Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Augstākā izglītība

Pārskats

Erasmus+ atbalsta pasniegšanas periodus augstākās izglītības iestādēs (AII) ārzemēs.

Ja strādājat augstākās izglītības sfērā, noteiktu laiku varat pasniegt iestādē, kas atrodas “Erasmus” programmas valstī vai partnervalstī.

Pasniegšanas iespējas ir arī tādu organizāciju darbiniekiem, kuras atrodas programmas partnervalstīs.

Runa ir par uzņēmumiem, publiskām iestādēm, sociālajiem partneriem, pētniecības institūtiem un nevalstiskajām organizācijām.

Ilgums

Pasniegšanas periods citā programmas valstī nedrīkst būt īsāks par 2 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Ja apmaiņu īsteno starp programmas valsti un partnervalsti, pasniegšanas periods nedrīkst būt īsāks par 5 dienām vai ilgāks par 2 mēnešiem, neskaitot ceļošanas laiku.

Laikā, kamēr uzturaties ārzemēs, faktiskajam pasniegšanas laikam ir jābūt vismaz 8 stundām nedēļā (ja uzturaties īsāku laiku nekā nedēļa, tad vismaz 8 stundas šajā īsākajā periodā).

Nosacījumi

Ja strādājat augstākās izglītības iestādē, programmas valstu gadījumā jūsu iestādei ir jāpieņem Erasmus+ Augstākās izglītības harta, bet partnervalstu gadījumā tai ir jābūt parakstījušai starpiestāžu līgumu ar uzņemošo iestādi.

Programmas valstīs augstākās izglītības iestādes var arī uzaicināt pie sevis pasniegt programmas valstu uzņēmumu vai citu organizāciju darbiniekus.

Pirms sākat savu pasniegšanas periodu, jums ar savu augstākās izglītības iestādi un uzņemošo iestādi ir jānoslēdz mobilitātes līgums. Šajā līgumā tiek norādīti mācību mērķi, jūsu tiesības un pienākumi, kā arī ziņas par to, kā tiks atzīts jūsu pasniegšanas periods.

Finansiālais atbalsts

ES dotācijas palīdz segt ceļa izdevumus un uzturēšanos ārzemēs. Šī atbalsta apjoms ir atkarīgs no:

  1. uzņemošās valsts;
  2. tā, cik daudz jūsu valsts darbinieku vēlas pasniegt ārzemēs (runa ir par mobilitāti programmas valstu ietvaros);
  3. attāluma starp jūsu valsti un uzņemošo valsti;
  4. citu finansiālo avotu pieejamības jūsu valstī vai reģionā (runa ir par mobilitāti programmas valstu ietvaros).

Ja esat augstākās izglītības darbinieks un apmaiņa tiek īstenota starp programmas valstīm, nosūtošā iestāde ir atbildīga par visu maksājumu veikšanu. Ja esat uzņēmuma vai organizācijas darbinieks, augstākās izglītības iestāde, kura uzaicinājusi jūs pasniegt, veiks maksājumus. Ja apmaiņa ir starp “Erasmus” valsti un partnervalsti, nosūtošajai iestādei un uzņemošajai iestādei būs jānolemj, kas atbild par maksājumiem.

Apmaiņai starp programmas valstīm un partnervalstīm pieejamā atbalsta līmeņi ir publicēti “Erasmus+” programmas vadlīnijās. Noskaidrojiet savā valsts aģentūrā un savā nosūtošajā augstākās izglītības iestādē, summas, kas ir piemērojamas pasniegšanas periodiem programmas valstīs.

Kā pieteikties

Uz atbalstu varat kandidēt ar savas augstākās izglītības iestādes starpniecību. Aaugstākās izglītības iestādes kandidātus pasniegšanas periodiem ārzemēs atlasa no savu darbinieku vidus vai uzaicina uzņēmumu vai citu organizāciju darbiniekus.

Šādai atlasei jānotiek taisnīgi un caurskatāmi, un tai jātiek pienācīgi dokumentētai.

Plašāka informācija

Sazinieties ar savas augstskolas starptautiskās sadarbības biroju, lai noskaidrotu, vai jums šādas iespējas ir pieejamas.

Programmas vadlīnijās ir arī detalizēta informācija par šīm iespējām.

Valsts aģentūras programmas valstīs un valsts biroji partnervalstīs (jā tādi ir) var atbildēt uz jūsu jautājumiem un palīdzēt jums iesniegt pieteikumu.