Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Štipendiá pre spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Profil žiadateľa

Prihlásiť sa môžu študenti magisterského štúdia z celého sveta. Musíte mať bakalársky titul (prvý titul) alebo byť v poslednom roku bakalárskeho štúdia a pred začatím magisterského programu musíte získať titul.

Prihlásiť sa môžete aj vtedy, ak preukážete, že máte stupeň vzdelania ekvivalentný bakalárskemu štúdiu. To musí byť oficiálne uznané v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi v krajine, ktorá udeľuje titul.

Štipendiá pre spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus

Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus je integrovaný študijný program na vysokej úrovni pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto programy navrhuje a realizuje medzinárodné partnerstvo inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Ide o partnerstvo aspoň troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z troch rôznych krajín, z ktorých aspoň dve musia byť členskými štátmi EÚ a tretími krajinami pridruženými k programu (predtým nazývané krajiny zapojené do programu).

Podporou týchto spoločne uznávaných magisterských titulov má EÚ za cieľ podporovať excelentnosť a internacionalizáciu zúčastnených inštitúcií. Študentom sa okrem toho poskytujú štipendiá na účasť na týchto prestížnych programoch; v rámci samotných magisterských programov sa tieto štipendiá ponúkajú najlepšie hodnoteným žiadateľom z celého sveta.

Štipendiá pokrývajú náklady študenta na účasť na tomto programe, cestovné náklady a príspevok na živobytie.

Činnosti a výsledky

Program sa vzťahuje na obdobie vášho štúdia, výskumu, činnosti na účely umiestnenia na stáž, prípravu dizertačnej práce a jej obhajobu, a to v súlade s požiadavkou spoločných magisterských študijných programov. Štúdium musí pozostávať aspoň z dvoch študijných pobytov v dvoch krajinách iných než krajina vášho pobytu. Spoločný študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus ponúka rôzne študijné smery na splnenie tejto podmienky.

Trvanie magisterského štúdia: jeden až dva akademické roky (60, 90 alebo 120 kreditov ECTS).

Druhy udeľovaných titulov: buď spoločný diplom (t. j. jeden diplom vydaný v mene najmenej dvoch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania), alebo viacnásobný diplom (t. j. aspoň dva diplomy vydané dvoma inštitúciami vysokoškolského vzdelávania združenými v konzorciu).

Prihlášky a ďalšie informácie

V prvom rade by ste sa mali oboznámiť s online katalógom magisterských študijných programov Erasmus Mundus. Tam nájdete podrobné informácie o týchto programoch financovaných EÚ, ako aj odkaz na webové stránky magisterských programov. Tie obsahujú všetky informácie, ktoré vám umožnia rozhodnúť sa, či ide o správny program pre vás: opis študijného kurzu, zoznam zúčastnených univerzít a požiadavky na prijatie.

Na webových stránkach programu budete mať k dispozícii aj návod s opisom všetkých krokov pri podávaní prihlášky. Ak máte ďalšie otázky, obráťte sa priamo na príslušnú univerzitu.

Tento zoznam sa každý rok dopĺňa o nový súbor vybraných spoločných študijných programov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v rámci Erasmus Mundus. Väčšina konzorcií vyžaduje, aby sa prihlášky v prípade študijných programov, ktoré sa začnú v nasledujúcom akademickom roku, podávali v období od októbra do januára.

Iné zdroje

Oboznámte sa so svojimi právami, ktoré máte počas štúdia v zahraničí.

EMA (z angl. Erasmus Mundus Association) je združenie, ktoré sa konkrétne zaoberá spoločnými študijnými programami druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Jeho webové stránky ponúkajú žiadateľom poradenstvo a inšpiráciu.

Aliancia ESAA (Aliancia študentov a absolventov programu Erasmus+ ponúka súčasným a bývalým študentom dynamické fórum na vytváranie sietí, profesionálny rozvoj a medzikultúrnu výmenu.

Doktorandi môžu dostať podporu z EÚ na výskum v zahraničí prostredníctvom akcií Marie Skłodowska-Curie.