Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Partnerství pro spolupráci

CO JSOU TO PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI?

Tato akce umožňuje zúčastněným organizacím získat zkušenosti s mezinárodní spoluprací a posílit své kapacity, ale také vytvářet velmi kvalitní inovativní výstupy. V závislosti na cílech projektu, zapojených zúčastněných organizacích nebo očekávaném dopadu a dalších faktorech mohou mít partnerství pro spolupráci různou velikost a působnost a mohou tomu přizpůsobovat své aktivity. Kvalitativní hodnocení těchto projektů bude úměrné cílům spolupráce a povaze zúčastněných organizací.

Na základě této logiky jsou organizacím nabízeny dva druhy partnerství pro společnou práci, učení a růst:

 • kooperativní partnerství
 • partnerství malého rozsahu

Tyto dva druhy partnerství jsou podrobně popsány v následujícím oddíle. Informace obsažené v obou oddílech vám pomohou zvolit druh partnerství, který nejlépe vyhovuje profilu a struktuře vaší organizace a myšlence vašeho projektu.

JAKÉ AKTIVITY JSOU OBVYKLE PROVÁDĚNY PROSTŘEDNICTVÍM PARTNERSTVÍ PRO SPOLUPRÁCI?

Během doby trvání projektu mohou organizace obvykle uskutečňovat širokou škálu aktivit. V rozmezí od tradičních po kreativnější a inovativnější aktivity si organizace mohou zvolit tu nejlepší kombinaci, která přispěje k dosažení cílů projektu ve vztahu k jeho působnosti a úměrně kapacitám daného partnerství. Například:

 • Řízení projektu: aktivity, které jsou nezbytné k zajištění odpovídajícího plánování a realizace projektů a následných činností, včetně bezproblémové a efektivní spolupráce mezi partnery účastnícími se projektu. V této fázi aktivity typicky zahrnují organizační a administrativní úkoly, virtuální setkání partnerů, přípravu komunikačních materiálů, přípravu a následné činnosti účastníků podílejících se na aktivitách atd.
 • Realizační aktivity: mohou zahrnovat akce zaměřené na vytváření sítí, schůzky a pracovní setkání k výměně postupů a rozvoji výsledků. Do těchto aktivit se mohou rovněž zapojit zaměstnanci a účastníci vzdělávání (za předpokladu, že jejich účast přispívá k dosažení cílů projektu).
 • Aktivity v oblasti sdílení a propagace: pořádání konferencí, zasedání, akcí zaměřených na sdílení, vysvětlování a propagaci výsledků projektu, ať už mají podobu hmatatelných výsledků, závěrů, osvědčených postupů, nebo jakoukoli jinou formu.

PŘÍNOS TÉTO AKCE K DOSAHOVÁNÍ PRIORIT POLITIKY

Evropská komise každoročně stanovuje společné priority a cíle, které je třeba sledovat na úrovni programu Erasmus+ v různých oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Vedle rozvoje kapacit organizací zapojených do projektu mají proto partnerství pro spolupráci přispět svými výsledky k dosažení těchto priorit.

Proto se požaduje, aby projekty koncipovaly svou práci ve vztahu k jedné nebo více z těchto priorit a aby tyto priority zvolily ve fázi podávání žádostí. Při formulaci návrhů projektů se rovněž doporučuje konzultovat výsledky dříve financovaných projektů, jejichž základem byly obdobné priority, aby byla zajištěna jednotnost a předešlo se zdvojování, a aby se dále budovalo na stávajících výsledcích a přispívalo ke společnému rozvoji jednotlivých oblastí. Užitečné informace o financovaných projektech jsou k dispozici na platformě výsledků programu Erasmus+: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

Aby lépe propojily evropské priority s konkrétními potřebami na vnitrostátní úrovni, mají národní agentury programu Erasmus+ navíc možnost určit jednu nebo více z uvedených evropských priorit jako obzvláště relevantní v jejich vnitrostátním kontextu, aby tak povzbudily organizace, aby své příspěvky v daném roce zaměřily na tyto vybrané oblasti.

V roce 2021 se partnerství pro spolupráci musí zaměřovat na jednu nebo více z těchto prioritních oblastí:

Priority vztahující se na všechna odvětví programu Erasmus+

 • Inkluze a rozmanitost ve všech oblastech vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu: program podpoří projekty, které podporují sociální začleňování a jejichž cílem je zlepšit informovanost lidí s omezenými příležitostmi, včetně osob se zdravotním postižením a osob z přistěhovaleckého prostředí, jakož i lidí žijících ve venkovských a odlehlých oblastech, lidí čelících sociálně-ekonomickým obtížím nebo jakémukoli jinému potenciálnímu zdroji diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Tyto projekty pomohou řešit překážky, kterým tyto skupiny čelí při přístupu k příležitostem nabízeným programem, a rovněž přispívají k vytváření inkluzivního prostředí, které podporuje spravedlnost a rovnost a které reaguje na potřeby širší komunity.
 • Životní prostředí a boj proti změně klimatu: Program usiluje o podporu zvyšování povědomí o problémech v oblasti životního prostředí a klimatu, a to ve všech odvětvích. Přednost budou mít projekty zaměřené na rozvoj kompetencí v různých odvětvích souvisejících s udržitelností, rozvoj strategií a metodik v oblasti zelených dovedností v jednotlivých odvětvích i kurikula zaměřená na budoucnost, která lépe odpovídají potřebám jednotlivců. Program rovněž podpoří vyzkoušení inovativních postupů, které účastníky vzdělávání, zaměstnance a pracovníky s mládeží připraví na to, aby se z nich stali skuteční aktéři změny (např. šetřením zdrojů, omezováním využívání energie a plýtvání energií, kompenzací emisí způsobujících uhlíkovou stopu, volbou udržitelných potravin a mobility atd.). Přednost budou mít dále projekty, které budou – prostřednictvím činností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu – umožňovat změny vzorců chování v oblasti preferencí, spotřebních zvyklostí a životního stylu jednotlivců; rozvíjet kompetence pedagogů a vedoucích ve vzdělávání v oblasti udržitelnosti a podporovat plánované přístupy zúčastněných organizací týkající se environmentální udržitelnosti.
 • Řešení digitální transformace prostřednictvím rozvoje digitální připravenosti, odolnosti a kapacity: Program podpoří plány digitální transformace institucí základního, středního, odborného vzdělávání a přípravy, vysokých škol a institucí pro vzdělávání dospělých. Přednost budou mít projekty zaměřené na zvýšení kapacity a připravenosti institucí zvládnout účinný přechod k digitálnímu vzdělávání. Program podpoří účelné využívání digitálních technologií ve vzdělávání, odborné přípravě, v oblasti mládeže a sportu pro výuku, učení, hodnocení a zapojování. To zahrnuje rozvoj digitální pedagogiky a odborných znalostí v oblasti využívání digitálních nástrojů pro učitele, včetně přístupných a podpůrných technologií a vytváření a inovativního využívání obsahu digitálního vzdělávání. Dále zahrnuje rozvoj digitálních dovedností a kompetencí celé populace prostřednictvím vhodných programů a iniciativ. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře genderové rovnosti řešení rozdílů ve vztahu k přístupu a využívání nedostatečně zastoupenými skupinami. Program dále podpoří využívání evropských rámců pro digitální kompetence pedagogů, občanů a organizací.
 • Společné hodnoty, občanská angažovanost a participace: Program podpoří aktivní občanství a etiku v celoživotním učení; posílí rozvoj sociálních a mezikulturních kompetencí, kritické myšlení a mediální gramotnost. Přednost budou mít projekty, které poskytují příležitost k účasti lidí na demokratickém životě a sociální a občanské angažovanosti prostřednictvím aktivit formálního nebo neformálního učení. Důraz bude také kladen na zvyšování povědomí o kontextu Evropské unie a porozumění tomuto kontextu, zejména pokud jde o společné hodnoty EU, principy jednoty a rozmanitosti i jejich kulturní identitu, kulturní povědomí a společenské a historické dědictví.

Kromě výše uvedených obecných priorit budou v příslušných odvětvích sledovány tyto specifické priority:

PRIORITY SPECIFICKÉ PRO JEDNOTLIVÉ OBLASTI

V oblasti vysokoškolského vzdělávání:

Prioritou budou akce, které jsou klíčové pro dosažení cílů Evropského prostoru vzdělávání. Cílem je podpořit oblast vysokoškolského vzdělávání v tom, aby se stala ještě propojenější, inovativnější, inkluzivnější a digitálnější. Za tímto účelem program podpoří mnohem hlubší a interdisciplinární spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a jejich okolními inovačními systémy a posilování vazeb mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi. Důraz bude kladen zejména na posílení inkluze, mobility, digitalizace, celoživotního učení, zajištění kvality a automatického uznávání. Základním cílem je urychlit transformaci vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě, aby bylo možné vyškolit budoucí generace ve společném vytváření znalostí pro odolnou, inkluzivní a udržitelnou společnost.

 • Podpora vzájemně propojených systémů vysokoškolského vzdělávání: Program se zaměří na posílení strategické a strukturované spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi prostřednictvím: a) podpory vývoje a testování různých typů modelů spolupráce, včetně virtuální a kombinované spolupráce a používání různých digitálních nástrojů a online platforem; b) zvýšení mobility zavedením automatického vzájemného uznávání kvalifikací a výsledků učení a začleněním mobility do kurikul; c) podpory vysokoškolských institucí při provádění zásad boloňského procesu a nástrojů ke zvýšení mobility pro všechny.
 • Stimulace inovativních postupů učení a výuky: Řešení společenských výzev podporou: a) rozvoje studijních výsledků a kurikul zaměřených na studenty, které lépe uspokojují vzdělávací potřeby studentů a snižují nesoulad mezi nabízenými a poptávanými dovednostmi, přičemž jsou relevantní i pro trh práce a pro širší společnost; b) vývoje, testování a zavádění flexibilních studijních postupů a návrhu modulárního kurzu (distančního, online nebo kombinovaného) a vhodné formy hodnocení, včetně vypracování online hodnocení; c) propagace rozměru celoživotního vzdělávání v rámci vysokoškolského vzdělávání, mimo jiné usnadněním zapisování, validace a uznávání krátkých vzdělávacích kurzů, jejichž cílem je získání mikrokreditů; d) zavádění mezioborových přístupů a inovativních pedagogických postupů, jako je obrácená výuka, společná online mezinárodní výuka a učení prostřednictvím výzkumu; e) začleňování udržitelného rozvoje do všech kurikul pro studenty všech oborů a na všech úrovních.
 • Rozvoj oborů STEM/STEAM ve vysokoškolském vzdělávání, zejména účast žen v oborech STEM:  Tato priorita podporuje rozvoj a zavádění vysokoškolských kurikul oborů STEM vhodných pro daný účel v návaznosti na přístup zaměřený na obory STEAM; prosazování účasti žen ve studijních oborech STEM, zejména v inženýrství, IKT a pokročilých digitálních dovednostech; rozvoj poradenských a mentorských programů pro studenty, zejména dívky a ženy, aby se věnovali studijním oborům a povoláním v oborech STEM a IKT; posílení postupů vzdělávání a odborné přípravy zaměřených na rovnost pohlaví ve vzdělávání v oborech STEM; odstranění genderových stereotypů v oborech STEM.
 • Odměna za excelenci ve vzdělávání, výuce a rozvoji dovedností: prostřednictvím a) rozvoje a realizace strategií a kultury kvality za účelem odměňování a stimulace excelence ve výuce, včetně online výuky, a výuky pro znevýhodněné účastníky vzdělávání; b) odborné přípravy akademických pracovníků v inovativních a/nebo online pedagogických postupech, včetně mezioborových přístupů, nových koncepcí kurikul, metod dodávání výsledků a hodnocení, které případně propojují vzdělávání s výzkumem a inovacemi, c) podpory vysokoškolského oboru, který je otevřený, inovativní a zaměřený na podnikání, prostřednictvím podpory partnerství pro učení a výuku mezi komerčními a nekomerčními organizacemi v soukromém sektoru; e) vývoje nových postupů v rámci navrhování výuky na základě výzkumu a kreativity ve vzdělávání.
 • Vytvoření inkluzivních systémů vysokoškolského vzdělávání: Program podpoří inkluzivní přístupy k aktivitám v oblasti mobility a spolupráce, jako je a) vyšší míra přístupu, účasti a dokončení vzdělání cílových skupin s omezenými příležitostmi; b) aktivní podpora příchozím mobilním účastníkům během procesu hledání ubytování, mimo jiné prostřednictvím spolupráce s příslušnými zúčastněnými stranami při zajišťování vhodného a dostupného bydlení; c) podpora rozvoje flexibilních kariérních postupů mezi vzděláváním a výzkumem; d) podpora vyváženého zastoupení mužů a žen ve vysokoškolských institucích, napříč studijními obory a na vedoucích pozicích; e) podpora občanské angažovanosti prostřednictvím podpory informálního učení a mimoškolních aktivit a uznávání dobrovolné a komunitní práce v akademických výsledcích studentů.
 • Podpora digitálních schopností v oblasti vysokoškolského vzdělávání: prostřednictvím a) akcí, které umožňují provádění iniciativy Evropské studentské karty prostřednictvím bezpečného elektronického přenosu údajů studentů mezi vysokoškolskými institucemi, při plném dodržování ochrany osobních údajů a pokud možno propojení s novým Europassem; b) rozvoje digitálních dovedností a kompetencí studentů a zaměstnanců.

V oblasti školního vzdělávání bude upřednostněno:

 • Řešení znevýhodnění při učení, předčasného ukončování školní docházky a nízké úrovně základních dovedností: Cílem této priority je pomoci umožnit všem účastníkům vzdělávání, zejména účastníkům s omezenými příležitostmi, aby uspěli. Tato priorita zahrnuje sledování, včasnou identifikaci ohrožených žáků, preventivní přístup a přístup včasného zásahu u účastníků vzdělávání s obtížemi, podporu přístupů více zaměřených na účastníky vzdělávání, podporu kvality života a duševního zdraví u účastníků vzdělávání a učitelů, jakož i ochranu před šikanou ve škole. Na úrovni škol podporuje tato priorita holistické přístupy k výuce a učení a spolupráci mezi všemi aktéry v rámci škol, stejně jako s rodinami a dalšími externími zúčastněnými stranami. Nakonec se na strategické úrovni zaměřuje na zlepšení přechodů mezi různými úrovněmi vzdělávání, zlepšení hodnocení a rozvoj silných systémů zajišťování kvality.
 • Podpora učitelů, vedoucích pracovníků škol a dalších učitelských profesí: Tato priorita podporuje aplikující odborníky v učitelských profesích (včetně školitelů pedagogů) ve všech fázích jejich kariéry. Projekty v rámci této priority se mohou zaměřit na zlepšení prvotního vzdělávání učitelů i na jejich celoživotní profesní rozvoj, zejména zlepšením politického rámce a konkrétních příležitostí pro mobilitu učitelů. Druhým zaměřením priority je zvýšení atraktivity a rozmanitosti pedagogické kariéry a posílení výběru, náboru a hodnocení učitelských profesí. A konečně mohou projekty také přímo podporovat rozvoj silnějšího vedení školy a inovativních metod výuky a hodnocení.
 • Rozvoj klíčových kompetencí: Projekty v rámci této priority se zaměří na podporu mezioborové spolupráce, využití inovativních přístupů k učení, rozvoj kreativity, podporu učitelů při provádění výuky založené na kompetencích a rozvoj hodnocení a validace klíčových kompetencí.
 • Podpora komplexního přístupu k výuce a studiu jazyků: Tato priorita zahrnuje projekty, které se zabývají podporou integrace jazykového rozměru do kurikul a zajištěním toho, aby účastníci vzdělávání dosáhli odpovídající úrovně jazykových kompetencí do konce povinného vzdělávání. Součástí úsilí v rámci této priority je rovněž začleňování používání nových technologií do studia jazyků. A konečně, priorita podporuje projekty, které mohou pomoci při vytváření škol, které chápou důležitost jazyka a které staví na zvyšující se jazykové rozmanitosti ve školách, například podporou výuky jazyků a povědomí o nich v raném věku a rozvojem dvojjazyčných možností výuky (zejména v příhraničních regionech a oblastech, kde obyvatelé používají více než jeden jazyk).
 • Podpora zájmu a excelence v přírodních vědách, technologii, inženýrství a matematice (STEM) a přístup zaměřený na obory STEAM (přírodovědné, technické, inženýrské, umělecké a matematické obory): Tato priorita podporuje projekty, které propagují přístup zaměřený na obory STEM ve vzdělávání prostřednictvím mezioborové výuky v kontextu kultury, životního prostředí, hospodářství, designu a dalších. Prioritou je rozvoj a podpora účinných a inovativních pedagogických postupů a metod hodnocení. V této souvislosti je zvláště cenné rozvíjení partnerství mezi školami, podniky, institucemi vysokoškolského vzdělávání, výzkumnými institucemi a širší společností. Na strategické úrovni slouží priorita podpoře rozvoje národních strategií v oblasti oborů STEM.
 • Rozvoj vysoce kvalitních systémů předškolního vzdělávání a péče: Tato priorita se zaměřuje na podporu realizace rámce kvality EU pro předškolní vzdělávání a péči. Zahrnuje projekty poskytující podporu pro prvotní a další profesní rozvoj zaměstnanců zapojených do organizace, vedení a poskytování předškolního vzdělávání a péče. Priorita dále podporuje vytváření, testování a provádění strategií a postupů na podporu účasti všech dětí v předškolním vzdělávání a péči, včetně dětí s omezenými příležitostmi.
 • Uznávání výsledků učení pro účastníky přeshraniční vzdělávací mobility: Cílem této priority je pomoci zavést do praxe doporučení Rady o automatickém vzájemném uznávání. Podporuje začlenění přeshraničních výměn tříd do školních programů, budování kapacit škol pro organizování studia svých žáků v zahraničí a vytváření dlouhodobých partnerství mezi školami v různých zemích. Na strategické úrovni se tato priorita zaměřuje na větší zapojení školských orgánů na všech úrovních do úsilí o zajištění uznávání a podporuje rozvoj a sdílení nástrojů a postupů pro přípravu, monitorování a uznávání studia v zahraničí.

V oblasti (počátečního i dalšího) odborného vzdělávání a přípravy bude upřednostněno:

 • Přizpůsobení odborného vzdělávání a přípravy potřebám trhu práce: To zahrnuje podporu rozvoje programů odborného vzdělávání a přípravy nabízejících vyváženou kombinaci odborných dovedností a vytvářejících příležitosti pro učení se prací, které jsou dobře přizpůsobeny všem ekonomickým cyklům, vyvíjejícím se pracovním místům a pracovním postupům a klíčovým kompetencím. Tato priorita také podporuje rozvoj kurikul odborného vzdělávání a přípravy, programových nabídek a kvalifikací, které jsou pravidelně aktualizovány a které vycházejí z poznatků o dovednostech. Projekty podpoří poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy při přizpůsobování jejich nabídky odborné přípravy měnícím se potřebám v oblasti dovedností, ekologické a digitální transformaci a ekonomickým cyklům.
 • Zvyšování flexibility příležitostí v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita podporuje iniciativy, které vytvářejí flexibilní programy odborného vzdělávání a přípravy zaměřené na účastníky vzdělávání a které přispívají k odstranění stávajících mezer v přístupu dospělých v produktivním věku ke vzdělávání s cílem umožnit jim úspěšně zvládat přechody na trhu práce. Projekty v rámci této priority rovněž přispívají k rozvoji programů další odborné přípravy, které jsou navrženy tak, aby je bylo možné přizpůsobit trhu práce, jakož i programů, které usnadňují přenos, uznávání a shromažďování výsledků učení vedoucích k národním kvalifikacím.
 • Příspěvek k inovacím v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita podporuje projekty, jejichž hlavním cílem je podstatně změnit způsob provádění odborného vzdělávání a přípravy, což má větší význam pro současné a budoucí potřeby hospodářství a společnosti. Tyto změny mohou být organizační (plánování, financování, řízení lidských zdrojů, monitorování a komunikace). Mohou také řešit procesy výuky a učení prostřednictvím vývoje a realizace nových a vhodnějších přístupů k výuce a učení. Tyto změny se mohou týkat ekosystému poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a způsobu jejich spolupráce s partnery, například prostřednictvím šíření technologií a aplikovaného výzkumu, prosazování zájmů, vytváření sítí a internacionalizace. Mohou se také zaměřit na vývoj a poskytování produktů a služeb odborného vzdělávání a přípravy (např. rozvoj dovedností, aplikovaný výzkum a poradenství) externím aktérům, jako jsou studenti, společnosti a veřejná správa.
 • Zvyšování atraktivity odborného vzdělávání a přípravy: Přednost budou mít projekty, které přispívají ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání a přípravy na různých úrovních. Příkladem mohou být projekty, které usilují o větší propustnost mezi různými úrovněmi vzdělávání, podporují otevřené a participativní vzdělávací prostředí, podporují profesní rozvoj učitelů a školitelů odborného vzdělávání a přípravy nebo usnadňují uznávání výsledků učení a využívání Europassu a dalších digitálních služeb. Tato priorita také podporuje projekty, které rozvíjejí dlouhodobá partnerství za účelem zřízení nebo posílení mezinárodních, národních, regionálních a odvětvových soutěží v oblasti dovedností. Dopad těchto činností lze optimalizovat prostřednictvím úzké spolupráce s podniky, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy, obchodními komorami a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami v různých fázích projektového cyklu.
 • Zlepšování zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy: Tato priorita se zaměřuje na měření a zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím rozvíjení vnitrostátních systémů zajišťování kvality pro počáteční i další odborné vzdělávání a přípravu ve všech prostředích a formátech učení poskytovaných veřejnými i soukromými poskytovateli. To zahrnuje zejména zavedení a testování opatření pro další sledování uplatnění absolventů v souladu s doporučením Rady o sledování absolventů a doporučení o evropském referenčním rámci pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (EQAVET)[1], jakož i zkoumání základních profilů odborného vzdělávání EU a mikrokreditů.
 • Tvorba a provádění internacionalizačních strategií pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy: Cílem této priority je zavést podpůrné mechanismy a smluvní rámce na podporu kvalitní mobility zaměstnanců a účastníků odborného vzdělávání a přípravy. Mezi obzvláště důležité aspekty patří automatické vzájemné uznávání kvalifikací a výsledků učení a rozvoj služeb na podporu mobility účastníků vzdělávání. Tyto služby mohou zahrnovat informování, motivaci, přípravu a usnadnění sociální integrace účastníků odborného vzdělávání a přípravy v hostitelské zemi, jakož i posílení jejich mezikulturního povědomí a aktivního občanství.

V oblasti vzdělávání dospělých bude upřednostněno:

 • Zlepšení dostupnosti vysoce kvalitních vzdělávacích příležitostí pro dospělé: Tato priorita poskytuje podporu pro vytváření a rozvoj flexibilních vzdělávacích nabídek přizpůsobených vzdělávacím potřebám dospělých, například rozvíjením digitálních a kombinovaných vzdělávacích příležitostí. Prioritou jsou také projekty zaměřené na validaci dovedností získaných prostřednictvím informálního a neformálního učení.
 • Vytváření cest prohlubování dovedností, zlepšování dostupnosti a zvyšování využívání vzdělávání dospělých: Tato priorita je zaměřena na podporu nových příležitostí vzdělávání dospělých, zejména u dospělých s nízkou úrovní dovedností, znalostí a kompetencí. Vytvoření nových cest prohlubování dovedností by mělo dospělým účastníkům vzdělávání umožnit, aby posílili své klíčové kompetence, a učinili tak pokrok směrem k vyšší kvalifikaci. Do této priority patří i doplňková práce, v rámci které je rozvíjeno poradenství jako služba zajišťující přístup dospělých k příslušnému celoživotnímu učení, zlepšování identifikace dovedností a prověřování, navrhování nabídek učení na míru a rozvoj účinných strategií pro informovanost, poradenství a motivaci.
 • Zlepšování kompetencí pedagogů a dalších zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých: Přednost se dává zejména projektům, které rozvíjejí kompetence zaměstnanců, které vedou k celkovému zlepšení v poskytování, zacílení a účinnosti vzdělávání dospělých. Mezi ně patří hodnocení předchozích znalostí a dovedností dospělých účastníků vzdělávání, lepší a inovativnější metody výuky, jakož i posílení podpůrné úlohy, kterou mají zaměstnanci v oblasti vzdělávání dospělých při motivování, vedení a poskytování poradenství účastníkům vzdělávání v náročných situacích v oblasti učení.
 • Posílení zajišťování kvality v oblasti vzdělávání dospělých: Tato priorita podporuje rozvoj kvalitnějších mechanismů zajišťování kvality politik a poskytování vzdělávání dospělých. To zahrnuje zejména vývoj a přenos metodik monitorování pro měření účinnosti poskytování vzdělávání dospělých a pro sledování pokroku dospělých účastníků vzdělávání.
 • Zřizování vzdělávacích center zaměřených na budoucnost: Tato priorita si klade za cíl podporovat místní vzdělávací prostředí, prosazovat sociální začleňování, občanskou angažovanost a demokracii a zaujmout každého v komunitě a nabídnout mu možnosti celoživotního učení, a to rovněž prostřednictvím využívání digitálních technologií. Projekty by například mohly povzbudit místní vzdělávací centra, knihovny, občanskou společnost a širší komunitu (nevládní organizace, místní úřady, zdravotnictví, kulturu atd.) ke spolupráci s cílem motivovat dospělé všech věkových skupin a umožnit jim osvojit si životní dovednosti a klíčové kompetence, které jsou nezbytné pro to, aby člověk byl odolný a přizpůsobivý tváří v tvář změnám a nejistotě.
 • Podpora programu Erasmus+ mezi všemi občany a generacemi: Přednost mají projekty, které vytvářejí a podporují vzdělávací příležitosti a výměnu zkušeností pro seniory, s cílem budovat a posilovat evropskou identitu.

V oblasti mládeže:

Prioritou budou opatření, která přispívají k hlavním oblastem strategie EU pro mládež na období 2019–2027: zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi. Zvláštní důraz bude kladen na posílení meziodvětvové spolupráce, která umožní větší součinnost mezi různými oblastmi akcí, které jsou pro mladé lidi důležité, na podporu účasti mladých lidí v různých měřítcích a formátech a na podporu aktivního občanství mladých lidí, zejména mládeže ohrožené sociálním vyloučením. Mezi konkrétní priority v oblasti mládeže patří:

 • Podpora aktivního občanství, smyslu mladých lidí pro iniciativu a podnikání mládeže, včetně sociálního podnikání: Cílem priority je podporovat aktivní občanství mezi mladými lidmi, zejména prostřednictvím dobrovolnictví a aktů solidarity, a tím posílit smysl mladých lidí pro iniciativu, zejména v sociální oblasti, a podporovat jejich komunity. Projekty v rámci této priority by také mohly podporovat podnikání, kreativní učení a sociální podnikání mládeže. Pro tuto prioritu mají zásadní význam mezikulturní dialog, znalosti a uznání rozmanitosti a podpora tolerance.
 • Zvyšování kvality, inovace a uznání práce s mládeží: Cílem priority je podporovat uznávání a validaci práce s mládeží a informálního a neformálního učení na všech úrovních a podporovat rozvoj kvality a inovace v práci s mládeží. To zahrnuje budování kapacit pracovníků s mládeží v jejich online i offline postupech, jakož i podporu rozvoje a sdílení metod k oslovení marginalizovaných mladých lidí, prevence rasismu a nesnášenlivosti mezi mládeží a rizik, příležitostí a důsledků digitalizace.
 • Posilování zaměstnatelnosti mladých lidí: Cílem priority je posílit klíčové schopnosti a základní dovednosti mladých lidí. Odvětví mládeže hraje důležitou roli při usnadňování přechodu mladých lidí z mládí do dospělosti, včetně podpory jejich začleňování na trh práce. Podstatou této priority jsou aktivity, které se zaměřují na začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi (včetně NEET – osob, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy) a na jejich zaměstnatelnost, se zvláštním důrazem na mladé lidi ohrožené marginalizací a mladé lidi z přistěhovaleckého prostředí.
 • Upevňování spojení mezi politikou, výzkumem a praxí: Tato priorita řeší potřebu silnějších vazeb mezi politikou, výzkumem a praxí v oblasti mládeže s cílem poskytnout lepší důkazy o potřebách a usnadnit tvorbu politiky. Pro tuto prioritu budou důležité aktivity na podporu lepších znalostí o situaci mladých lidí a politikách v oblasti mládeže v Evropě i mimo ni.

V oblasti sportu:

Upřednostněna budou partnerství, která přispívají k provádění klíčových politických dokumentů, jako je pracovní plán EU v oblasti sportu na období 2021–2024 nebo doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity. Mezi konkrétní priority v oblasti sportu patří:

 • Podpora zapojení do sportu a tělesných aktivit: projekty v rámci této priority se zaměří zejména na a) provádění doporučení Rady o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity, pokynů EU v oblasti tělesné aktivity a výzvy z Tartu pro zdravý životní styl, b) podporu provádění Evropských týdnů sportu, c) podporu sportu a tělesné aktivity jako nástroje pro zdraví, c) podporu všech aktivit prosazujících sportovní a tělesnou aktivitu, včetně tradičního sportu a her a mezigeneračního sportu.
 • Podpora integrity a hodnot ve sportu: projekty v rámci této priority se zaměří hlavně na a) boj proti užívání dopingu, b) boj proti ovlivňování zápasů a korupci ve sportu, c) zlepšování řádné správy ve sportu a d) podporu pozitivních hodnot sportu.
 • Podpora vzdělávání ve sportu a prostřednictvím sportu: projekty v rámci této priority se zaměří hlavně na a) podporu rozvoje dovedností ve sportu, b) podporu dvojí kariéry sportovců, c) podporu kvality trénování a zaměstnanců, d) využití mobility jako nástroje pro zvyšování kvalifikace, e) podporu zaměstnatelnosti prostřednictvím sportu.
 • Boj proti násilí a boj proti rasismu, diskriminaci a nesnášenlivosti ve sportu a boj proti násilné radikalizaci: Projekty v rámci této priority se zaměří hlavně na boj proti takovému chování, které může mít nepříznivý vliv na provozování sportu a v obecnější rovině na společnost. Projekty přispějí k boji proti jakékoli formě diskriminace a podpoří rovnost ve sportu, včetně genderové rovnosti.

 

 1. Úř. věst. C 417, 2.12.2020, s. 1.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}