Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (studenti)

Přihlaste se na společný magisterský program Erasmus Mundus. Vítáme studenty z celého světa. Budete studovat na několika univerzitách v Evropě i mimo ni. Pro nejlepší studenty jsou k dispozici stipendia v plné výši.

Heard about the European Student Card?

2 million cards have been issued making it easier for students to verify their status across countries.

Proč se přihlásit?

Společné magisterské studium Erasmus Mundus je prestižní mezinárodní magisterský program, který společně koncipuje a realizuje skupina vysokoškolských institucí.

Do každého programu jsou zapojeny alespoň 3 instituce z nejméně tří různých zemí a řada přidružených partnerů z akademického i neakademického světa.

Programy obvykle zahrnují období studia, výzkumu, stáže, přípravy disertačních prací a obhajoby.

Dostupná stipendia

Magisterské studium může rovněž studentům, kteří se umístili nejlépe na celém světě, nabídnout stipendia v plné výši. Stipendia pokryjí vaše náklady na účast a přispějí k pokrytí vaši nákladů na

  • cestu
  • vízum
  • a vašich životních nákladů

Délka programu

1 až 2 akademické roky (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS)

Typ udělovaného titulu

Získáte buď

  • společný diplom (tj. jeden doklad o dosaženém vzdělání vydaný jménem alespoň dvou vysokoškolských institucí) nebo
  • vícenásobný titul (tj. alespoň dva diplomy vydané dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia)

Při podpisu studijní dohody s příslušným společným magisterským programem Erasmus Mundus na začátku studia budou tyto náležitosti podrobně vymezeny.

Vyhledání programu a podání přihlášky

Studenti se přihlásí přímo u instituce, která vede zvolený program.

V katalogu kurzů najdete podrobné informace o nejnovějších nabízených programech.

Každý rok je na seznam přidávána nová série vybraných magisterských programů Erasmus Mundus.

Ve většině případů byste měli podat přihlášku v období od října do ledna na programy, které budou zahájeny v následujícím akademickém roce.

Na internetových stránkách každého magisterského studia jsou uvedeny všechny podrobnosti o průběhu studia, seznam zúčastněných univerzit, požadavky k přijetí a všechny kroky procesu podávání přihlášek (se stipendiem a bez něj).

Co je potřeba

Musíte

  • být držitelem bakalářského titulu (prvního diplomu) nebo v posledním roce bakalářského studia
  • vaše studium absolvovat před zahájením daného magisterského programu

Hlásit se mohou též ti, kteří prokáží úroveň vzdělání rovnocennou bakalářské. To musí být oficiálně potvrzeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi v zemi, která uděluje titul.

Poradenství týkající se přihlášky

Sdružení Erasmus Mundus má k dispozici zdroje, které vám mohou pomoci s podáním přihlášky, včetně kontaktů týkajících se kurzu, akcí se zástupci z řad dobrovolníků z vaší země a zkušeností úspěšných uchazečů.

Rady a inspirace pro zájemce

Granty pro instituce

Erasmus+ rovněž nabízí granty vysokoškolským institucím na realizaci programů EMJM.

Žádost instituce o grant v rámci programu EMJM

Další dostupné finanční prostředky

Výzkumní pracovníci (akce „Marie Curie-Skłodowska“)

Další příležitosti pro jednotlivce

Podpora studentů, zaměstnanců a dalších osob v rámci programu Erasmus+