Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Tilskudsberettigede lande

EU's medlemsstater deltager fuldt ud i alle tiltag under Erasmus+-programmet. I henhold til artikel 19 i Erasmus+-forordningen er følgende tredjelande desuden associeret til programmet:

 • medlemmer af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS): Norge, Island og Liechtenstein
 • tiltrædende lande, kandidatlande og potentielle kandidatlande: Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet

EU-medlemsstaterne og ovennævnte tredjelande, som er associeret med programmet, benævnes herefter "EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet".

I henhold til forordningens artikel 20 kan juridiske enheder fra andre tredjelande, som ikke er associeret med programmet, deltage i Erasmus+-tiltag, hvis der er tale om behørigt begrundede tilfælde, og det er i EU's interesse (herefter benævnt "tredjelande, der ikke er associeret med programmet").

EU-Medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet

Følgende lande kan deltage fuldt ud i alle tiltag under Erasmus+-programmet:

Medlemsstaterne i Den Europæiske Union (EU)</strong>1

Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige

Tredjelande, der er associeret med programmet2

 • Nordmakedonien
 • Serbien
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge
 • Tyrkiet

Tredjelande, der ikke er associeret med Programmet

Følgende lande kan deltage i visse af programmets tiltag med forbehold af specifikke kriterier eller betingelser (den nøjagtige liste over støtteberettigede lande for hvert tiltag findes i denne guides del B). Der vil blive ydet tilskud til organisationer i landene på deres territorium som anerkendt i henhold til folkeretten. Tilskud skal respektere eventuelle begrænsninger af EU's bistand til tredjelande, som måtte være fastlagt af Det Europæiske Råd. Ansøgninger skal følge EU's generelle værdier for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retssikkerhed og respekt for menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer, der tilhører minoriteter, som omhandlet i EU-traktatens artikel 2.

Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er grupperet i henhold til de finansielle instrumenter, der anvendes i forbindelse med EU's optræden udadtil, dvs. instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI — et globalt Europa)3 og instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA III)4 .

 Lande i det vestlige Balkan (region 1)

Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo5 og Montenegro

Lande i Østpartnerskabet (region 2)

Armenien, Aserbajdsjan, Belarus6 , Georgien, Moldova og Ukraines territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3)

Algeriet, Egypten, Israel7 , Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina8 , Syrien9 og Tunesien

Rusland (region 4)

Ruslands territorium som anerkendt i henhold til folkeretten

Region 5 Asien10

 • Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Indien, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filippinerne, Sri Lanka, Thailand og Vietnam
 • Højindkomstlande og -territorier11 : Brunei, Hongkong, Japan, Sydkorea, Macao, Singapore og Taiwan

Region 6 Centralasien12

Afghanistan, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan

Region 7 Mellemøsten

 • Iran, Irak og Yemen
 • Højindkomstlande: Bahrain, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Oman, Qatar og Saudi-Arabien

Region 8  Stillehavsområdet13

 1. Cookøerne, Fiji, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Samoa, Salomonøerne, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu og Vanuatu
 2. Højindkomstlande: Australien og New Zealand

Region 9 <fn>Afrika syd for Sahara14 [ft/]Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er centrale med hensyn til migration: Burkina-Faso, Burundi, Etiopien, Gambia, Elfenbenskysten, Guinea, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Sydsudan og Sudan.

Angola, Benin, Botswana, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Kap Verde, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Congo, Den Demokratiske Republik Congo, Elfenbenskysten, Djibouti, Ækvatorialguinea, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, São Tomé og Principe, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Somalia, Sydafrika, Sydsudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia og Zimbabwe

Region 10 Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay og Venezuela

Region 11  Caribien15

Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Cuba, Dominica, Den Dominikanske Republik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts og Nevis, Saint Lucia, St. Vincent og Grenadinerne, Surinam, Trinidad og Tobago

Region 12 USA og Canada

USA og Canada

Følgende tredjelande, der ikke er associeret med programmet, er ikke omfattet af instrumenterne for foranstaltninger udadtil:

Region 13

Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten

Region 14

Færøerne, Schweiz og Det Forenede Kongerige

Yderligere oplysninger findes i den detaljerede beskrivelse af tiltagene i programmet i denne guides del B. 

Betingelser vedrørende visum eller opholdstilladelse

Deltagere i projekter under Erasmus+ kan få brug for et visum for at opholde sig i udlandet i EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, eller tredjelande, der ikke er associeret med programmet, der er vært for aktiviteten. Det er alle deltagende organisationers ansvar at sikre, at de nødvendige tilladelser (visum til kortvarigt eller længerevarende ophold eller opholdstilladelse) er på plads, inden den planlagte aktivitet finder sted. Det anbefales på det kraftigste, at der indhentes tilladelser fra de kompetente myndigheder i god tid i forvejen, eftersom processen kan tage flere uger. Nationale agenturer og forvaltningsorganet kan give yderligere vejledning og støtte vedrørende visa, opholdstilladelser, social sikring osv. EU's indvandringsportal indeholder generelle oplysninger om visum og opholdstilladelser for både kortvarige og længerevarende ophold: https://ec.europa.eu/immigration/.

 • 1 I henhold til artikel 33, stk. 2, i Rådets afgørelse (EU) 2021/1764 af 5. oktober 2021 om associering af de oversøiske lande og territorier med Den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side (afgørelse om oversøisk associering, herunder Grønland) (EUR-Lex — 32021D1764 — DA — EUR-Lex (europa.eu)) sikrer Unionen, at enkeltpersoner og organisationer fra eller til oversøiske lande og territorier (OLT) er berettigede til at deltage i Erasmus+ med forbehold af programmets regler og de ordninger, der gælder for den medlemsstat, som de pågældende OLT'er er knyttet til. Det betyder, at personer og organisationer fra OLT'erne deltager i programmet med status som "en EU-medlemsstat eller et tredjeland, der er associeret med programmet", hvor "EU-medlemsstaten eller det tredjeland, der er associeret med programmet, er den medlemsstat, som de er tilknyttet. Listen over OLT'er kan findes på: https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_da ↩ back
 • 2 Med forbehold af undertegnelsen af associeringsaftalerne mellem Den Europæiske Union og disse lande ↩ back
 • 3 EUT L 209/2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529 ↩ back
 • 5 Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med UNSCR 1999 og ICJ's udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring ↩ back
 • 6 I overensstemmelse med Rådets konklusioner af 12. oktober 2020 og i lyset af Belarus' involvering i Ruslands militære aggression mod Ukraine, der blev anerkendt i Det Europæiske Råds konklusioner fra februar 2022, er EU ophørt med at samarbejde med repræsentanter for Belarus' offentlige organer og statsejede virksomheder. Hvis situationen ændres, kan dette tages op til fornyet overvejelse. I mellemtiden fortsætter EU med at samarbejde med ikkestatslige, lokale og regionale aktører, herunder inden for rammerne af dette program, hvor det er relevant, og har øget støtten hertil, hvor det er muligt. ↩ back
 • 7 Kriterierne for tilskudsberettigelse som formuleret i Kommissionens meddelelse 2013/C-205/05 (EUT C 205 af 19.7.2013, s. 9) finder anvendelse for alle tiltag, der gennemføres i medfør denne programguide, herunder med hensyn til tredjeparter, der modtager finansiel støtte i de tilfælde, hvor det pågældende tiltag indebærer, at tilskudsmodtagerne yder finansiel støtte til tredjeparter i henhold til finansforordningens artikel 204. ↩ back
 • 8 Denne betegnelse må ikke udlægges som en anerkendelse af en palæstinensisk stat og berører ikke de enkelte medlemsstaters holdninger til dette spørgsmål. ↩ back
 • 9 I overensstemmelse med Rådets konklusioner om Syrien fra april 2018 er offentlige institutioner i Syrien ikke berettigede til støtte under Erasmus+. ↩ back
 • 10 De mindst udviklede lande blandt disse lande kan findes på: DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). ↩ back
 • 11 Dette omfatter lande og territorier i henhold til OECD's liste over højindkomstlande og berører ikke status eller suverænitet over noget territorium, placering af landegrænser eller navne på territorier, byer eller regioner. https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back
 • 12 Som ovenfor ↩ back
 • 13 Som ovenfor ↩ back
 • 14 https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf ↩ back
 • 15 De mindst udviklede lande blandt disse lande kan findes på:  DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org) ↩ back