Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Högre utbildning

Vad går det ut på?

Genom Erasmus+ kan universitetslärare undervisa utomlands en period vid en institution i något av program- eller partnerländerna.

Om du arbetar vid en organisation i ett programland kan du också bli inbjuden som gästlärare.

Exempel på organisationer är företag, myndigheter, fack- och arbetsgivareföreningar, forskningsinstitut och icke-statliga organisationer.

Hur länge?

Ett undervisningsutbyte mellan två programländer ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Ett undervisningsutbyte mellan ett programland och ett partnerland ska pågå i minst fem dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Du ska undervisa minst åtta timmar i veckan.

Villkor

Om utbytet gäller programländer måste ditt lärosäte vara anslutet till Erasmus+ stadga för högre utbildning. Om det gäller partnerländer ska ditt lärosäte ha skrivit under ett interinstitutionellt avtal med värdinstitutionen.

Programländers universitet och högskolor kan också bjuda in gästlärare från företag eller andra organisationer i programländerna.

Innan du åker ska du, din heminstitution och värdinstitutionen skriva under ett utbytesavtal. Där anges målen för utbytet, dina rättigheter och skyldigheter och hur undervisningsperioden erkänns.

Bidrag

EU bidrar till dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. Bidragets storlek varierar och beror på

  1. vilket land du ska åka till
  2. hur många från ditt land som vill undervisa utomlands (vid utbyten inom programländerna)
  3. avståndet till det andra landet
  4. möjligheten att söka andra bidrag i ditt land eller din region (vid utbyten inom programländerna).

Om du är universitetslärare och ska undervisa i ett annat programland är det din heminstitution som betalar ut bidraget. Om du är gästlärare från ett företag eller en organisation är det den institution som bjöd in dig som sköter utbetalningarna. Om utbytet är mellan program- och partnerländer bestämmer din hem- och värdinstitution vem som ska betala ut bidraget.

Bidragsnivåerna för utbyten mellan program- och partnerländer anges i  programhandledningen för Erasmus+. Hör med programkontoret i ditt land och din institution om du vill veta vilka nivåer som gäller för utbyten mellan två programländer.

Hur söker jag?

Du söker bidrag via din institution.Universitet och högskolor väljer ut deltagare bland sina egna lärare eller bjuder in gästlärare från företag eller andra organisationer.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Hör med din institutions internationella kontor om du vill veta vilka möjligheter som finns.

Du kan också läsa i programhandledningen.

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till programkontoren i programländerna eller Erasmuskontoren i partnerländerna (om de finns).