Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (studenti)

Přihlaste se na společný magisterský program Erasmus Mundus. Vítáme studenty z celého světa. Budete studovat na několika univerzitách v Evropě i mimo ni. Pro nejlepší studenty jsou k dispozici stipendia v plné výši.

Proč se přihlásit?

Společné magisterské studium Erasmus Mundus je prestižní mezinárodní magisterský program, který společně koncipuje a realizuje skupina vysokoškolských institucí.

Do každého programu jsou zapojeny alespoň 3 instituce z nejméně tří různých zemí a řada přidružených partnerů z akademického i neakademického světa.

Programy obvykle zahrnují období studia, výzkumu, stáže, přípravy disertačních prací a obhajoby.

Dostupná stipendia

Magisterské studium může rovněž studentům, kteří se umístili nejlépe na celém světě, nabídnout stipendia v plné výši. Stipendia pokryjí vaše náklady na účast a přispějí k pokrytí vaši nákladů na

  • cestu
  • vízum
  • a vašich životních nákladů

Délka programu

1 až 2 akademické roky (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS)

Typ udělovaného titulu

Získáte buď

  • společný diplom (tj. jeden doklad o dosaženém vzdělání vydaný jménem alespoň dvou vysokoškolských institucí) nebo
  • vícenásobný titul (tj. alespoň dva diplomy vydané dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia)

Při podpisu studijní dohody s příslušným společným magisterským programem Erasmus Mundus na začátku studia budou tyto náležitosti podrobně vymezeny.

Vyhledání programu a podání přihlášky

Studenti se přihlásí přímo u instituce, která vede zvolený program.

V katalogu kurzů najdete podrobné informace o nejnovějších nabízených programech.

Každý rok je na seznam přidávána nová série vybraných magisterských programů Erasmus Mundus.

Ve většině případů byste měli podat přihlášku v období od října do ledna na programy, které budou zahájeny v následujícím akademickém roce.

Na internetových stránkách každého magisterského studia jsou uvedeny všechny podrobnosti o průběhu studia, seznam zúčastněných univerzit, požadavky k přijetí a všechny kroky procesu podávání přihlášek (se stipendiem a bez něj).

Co je potřeba

Musíte

  • být držitelem bakalářského titulu (prvního diplomu) nebo v posledním roce bakalářského studia
  • vaše studium absolvovat před zahájením daného magisterského programu

Hlásit se mohou též ti, kteří prokáží úroveň vzdělání rovnocennou bakalářské. To musí být oficiálně potvrzeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi v zemi, která uděluje titul.

Poradenství týkající se přihlášky

Sdružení Erasmus Mundus má k dispozici zdroje, které vám mohou pomoci s podáním přihlášky, včetně kontaktů týkajících se kurzu, akcí se zástupci z řad dobrovolníků z vaší země a zkušeností úspěšných uchazečů.

Rady a inspirace pro zájemce

Granty pro instituce

Erasmus+ rovněž nabízí granty vysokoškolským institucím na realizaci programů EMJM.

Žádost instituce o grant v rámci programu EMJM

Další dostupné finanční prostředky

Výzkumní pracovníci (akce „Marie Curie-Skłodowska“)

Další příležitosti pro jednotlivce

Podpora studentů, zaměstnanců a dalších osob v rámci programu Erasmus+

Grants for institutions

Erasmus+ also offers grants to higher education institutions to run EMJM programmes.

Applying as an institution for an EMJM programme grant

Other funding available

Researchers (Marie Skłodowska-Curie Actions)

More opportunities for individuals

Erasmus+ support for students, staff and others

Related documents