Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmuse Üliõpilasharta

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on toetada osalevate üliõpilaste ja kõrgkooli lõpetanute hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut.

Slide

Programmi „Erasmus+“ eesmärk on toetada osalevate üliõpilaste ja kõrgkooli lõpetanute hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut.

Samuti on programmi eesmärk tagada kõigi meetmete puhul võrdsed võimalused ja võrdne juurdepääs, kaasatus, mitmekesisus ja õiglus. Lisaks aitab programm saavutada ELi eesmärke, mis on seotud digipöörde, kestliku arengu ja kodanikuaktiivsusega.

Erasmuse üliõpilasharta kajastab eespool nimetatud väärtusi ja prioriteete, selle eesmärk on anda osalejatele asjakohast teavet nende õiguste ja kohustuste kohta ning tagada, et nende õpiränne oleks edukas.

Enne õpirännet

Teie õigused

Teil on õigus saada juhiseid kandideerimisprotsessi kohta ning teavet vastuvõtva asutuse/organisatsiooni ja välismaal toimuva õpirände ajal pakutava tegevuse kohta.

Teil on õigus saada eelmakse

  • 30 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui mõlemad osalised on lepingule alla kirjutanud või
  • olete saanud saabumiskinnituse, ja hiljemalt õpirände alguskuupäeval.

Kui Teie õpirände eesmärk on osaleda õpingutes, peaksite veebipõhiselt allkirjastama digitaalse õppelepingu, milles on esitatud välismaal toimuva õpitegevuse üksikasjad. Kokkuleppel oma õppeasutusega võite allkirjastada veebipõhise õppelepingu Erasmus+ mobiilirakenduse kaudu.

Teil on õigus saada teavet vastuvõtvas asutuses kasutatavate automaatse tunnustamise menetluste ja hindamissüsteemi kohta.

Teil on õigus saada teavet kindlustuslepingu sõlmimise, eluaseme leidmise, viisa saamise (kui seda nõutakse) ning erivajadustega inimeste jaoks ette nähtud vahendite/toetuste kohta.

Teie kohustused ja ülesanded

Te peate sõlmima lähetava asutusega toetuslepingu ning lähetava ja vastuvõtva asutusega õppelepingu, milles on esitatud välismaal toimuva õpitegevuse üksikasjad, ning mis on aluseks välismaal toimuva õpirände automaatsele tunnustamisele. Õppelepingusse märgitakse eeldatavasti kogutavad ainepunktid, mida arvestatakse Teie koduülikoolis.

Pärast valituks osutumist peate sooritama veebipõhise keeletoe kaudu tasuta keeletesti (tingimusel, et see on kättesaadav välismaa õppeasutuse peamises õppe-/töökeeles), mille alusel hinnatakse Teie keeleoskust ja antakse juurdepääs Teie vajadustele vastavale keelekursusele, et kasutada välismaal veedetud õppeperioodi parimal võimalikul viisil.

Kui saate oma kõrgkoolilt kindlustust käsitleva teabe ja juhised, peate tagama, et Teil on välismaal viibimise ajaks kehtiv ravikindlustus. Kui Teie õpirände eesmärk on praktika läbimine, peate koos praktikakohta pakkuva ettevõttega tagama, et Teil on sõlmitud ka vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustuse leping.

Õpirände ajal

Teie õigused

Teil on õigus koduüliõpilaste/töötajatega võrdsele kohtlemisele ning Teid ei tohi diskrimineerida vanuse, etnilise päritolu, rassi, rahvuse, rahvusvähemusse kuulumise, kultuuri, keele, soo, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, hooldus- või vanemlike kohustuste, haiguse, võimekuse või puude, vaimse tervise seisundi, tervisliku seisundi, füüsilise välimuse, sotsiaal-majandusliku tausta, usu või usulise kuuluvuse või selle puudumise, poliitilise kuuluvuse või veendumuste või nende puudumise või mis tahes muu ebaolulise vahetegemise alusel.

Õpirände ajal on Teil õigus akadeemilisele vabadusele, et edastada või jagada ideid ja teadmisi ning osaleda teadusuuringutes.

Teil on õigus saada abi mentorite ja õpirände võrgustikest, kui need on vastuvõtvas asutuses/organisatsioonis olemas.

Teil on õigus avaldada ülikoolilinnakus arvamust ja saada teavet üliõpilasorganisatsioonide kohta, vastuvõtva asutuse juhtimis- ja kvaliteeditagamise süsteemide kohta ning üliõpilastele suunatud tugiteenuste kohta (nt üliõpilasühingud, üliõpilaste esindajad, ombudsmanid).

Teil on õigus saada lähetavast riigist jätkuvalt samu õppetoetusi või -laene ka välismaal viibimise ajal.

Teil on õigus täiendavale rahalisele toetusele, kui olete vähemate võimalustega isik või kui otsustate reisida keskkonnahoidlike transpordivahenditega.

Õpirände ajal ei tohi Teilt nõuda õppe-, registreerimis-, eksami-, labori- ega raamatukogutasu.
Teil on õigus taotleda õppelepingu muutmist lähetava ja vastuvõtva asutuse määratud tähtaja jooksul. Teil on õigus esitada lähetavale asutusele taotlus õpirändeperioodi pikendamiseks.

Teie kohustused ja ülesanded

Peate järgima vastuvõtvas asutuses/organisatsioonis ja riigis kehtivaid eeskirju, sealhulgas käitumis-, tervishoiu- ja ohutuseeskirju.

Te peate järgima vastuvõtva asutuse kodukorda ja tunnustama kogukonna mitmekesisust ning vältima diskrimineerimist vanuse, etnilise päritolu, rassi, rahvuse, rahvusvähemusse kuulumise, kultuuri, keele, soo, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu, hooldus- või vanemlike kohustuste, haiguse, võimekuse või puude, vaimse tervise seisundi, tervisliku seisundi, füüsilise välimuse, sotsiaal-majandusliku tausta, usu või usulise kuuluvuse või selle puudumise, poliitilise kuuluvuse või veendumuste või nende puudumise või mis tahes muu ebaolulise vahetegemise alusel.

Te peate käituma vastutustundlikult ja lugupidavalt oma kohaliku ja akadeemilise kogukonna suhtes. Teiste suhtes tuleb käituda lugupidavalt, järgida seadust ning vältida kaaslaste ahistamist ja kiusamist.

Peate vältima käitumist, mis võiks seada Teid ennast või teisi ohtu. Peate järgima oma asutuse/organisatsiooni ja vastuvõtva riigi tervishoiu- ja ohutusstandardeid.

Peate järgima akadeemilise aususe põhimõtet ja püüdma teha kõik eksamid või muud hinnatavad tööd nii hästi, kui suudate.

Soovitav on haarata kinni kõikidest vastuvõtva asutuse/organisatsiooni pakutavatest õppimisvõimalustest ning kasutada välismaal veedetud aega võimalikult tõhusalt, osaledes aktiivselt kohaliku kogukonna elus kultuuridevahelise või ühiskondliku tegevuse kaudu.

Teilt võidakse nõuda väikest tasu (samal alusel kui kohalikelt üliõpilastelt) selliste kulude eest nagu kindlustus, üliõpilasliidu liikmesus või õpingutega seotud materjalide ja seadmete kasutamine.

Kõnealuse taotluse peate esitama vähemalt kuu aega enne õpirändeperioodi algselt kavandatud lõppu.
Koos lähetava ja vastuvõtva asutusega peate tagama, et õppelepingu muudatused kinnitatakse pärast taotluse esitamist.

Pärast õpirännet

Teie õigused

Lähetav asutus peab täiel määral akadeemiliselt tunnustama õpirände ajal edukalt läbitud õpinguid, mis vastavad õppelepingule.

Kui olete hiljuti lõpetanud programmiriigis asuva kõrgkooli, on Teil õigus taotleda Europassi õpirände tunnistust. Tehke seda kindlasti!

Teil on õigus saada vastuvõtvalt asutuselt viie nädala jooksul alates tulemuste avaldamisest õpiväljundite väljavõte (võimaluse korral digivormingus), kuhu on märgitud saadud ainepunktid ja hinded. Kui lähetav asutus on õpiväljundite väljavõtte kätte saanud, esitab ta Teile täieliku teabe õpitulemuste tunnustamise kohta.

Kui õpite programmiriigis asuvas kõrgkoolis, on Teil õigus lisada tunnustatud tulemused oma akadeemilisse õiendisse. Teil on õigus saada akadeemiline õiend (võimaluse korral digivormingus) ning originaalkeeles.

Praktikal olles on teil õigus saada vastuvõtvalt organisatsioonilt/asutuselt praktikatunnistus (võimaluse korral digivormingus), milles on kokkuvõte täidetud ülesannetest ja Teie hinded. Lähetav asutus annab Teile ka õpiväljundite väljavõtte, kui see on õppelepingus ette nähtud. Kui praktika ei kuulunud õppekavasse, võite taotleda selle registreerimist Europassi õpirände tunnistuses. Kui õpite Bologna protsessi kuuluvas liikmesriigis asuvas kõrgkoolis, kantakse õpirände ajal saavutatud tulemused ka Teie akadeemilisse õiendisse.

Teie kohustused ja ülesanded

Peate täitma osaleja aruande, et anda lähetavale ja vastuvõtvatele asutustele, asjaomasele Erasmus+ riiklikule büroole ja Euroopa Komisjonile tagasisidet oma Erasmus+ õpirände perioodi kohta.

Teie kogemuste põhjal saavad Euroopa Komisjon ja Erasmus+ riiklikud bürood hinnata, kuidas programmi „Erasmus+“ tulevaste osalejate jaoks täiustada ja rikastada.

Jagage oma õpirändega seotud kogemusi sõprade, kaasõpilaste, koduasutuse töötajate, ajakirjanike ja teistega, et ka nemad saaksid sellest kogemusest kasu.

Samuti võiksite kasutada Erasmus+ mobiilirakendust ja jagada oma nõuandeid tulevastele üliõpilastele.

Liituge kohalike ja riiklike vilistlaskogukondadega ning Erasmus+ vilistlasühendustega, üliõpilasorganisatsioonidega ja projektidega, mis edendavad programmi „Erasmus+“ ja selle väärtusi, samuti vastastikust mõistmist inimeste, kultuuride ja riikide vahel ning riigisisest rahvusvahelistumist.

Kogu õpirände jooksul

Teie õigused

Teil on õigus õiglasele ja võrdsele juurdepääsule ning võrdsetele võimalustele programmi „Erasmus+“ raames ning õiglastele, kaasavatele ja läbipaistvatele menetlustele kõigis õpirände etappides.

Kui Teil tekib probleem või kui Teile tundub, et Teie õigusi ei austata, võite esmalt võtta ühendust oma lähetava või vastuvõtva asutuse või organisatsiooniga ning paluda neil leida sobiv lahendus. Te peaksite probleemi selgelt määratlema ja võtma vastavalt probleemi laadile ühendust asjaomase vastutava isikuga. Asjakohaste isikute nimed ja kontaktandmed peavad olema märgitud õppelepingusse. Vajaduse korral peaksite läbima lähetavas või vastuvõtvas asutuses/organisatsioonis kehtiva ametliku kaebemenetluse. Kui lähetav või vastuvõttev asutus/organisatsioon ei täida Erasmuse kõrgharidushartas või õppelepingus sätestatud kohustusi, on Teil võimalus pöörduda Erasmus+ riikliku büroo poole.

Võite abi saada üliõpilasliitudelt ja üliõpilaste esindajatelt nii lähetavast kui ka vastuvõtvast asutusest. Lähetav ja vastuvõttev asutus võivad Teile esitada kohalike üliõpilasliitude ja -esindajate kontaktandmed.

Teie kohustused ja ülesanded

Et leida tuge õpirände igas etapis, laadige alla Erasmus+ mobiilirakendus, mis on Teie esimene kontaktpunkt, et saada asjakohaseid teenuseid, näpunäiteid ja teavet välismaal toimuva õpirändega seotud võimaluste kohta.
Kasutage ka programmis Erasmus+ osalejatele mõeldud veebipõhist keeletuge, et saada juurdepääs keeleõppe eriprogrammile ning omandada keeli, mida soovite oma igapäevaelus või õpirände ajal kasutada.

Suhtuge teadlikult oma õpirände keskkonnamõjusse ja võtke meetmeid, et vähendada reisimise CO2-jalajälge.

Võtke ühendust lähetava ja vastuvõtva asutuse/organisatsiooniga, et selgitada välja, millised on Teie võimalused muuta Erasmus+ kogemus keskkonnasõbralikumaks.

Mis juhtub, kui Te hartat ei järgi?

Lähetav ja/või vastuvõttev asutus võib otsustada lõpetada Teie õpirände perioodi välismaal.