Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturirani dijalog

Što je cilj?

Strukturirani dijalog ima za cilj promicati aktivno sudjelovanje mladih u demokratskom životu i potaknuti raspravu o najvažnijim pitanjima koja se tiču mladih.

Točnije, tim se aktivnostima nastoji ostvariti dijalog mladih ljudi i donositelja odluka kako bi se razvile politike u tom sektoru, osobito Strategija EU-a za mlade.

Koje mogućnosti postoje?

U okviru programa Erasmus+ organizacije dobivaju priliku organizirati:

  • nacionalne, transnacionalne ili međunarodne sastanke ili seminare na kojima će se odvijati rasprave i dijalog te razmjena informacija između mladih i donositelja odluka
  • nacionalne, transnacionalne ili međunarodne sastanke ili seminare koji služe za pripremu službenih konferencija o mladima
  • događaje kojima se promiču rasprave i informiranje o politici za mlade i temama povezanim s aktivnostima u tjednu mladih
  • savjetovanja za mlade
  • sastanke, seminare, događaje ili rasprave između mladih i donositelja odluka te stručnjaka za sudjelovanje u demokratskom životu
  • događaje u kojima se simuliraju funkcioniranje demokratskih institucija i uloge donositelja odluka koji u tim institucijama djeluju.

Mladi trebaju upravljati tim aktivnostima i biti aktivno uključeni u sve faze projekta.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje se žele prijaviti za nacionalne ili transnacionalne sastanke moraju to učiniti kao dio konzorcija od barem dvije organizacije iz dvije različite zemlje, od kojih je barem jedna država sudionica u programu.

Organizacije koje se žele prijaviti za nacionalne sastanke moraju uključivati jednu organizaciju iz države sudionice u programu.

 

Podnositelj zahtjeva odgovoran je za prijavu u ime konzorcija i za upravljanje projektom. Organizacije koje se žele prijaviti moraju biti osnovane u državi sudionici u programu ili partnerskoj zemlji.

Što još treba znati?

Nacionalni sastanci moraju se održavati u zemlji organizacije koja je podnijela zahtjev.

Transnacionalni sastanci mogu se održavati u bilo kojoj državi sudionici u programu koja je uključena u projekt.

Aktivnosti se mogu održavati i u sjedištu neke od institucija Europske unije.

Mladi koji sudjeluju u projektu trebaju biti u dobi od 13 do 30 godina te imati prebivalište u jednoj od zemalja uključenih u projekt.

U projektu mogu sudjelovati svi donositelji odluka bez obzira na njihovu dob i zemlju prebivališta.

Projekti traju od 3 do 24 mjeseca.

U projekt mora biti uključeno najmanje 30 mladih sudionika.

Kako se prijaviti?

Prijave treba predati nacionalnoj agenciji države sudionice u programu u kojoj je osnovana organizacija podnositeljica zahtjeva ili putem internetske stranice Erasmus+ forms.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o navedenim mogućnostima.

Dodatne informacije možete dobiti od nacionalnih agencija, a možete se obratiti i Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.