Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturovaný dialog

Co je cílem?

Strukturovaný dialog má za cíl podpořit aktivní účast mladých lidí na demokratickém životě a stimulovat diskusi o hlavních otázkách, které se týkají mládeže.

Konkrétním účelem těchto aktivit je zejména zapojit mladé lidi a osoby s rozhodovací pravomocí do diskuse a přispět tak k rozvoji politik v tomto odvětví, zejména strategie EU pro mládež.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí příležitost organizacím, aby pořádaly:

  • vnitrostátní, nadnárodní nebo mezinárodní setkání nebo semináře, na nichž bude možné informovat, diskutovat a vést dialog mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovacími pravomocemi
  • vnitrostátní, nadnárodní nebo mezinárodní setkání nebo semináře, které připravují půdu pro oficiální konference mládeže
  • akce, které podněcují diskusi a informují o tématech politiky mládeže souvisejících s aktivitami, které se realizují během Týdne mládeže
  • konzultace s mladými lidmi
  • setkání, semináře, akce a diskuse mezi mladými lidmi a činiteli s rozhodovacími pravomocemi a odborníky na angažovanost v demokratickém procesu
  • akce simulující fungování demokratických institucí a aktivitu činitelů s rozhodovací pravomocí v těchto institucích

Mladí lidé by tyto činnosti měli vést a měli by být aktivně zapojeni do všech fází projektu.

Jak na to?

Organizace, které se hodlají přihlásit na vnitrostátní nebo nadnárodní setkání, tak musí učinit v rámci konsorcia sestávajícího nejméně ze dvou organizací ze dvou různých zemí, přičemž alespoň jednou z nich musí být programová země.

Organizace, které se hodlají přihlásit na vnitrostátní setkání, musí zahrnovat jednu organizaci z programové země.

 

Žadatel je odpovědný za podání žádosti jménem konsorcia, jakož i za řízení projektu. Organizace, které mají zájem o účast, musí mít sídlo v programové nebo partnerské zemi.

Co byste ještě měli vědět

Vnitrostátní setkání se musejí uskutečnit v zemi, v níž se nachází žádající organizace.

Nadnárodní setkání se smějí uskutečnit v kterékoli programové zemi, která je zapojena do projektu.

Aktivity mohou také proběhnout v sídle orgánu Evropské unie.

Mladí lidé účastnící se projektu by měli být ve věku mezi 13 a 30 lety a měli by mít trvalé bydliště v jedné ze zemí podílejících se na projektu.

Všichni činitelé s rozhodovacími pravomocemi se mohou projektu účastnit bez ohledu na věk či zemi pobytu.

Projekty mohou trvat od 3 do 24 měsíců.

Do každého projektu se musí zapojit minimálně 30 mladých účastníků.

Jak podat žádost?

Žádost je nutné podat národní agentuře v té programové zemi, kde má sídlo žádající organizace. Dále je možné podat žádost online na stránkách s formuláři programu Erasmus+.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o těchto nabízených příležitostech je příručka k programu Erasmus+.

Informace vám rovněž poskytnou národní agentury nebo se můžete obrátit na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.