Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Структуриран диалог

Каква е целта?

Структурираният диалог има за цел насърчаване на активното участие на младите хора в демократичния живот и на дебата по основните въпроси, които ги засягат.

Тези дейности по-конкретно имат за цел да породят дискусия с участието на младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения, за да се подпомогне разработването на политики в тази област, и по-специално на стратегия на ЕС за младежта.

Каква е възможността?

„Еразъм+“ дава възможност на организациите да организират:

  • национални, транснационални или международни срещи или семинари за предоставяне на информация и за дебати и диалог между младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения
  • национални, транснационални или международни срещи или семинари, които са част от подготовката за официалните конференции по въпросите на младежта
  • прояви, които стимулират дебатите и разпространението на информация по теми в областта на политиката за младежта във връзка със седмицата на младежта
  • консултации с млади хора
  • срещи, семинари, прояви или дебати за участието в демократичния живот между млади хора и лица, отговорни за вземането на решения, и експерти
  • прояви, стимулиращи функционирането на демократичните институции, и ролята на лицата, отговорни за вземането на решения, в този процес.

Младите хора трябва да имат водеща роля при изпълнението на дейностите и да участват активно във всички етапи на даден проект.

Как става на практика?

Организациите, които възнамеряват да кандидатстват за национални или транснационални срещи, трябва да го направят в рамките на консорциум, състоящ се от най-малко две организации от две различни държави, от които поне една е държава по програмата.

Сред организациите, които възнамеряват да кандидатстват за национални срещи, поне една трябва да е от държава по програмата.

 

Кандидатстващата организация е отговорна за изпращането на кандидатурата от името на консорциума, както и за управлението на проекта. Организациите, които възнамеряват да участват, трябва да са установени в държава по програмата или държава партньор.

Какво друго трябва да знаете?

Националните срещи трябва да се проведат в държавата на кандидатстващата организация.

Транснационалните срещи могат да се проведат в която и да е от държавите по програмата, участващи в проекта.

Дейности могат да се проведат и в седалището на институция на Европейския съюз.

Младите хора, които участват в проекта, трябва да бъдат на възраст между 13 и 30 години и трябва да пребивават постоянно в една от участващите в проекта държави.

Всички включени в проекта лица, отговорни за вземането на решения, могат да участват независимо от своята възраст и държава на пребиваване.

Продължителността на проектите е от 3 до 24 месеца.

В проекта трябва да участват минимум 30 младежи.

Как се кандидатства?

Кандидатурите се подават до националната агенция в държавата по програмата, в която е установена кандидатстващата организация, или чрез формуляр на уебсайта на Еразъм+.

Научете повече

Основният източник на информация за тези възможности е ръководството за програма „Еразъм+“.

Националните агенции могат да ви предоставят повече информация, а освен това можете да се свържете с Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура.