Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kõrgharidus

Ülevaade

Erasmus+ toetab töötamist õppejõuna välisriigi kõrgharidusasutuses (kõrgkoolis).

Kõrghariduse valdkonna töötajad saavad minna õpetama Erasmus+ programmi- või partnerriiki.

Õppejõuna saavad välismaal töötada ka programmiriikide muude organisatsioonide töötajad.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks ettevõtted, riigiasutused, tööturu osapooled, teadusasutused ning vabaühendused.

Kestus

Kahe programmiriigi vahelise õpetamisperioodi kestuseks on kõige vähem kaks päeva ja kõige rohkem kaks kuud. See ei hõlma sõiduaega.

Programmiriigi ja partnerriigi vahelise õpetamisperioodi kestuseks on kõige vähem viis päeva ja kõige rohkem kaks kuud. See ei hõlma sõiduaega.

Välismaal veedetud ajast peab konkreetselt õpetamisega tegelema vähemalt 8 tundi nädalas (või lühemas ajaühikus, kui viibitakse lühemat aega).

Tingimused

Kui töötate kõrgkoolis, peab teie tööandja, juhul kui ta asub programmiriigis, olema ühinenud Erasmus+ kõrgharidushartaga või, kui ta asub partnerriigis, olema alla kirjutanud asutustevahelise kokkuleppe vastuvõtva asutusega.

Programmiriikide kõrgkoolidel on võimalik kutsuda enda juurde õpetama ka programmiriikide ettevõtete ja muude organisatsioonide töötajaid.

Enne välisriiki õpetama suundumist tuleb teie, teid lähetava kõrgkooli ja vastuvõtva asutuse vahel sõlmida õpirände leping. Selle dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning õpetamistöö ametliku tunnustamise viis.

Rahaline toetus

ELi stipendiumid on mõeldud reisi- ja elamiskulude katmiseks välismaal ning nende suurus oleneb järgmistest asjaoludest:

  1. vastuvõttev riik;
  2. programmiriikide vahelise õpirände puhul – kui palju inimesi teie koduriigist soovivad minna õpetama välismaale;
  3. teie koduriigi kaugus vastuvõtvast riigist;
  4. programmiriikide vahelise õpirände puhul – milliseid muid rahastamisallikaid on võimalik kasutada teie koduriigis või piirkonnas.

Kui olete Erasmus+ programmiriigist pärit kõrgharidustöötaja ning õpetama lähete samuti programmiriiki, siis vastutab kõikide maksete eest teid lähetav kõrgkool. Kui teie töökoht on ettevõte või muu organisatsioon, siis vastutab maksete eest kõrgkool, kes teid enda juurde õpetama kutsus. Kui programmiriigi töötaja suundub õpetama partnerriiki või vastupidi, siis lepivad lähetav ja vastuvõttev asutus omavahel kokku, kes lähetatule makseid teeb.

Programmi- ja partnerriikide vahel toimuvate õpetamisperioodide puhul kehtivate stipendiumide suurused on avaldatud Erasmus+ programmijuhendis. Oma koduriigi riiklikult büroolt ja teid lähetavalt kõrgkoolilt saate teavet selle kohta, milline on toetuse suurus programmiriikide vahel toimuvate õpetamislähetuste puhul.

Kuidas taotleda?

Toetust saate taotleda selle kõrgkooli kaudu, milles te töötate. Kõrgkoolid valivad oma töötajate hulgast kandidaadid, keda saata õpetama välismaale, või kutsuvad enda juurde õpetama töötajaid ettevõtetest või muudest organisatsioonidest.

Välismaale õpetama saadetavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Teavet välismaal õpetamise võimaluste kohta küsige oma kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonnalt.

Üksikasjalikku teavet selle kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

Päringute ja küsimuste korral aitavad teid programmiriikide riiklikud bürood ning partnerriikide riiklikud asutused (vastavalt võimalustele).