Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Školní vzdělávání

Přehled

Erasmus+ podporuje pedagogické působení pracovníků v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání na školách v zahraničí.

Prostřednictvím výuky v zahraničí můžete získat větší přehled o oblasti vzdělávání, vyměnit si zkušenosti se svými kolegy z jiných zemí a seznámit se s postupy, které se v jejich výukové praxi osvědčily.

Těchto možností mohou využít školy z programových zemí Erasmu+.

Doba trvání

Pedagogické působení musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Chcete-li vyučovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+, je třeba, aby vaše škola zažádala o účast na projektu mobility pracovníků ve školním vzdělávání. Projekt mobility pracovníků může být v případě dané školy uveden v Evropském plánu rozvoje a musí odpovídat jasně stanoveným potřebám rozvoje. Je tedy třeba zajistit, že vámi nabyté zkušenosti, znalosti a dovednosti budou řádně uznány a sdíleny v rámci vaší instituce.

Finanční podpora

Grant EU obdrží koordinující organizace (vaše škola nebo koordinátor konsorcia) a je určen na úhradu cestovních a pobytových nákladů během působení v zahraničí. Z grantu se rovněž hradí organizační podpora zúčastněným organizacím.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat sami. Žádost musí předložit školy (nebo koordinátoři konsorcia jménem zúčastněných škol), které si pak samy rozhodnou, kdo bude v zahraničí pedagogicky působit.

Výběr pracovníků, kteří budou vyučovat v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda se máte i vy možnost o grant ucházet, zeptejte se na vaší škole.

Podrobné informace o možnostech zahraničních stáží podává program Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.

eTwinning tvoří skupina škol, v jejímž rámci mohou pracovníci škol z celé Evropy vzájemně komunikovat, spolupracovat, realizovat projekty, sdílet zkušenosti a být součástí největší pedagogické komunity v Evropě.

Platforma School Education Gateway je určená učitelům, školám, odborníkům a ostatním zainteresovaným stranám, kteří mají zájem dozvědět se o aktualitách, trendech, politikách, iniciativách a aktivitách v oblasti školního vzdělávání. V rámci platformy mohou rovněž se svými kolegy diskutovat o významných otázkách v této oblasti.