Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja

Dwar il-Karta

Il-Karta Erasmus għall-Edukazzjoni Għolja (ECHE) tipprovdi l-qafas ġenerali tal-kwalità għal attivitajiet ta' kooperazzjoni Ewropej u internazzjonali li jistgħu jitwettqu minn istituzzjoni ta' edukazzjoni għolja fi ħdan l-Erasmus+.

L-għoti tal-ECHE hu prerekwiżit għall-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja kollha li jinsabu f’pajjiż tal-programm u li jixtiequ jipparteċipaw fil-mobbiltà tat-tagħlim ta’ individwi u/jew fil-kooperazzjoni għall-innovazzjoni u l-prattiki tajba skont l-Erasmus+.

Għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jinsabu f'Pajjiżi Sħab, l-ECHE mhijiex meħtieġa, u l-qafas ta’ kwalità se jiġi stabbilit permezz tal-ftehimiet interistituzzjonali bejn l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

Kif tingħata ECHE?

Issir sejħa għal proposti għall-għoti ta’ ECHE fuq bażi annwali.

Tista’ tiddawnlowdja l-aħħar lista ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li għandhom ECHE.

L-ECHE tingħata għat-tul kollu tal-programm Erasmus+ sal-2027, b’data ta’ validità estiża għal dawk il-proġetti li jibdew fl-aħħar sena tal-Programm, u tista’ ddum sa tliet snin (eż. sal-2030).

X’fiha ECHE?

Il-prinċipji tal-ECHE ġew adattati biex jaqblu man-novitajiet tal-programm Erasmus+ għall-2021-2027, bħad-diġitalizzazzjoni, l-inklużjoni u s-sostenibbiltà.

Uħud mill-aktar żidiet importanti tal-ECHE l-ġdida huma l-impenn li jintlaħqu gruppi sottorappreżentati fil-mobbiltà permezz ta’ strateġiji ta’ inklużjoni, li jiġu żgurati prattiki ekoloġiċi fl-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-Erasmus+, l-implimentazzjoni tad-diġitalizzazzjoni permezz tal-Inizjattiva tal-Kard Ewropea tal-Istudenti u l-App tal-Mobile tal-Erasmus+, kif ukoll l-impenn biex jissaħħaħ l-involviment ċiviku tal-istudenti mobbli.

Barra minn hekk, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja huma mitluba jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku awtomatiku, sabiex jiġi żgurat ir-rikonoxximent awtomatiku sħiħ tal-perjodi ta’ tagħlim barra mill-pajjiż mingħajr intoppi u mingħajr ma l-istudent ikollu jagħmel xi xogħol jew eżami addizzjonali.

Il-prinċipji l-ġodda tal-ECHE tfasslu f’konsultazzjoni mal-Grupp ta’ Ħidma tal-ECHE, li huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+, esperti tal-Edukazzjoni Għolja u organizzazzjonijiet tal-istudenti.

Għall-għajnuna biex issaħħaħ il-konformità mal-ECHE tal-istituzzjoni tiegħek, ikkonsulta l-linji gwida tal-ECHE kif ukoll il-gwida ta’ monitoraġġ tal-ECHE.

Awtovalutazzjoni

Il-mexxejja tal-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja jew il-koordinaturi tal-Erasmus+ jistgħu jużaw l-għodda ta’ awtovalutazzjoni tal-ECHE biex itejbu l-prestazzjoni tal-istituzzjoni tagħhom. L-awtoevalwazzjoni tista’ tgħinek tifhem kemm l-istituzzjoni tiegħek qed timplimenta tajjeb il-Karta.

Qed titħejja verżjoni ġdida tal-għodda li hija adatta għall-Programm il-ġdid 2021-2027. Se tkun disponibbli minn din il-paġna.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).