Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Strukturēts dialogs

Kāds ir mērķis?

Strukturētā dialoga mērķi ir veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību demokrātijas procesos un rosināt diskusijas par svarīgākajiem jautājumiem, kas skar jaunatni.

Konkrētāk, minētās aktivitātes rosina diskusiju starp jauniešiem un politiķiem, lai tādējādi palīdzētu izstrādāt politiku šajā nozarē, īpaši ES jaunatnes stratēģiju.

Kādas ir iespējas?

“Erasmus+” piedāvā organizācijām iespēju rīkot:

  • nacionālas, transnacionālas un starptautiskas sanāksmes vai seminārus, kas sniedz iespēju dalīties ar informāciju, iesaistīties debatēs un veidot dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem;
  • nacionālas, transnacionālas un starptautiskas sanāksmes vai seminārus, kas sagatavo augsni oficiālajām jaunatnes konferencēm;
  • pasākumus, kas veicina debates un informācijas apmaiņu par jaunatnes politikas tēmām, kuras saistītas ar aktivitātēm, ko rīko jaunatnes nedēļas laikā;
  • konsultācijas jauniešiem;
  • sanāksmes, seminārus, pasākumus vai debates jauniešu, politikas veidotāju un ekspertu starpā par to, kā piedalīties demokrātijas procesā;
  • pasākumus, kas simulē demokrātisko iestāžu darbību un politikas veidotāju lomu šajos procesos.

Jauniešiem šajās aktivitātēs jābūt galvenajā lomā, un viņiem ir jābūt aktīvi iesaistītiem visos projekta etapos.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kas vēlas rīkot nacionālas vai transnacionālas sanāksmes, ir jābūt konsorcijā, kurā ir vismaz divas organizācijas no divām dažādām valstīm, turklāt vismaz viena no tām ir programmas valsts.

Organizācijām, kas vēlas organizēt valsts līmeņa sanāksmes, ir jāiesaista viena organizācija no programmas valsts.

 

Pieteikuma iesniedzējorganizācija iesniedz pieteikumu konsorcija vārdā, un nodrošina projekta vadību. Organizācijām, kuras plāno piedalīties, jābūt reģistrētām programmas valstī vai partnervalstī.

Kas vēl būtu jāzina?

Valsts līmeņa sanāksmēm jānorit pieteikuma iesniedzējas organizācijas valstī.

Transnacionālās sanāksmes var rīkot jebkurā no projektā iesaistītajām programmas valstīm.

Turklāt pasākumus var rīkot arī kādas Eiropas Savienības iestādes mītnes vietā.

Projektā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, kuri dzīvo kādā no projektā iesaistītajām valstīm.

Politikas veidotāji projektā var piedalīties neatkarīgi no viņu vecuma un mītnes valsts.

Projektu ilgums ir no 3 līdz 24 mēnešiem,

un katrā projektā ir jāpiedalās vismaz 30 jauniešiem.

Kā pieteikties?

Pieteikumi jānosūta tās programmas valsts, kurā ir reģistrēta pieteikuma iesniedzēja organizācija, valsts aģentūrai vai tīmekļa vietnē “Erasmus+” — veidlapas.

Plašāka informācija

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par šīm iespējām.

Valsts aģentūras var sniegt plašāku informāciju; var sazināties arī ar Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru.