Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wyjazdy zagraniczne dla uczniów

Informacje ogólne

Zagraniczne wyjazdy edukacyjne dla uczniów mogą być organizowane zarówno w grupie, jak i indywidualnie.

Uczniowie ze szkoły wysyłającej mogą przez określony czas uczęszczać do szkoły za granicą, razem ze swoimi rówieśnikami z innych krajów. Przez cały ten okres uczniowie muszą pozostawać pod opieką nauczycieli lub innych upoważnionych osób ze szkoły wysyłającej.

Wyjazdy indywidualne mogą być krótko- lub długoterminowe. W ramach takiego wyjazdu uczniowie mogą uczęszczać do szkoły partnerskiej lub odbyć staż w odpowiedniej organizacji za granicą. W przypadku każdego uczestnika należy opracować indywidualny program nauczania.

Czas trwania

Wyjazdy grupowe dla uczniów (przez grupę rozumie się co najmniej dwoje uczniów) mogą trwać od dwóch do 30 dni. Nie obejmuje to czasu podróży.

Krótkoterminowe indywidualne wyjazdy edukacyjne dla uczniów mogą trwać od dziesięciu do 29 dni. Nie obejmuje to czasu podróży.

Długoterminowe indywidualne wyjazdy edukacyjne dla uczniów mogą trwać od miesiąca do roku. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Aby wziąć udział w programie wymiany zagranicznej dla uczniów w ramach programu Erasmus+, szkoła musi uzyskać akredytację Erasmusa w dziedzinie edukacji szkolnej lub być uczestnikiem projektu mobilności krótkoterminowej.

W obydwu przypadkach organizacje powinny przestrzegać zestawu norm dotyczących projektów mobilności w odniesieniu do dobrych praktyk zarządzania, jakości, wsparcia dla uczniów, rozpowszechniania wyników i wiedzy o programie.

W przypadku wyjazdów indywidualnych uczeń oraz organizacje wysyłająca i przyjmująca podpisują porozumienie o programie zajęć. Określa ono cele edukacyjne ucznia, jego prawa i obowiązki oraz to, w jaki sposób okres nauki za granicą zostanie formalnie uznany.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie ze środków unijnych pokrywa koszty podróży i utrzymania. Tym finansowaniem zarządza szkoła, do której uczęszcza uczeń. Oprócz tego program Erasmus+ oferuje środki na wsparcie integracji tych uczestników, którzy mają mniejsze możliwości niż inni uczniowie.

Jak wysłać zgłoszenie?

Osoba prywatna nie może bezpośrednio ubiegać się o dotację na udział w wymianie młodzieżowej. Taki wniosek musi złożyć szkoła, której zadaniem jest następnie przeprowadzenie selekcji kandydatów na wyjazd zagraniczny.

Proces selekcji uczniów do udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych musi być sprawiedliwy, niewykluczający nikogo, przejrzysty i dobrze udokumentowany.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat oferty edukacyjnych wyjazdów zagranicznych dla uczniów, skontaktuj się z agencją narodową.

Erasmus+, what's in it for me?

Get a summary brochure of Erasmus+ for schools, available for download in all languages from the EU Publications Office.