Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilita žiakov

Prehľad

Vzdelávacia mobilita žiakov sa môže organizovať v skupine aj individuálne.

Skupina žiakov z vysielajúcej školy sa môže učiť spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Učitelia alebo iné oprávnené osoby z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať po celý čas trvania aktivity.

Individuálna mobilita žiakov môže byť krátkodobá alebo dlhodobá. Počas tejto aktivity sa môžu žiaci určité obdobie vzdelávať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program.

Obdobie trvania

Skupinová mobilita žiakov môže trvať od dvoch do tridsiatich dní, pričom v každej skupine musia byť najmenej dvaja žiaci. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie.

Krátkodobá individuálna vzdelávacia mobilita žiakov môže trvať od desiatich do dvadsiatich deviatich dní. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie.

Dlhodobá individuálna vzdelávacia mobilita žiakov môže trvať od jedného mesiaca do jedného roka. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie.

Podmienky

Aby sa vaša škola mohla zúčastniť na mobilite žiakov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, musí požiadať o získanie akreditácie programu Erasmus v oblasti školského vzdelávania alebo sa zúčastniť na krátkodobom projekte mobility.

V oboch prípadoch by organizácie mali dodržiavať normy kvality pre projekty mobility, dodržiavať osvedčené postupy riadenia, poskytovať účastníkom kvalitu a podporu a vymieňať si výsledky a poznatky o programe.

V prípade individuálnej mobility žiakov podpíšete s hostiteľskou inštitúciou dohodu o vzdelávaní. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania študijného pobytu.

Finančná podpora

Cestovné náklady a náklady spojené s pobytom sa pokrývajú z grantov EÚ. Toto financovanie riadi vaša škola. Program Erasmus+ okrem toho poskytuje prostriedky na podporu začlenenia účastníkov s obmedzenými príležitosťami.

Ako sa prihlásiť

Ak máte záujem o mobilitu žiakov, o grant nemôžete ako jednotlivec žiadať priamo. Žiadosti musia podať školy, ktoré vyberú kandidátov na študijný pobyt v zahraničí.

Výber žiakov na aktivity mobility by mal byť spravodlivý, inkluzívny, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Viac informácií

Ak potrebujete ďalšie informácie o možnostiach účasti na mobilite žiakov, môžete sa obrátiť na národné agentúry.