuorisokonferenssia
  • tapahtumia, joissa keskustellaan ja jaetaan tietoa Euroopan nuorisoviikkoon liittyvistä nuorisopoliittisista aiheista
  • nuorten kuulemisia
  • nuorten, päättäjien ja asiantuntijoiden tapaamisia, seminaareja, tapahtumia ja keskusteluja, joiden aiheena on osallistuminen demokraattiseen toimintaan
  • tilaisuuksia, joissa simuloidaan demokraattisten instituutioiden toimintaa ja päättäjien rooleja.

Toimintaa vetävät nuoret itse, ja nuorten osallistujien on osallistuttava aktiivisesti hankkeen kaikkiin vaiheisiin.

Tuen hakeminen

Kansallisia tai kansainvälisiä tapaamisia koskevan tukihakemuksen jättävän organisaation on kuuluttava konsortioon, jossa on vähintään kaksi organisaatiota kahdesta eri maasta, joista vähintään toinen on ohjelmamaa.

Kansallisia tapaamisia koskevan tukihakemuksen jättävän organisaation on otettava hankkeeseen mukaan yksi organisaatio jostain ohjelmamaasta.

 

Hakijaorganisaatio jättää hakemuksen konsortion puolesta ja vastaa hankkeen toteutuksesta. Osallistuvien organisaatioiden täytyy sijaita ohjelma- tai kumppanimaassa.

Muuta huomioon otettavaa

Kansalliset tapaamiset on järjestettävä hakijaorganisaation sijaintimaassa.

Kansainväliset tapaamiset voidaan pitää missä tahansa hankkeessa mukana olevassa ohjelmamaassa.

Toimia voi toteuttaa myös EU:n jonkin toimielimen sijaintikaupungissa.

Hankkeisiin voivat osallistua 13–30-vuotiaat nuoret, joiden asuinpaikka on jossain hankkeessa mukana olevassa maassa.

Hankkeeseen osallistuvilla päättäjillä ei ole ikään tai asuinmaahan liittyviä rajoituksia.

Hankkeiden kesto on 3–12 kuukautta.

Hankkeessa on oltava mukana vähintään 30 nuorta.

Hakumenettely

Hakemus on toimitettava Erasmus+ -ohjelman kansalliselle toimistolle siinä ohjelmamaassa, johon hakijaorganisaatio on sijoittautunut, tai Erasmus+ forms -verkkosivuston kautta.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Lisätietoja saa myös kansallisesta toimistosta ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivuilta.