Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje

O Listini

Listina Erasmus za terciarno izobraževanje (ECHE) določa splošni okvir kakovosti za evropsko in mednarodno sodelovanje visokošolskih ustanov v okviru programa Erasmus+.

Pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je osnovni pogoj za vse visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+, ki želijo v okviru programa sodelovati v učni mobilnosti posameznikov in/ali v partnerstvih na področju inovacij in dobrih praks.

Za visokošolske ustanove v partnerskih državah pogoj glede listine Erasmus ne velja, okvir za kakovost pa v tem primeru temelji na sporazumih med visokošolskimi ustanovami.

Kako se podeljuje listina Erasmus?

Razpis za pridobitev listine Erasmus za terciarno izobraževanje je objavljen vsako leto.

Na spletišču je na voljo najnovejši seznam visokošolskih ustanov, ki so nosilke listine.

Listina Erasmus se podeljuje za celotno obdobje trajanja programa Erasmus+ do leta 2027 s podaljšano veljavnostjo za tiste projekte, ki se začnejo v zadnjem letu programa. Trajajo lahko do treh let, tj. do leta 2030.

Kaj vsebuje listina Erasmus?

Načela listine Erasmus so prilagojena novostim programa Erasmus+ za obdobje 2021–2027, kot so digitalizacija, vključevanje in trajnostnost.

Med najpomembnejšimi dodatki k novi listini Erasmus so zaveza za vključevanje premalo zastopanih skupin v mobilnost prek strategij za vključevanje, zagotavljanje zelenih praks pri organizaciji dejavnosti Erasmus+, izvajanje digitalizacije prek pobude za evropsko študentsko izkaznico in mobilne aplikacije Erasmus+ ter zaveza za krepitev državljanske udeležbe mobilnih študentov.

Poleg tega morajo visokošolske ustanove izpolnjevati zahteve priporočila Sveta o samodejnem medsebojnem priznavanju, da bi zagotovili kar se da nemoteno popolno samodejno priznavanje učnih obdobij v tujini brez dodatnih študijskih obveznosti ali izpitov za študente.

Nova načela listine Erasmus so bila oblikovana v posvetovanju z delovno skupino ECHE, ki jo sestavljajo predstavniki nacionalnih agencij Erasmus+, strokovnjaki za visoko šolstvo in študentske organizacije.

Več informacij o skladnosti z listino Erasmus za terciarno izobraževanje vsebujejo smernice za uporabo listine Erasmus ter vodnik za spremljanje listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Samoocenjevanje

Vodstvo visokošolskih ustanov ali koordinatorji programa Erasmus + lahko uporabijo orodje za samoocenjevanje ECHE, da bi izboljšali uspešnost svoje ustanove. Samoocenjevanje vam lahko pomaga razumeti, kako vaša ustanova izvaja listino.

V pripravi je nova različica orodja, ki je prilagojena novemu programu za obdobje 2021–2027. Na voljo bo na tej strani.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).