Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kształcenie szkolne

Informacje ogólne

Erasmus+ wspiera wyjazdy pracowników sektora edukacji przedszkolnej, podstawowej i średniej w celu gościnnego prowadzenia zajęć w placówkach za granicą.

Ucząc za granicą, można uzyskać nowe spojrzenie na edukację, wymieniać się doświadczeniami z kolegami z innych krajów i odkryć sprawdzone pomysły na nauczanie.

W programie mogą wziąć udział szkoły z krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Czas trwania

Wyjazd w celu gościnnego prowadzenia zajęć musi trwać przynajmniej dwa dni i co najwyżej dwa miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Twoja szkoła musi brać udział w projekcie mobilności dotyczącym kształcenia szkolnego. Projekt mobilności musi być częścią europejskiego planu rozwoju danej szkoły i musi uwzględniać jasno określone potrzeby rozwojowe. Musi gwarantować, że Twoje doświadczenie zdobyte za granicą zostanie formalnie uznane i przekazane innym pracownikom w Twojej szkole.

Wsparcie finansowe

Dotacje unijne są wypłacane organizacji koordynującej (Twoja szkoła lub koordynator konsorcjum) i są przeznaczone na pokrycie kosztów Twojej podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą. Organizacje uczestniczące również otrzymują finansowe wsparcie organizacyjne.

Jak złożyć wniosek?

Osoby fizyczne nie mogą bezpośrednio występować z wnioskiem o dofinansowanie. Wnioski składa szkoła (lub koordynator konsorcjum w imieniu szkoły), która wybiera uczestników spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Dowiedz się w swojej szkole, czy możesz zgłosić swoją kandydaturę.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

  • W części B można znaleźć kryteria przyznania dofinansowania, kryteria kwalifikowalności i zasady finansowania.

Agencje krajowe mogą pomóc w razie pytań i problemów z wypełnieniem wniosku.

eTwinning to największa wspólnota edukacyjna łącząca szkoły w Europie, w ramach której pracownicy szkół mogą dyskutować, współpracować, opracowywać projekty i dzielić się doświadczeniami.

School Education Gateway to platforma dla nauczycieli, szkół, ekspertów i innych osób zainteresowanych informacjami o aktualnościach, nowych trendach, strategiach politycznych, inicjatywach i działaniach w dziedzinie edukacji szkolnej. Użytkownicy platformy mogą dyskutować ze sobą o ważnych kwestiach.