Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

Informacje ogólne

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

W przypadku instytucji szkolnictwa wyższego mających siedzibę w krajach partnerskich karta ECHE nie jest wymagana, a ramy jakości oparte są na porozumieniach między instytucjami.

Jak uzyskać kartę ECHE?

Zaproszenie do składania wniosków o kartę ECHE jest ogłaszane co roku.

Aktualną listę instytucji szkolnictwa wyższego posiadających kartę ECHE można pobrać z tej strony.

Karta przyznawana jest na cały okres trwania programu Erasmus+ do 2027 r. Jej ważność może zostać przedłużona o maksymalnie trzy lata (czyli np. do 2030 r.) w przypadku projektów, których realizacja rozpocznie się w ostatnim roku programu.

Założenia karty ECHE

Zaktualizowaliśmy zasady karty, aby dostosować je do priorytetów nowej edycji programu Erasmus+ na lata 2021–2027, którymi są cyfryzacja, włączenie i zrównoważony rozwój.

Do najważniejszych nowych zasad zawartych w karcie ECHE należą: zobowiązanie do zwiększenia odsetka osób z grup niedostatecznie reprezentowanych w projektach mobilności poprzez strategie integracyjne, stosowanie zielonych praktyk przy organizowaniu projektów w ramach Erasmusa+, cyfryzacja za pośrednictwem inicjatywy dotyczącej europejskiej legitymacji studenckiej i aplikacji mobilnej Erasmus+ oraz zobowiązanie do zwiększenia zaangażowania obywatelskiego uczestników projektów mobilności.

Oprócz tego instytucje szkolnictwa wyższego powinny przestrzegać wymogów zalecenia Rady w sprawie pełnego, automatycznego i jak najsprawniejszego wzajemnego uznawania okresów nauki za granicą, bez konieczności zdawania przez uczestnika dodatkowych egzaminów lub uczestniczenia w dodatkowych zajęciach.

Nowe zasady zostały opracowane w porozumieniu z grupą roboczą ds. karty ECHE, w skład której wchodzą przedstawiciele agencji narodowych programu Erasmus+ i organizacji studenckich oraz eksperci ds. edukacji.

Informacje o tym, jak zagwarantować zgodność swojej instytucji z kartą ECHE, można znaleźć w wytycznych dotyczących karty ECHE oraz w przewodniku poświęconym karcie ECHE.

Samoocena

Członkowie kadry kierowniczej instytucji szkolnictwa wyższego i koordynatorzy programu Erasmus+ mogą korzystać z narzędzia do samodzielnej oceny ECHE, aby poprawić wyniki swojej instytucji. Dzięki tego rodzaju ocenie można sprawdzić, w jakim stopniu dana instytucja realizuje postanowienia karty.

Aktualnie pracujemy nad nową wersją aplikacji, dostosowaną do nowej edycji programu na lata 2021–2027. Udostępnimy ją na tej stronie.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).