Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Kto może złożyć wniosek

Zgłaszać się mogą studenci studiów magisterskich z całego świata. Musisz posiadać dyplom licencjata (studiów pierwszego stopnia) lub być na ostatnim roku studiów licencjackich i ukończyć je przed rozpoczęciem studiów magisterskich.

Możesz również złożyć wniosek, jeżeli wykażesz, że masz poziom wykształcenia równoważny licencjatowi. Wykształcenie musi zostać oficjalnie uznane, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i praktyką krajową, w kraju przyznającym dyplom.

Stypendia w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM) to wysokiej jakości i zintegrowane programy studiów na poziomie magisterskim. Są one opracowywane i realizowane w ramach międzynarodowego partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego. Angażują one co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych państw, z których co najmniej dwa muszą być państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi stowarzyszonymi z Programem (wcześniej zwanymi krajami uczestniczącymi w programie).

Wspierając te wspólnie uznawane dyplomy magisterskie, UE dąży do promowania doskonałości i umiędzynarodowienia uczestniczących instytucji. Dla studentów biorących udział w tych prestiżowych programach dostępne są również stypendia – programy magisterskie oferują je najlepiej ocenionym kandydatom na całym świecie.

Stypendia pokrywają koszty uczestnictwa studenta w programie, koszty podróży i część kosztów utrzymania.

Działania i wyniki

Program obejmuje okres studiów, badań naukowych, stażu, przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wspólnych programów magisterskich. Studia te muszą obejmować co najmniej dwa semestry w dwóch różnych krajach (które nie są krajem zamieszkania studenta). Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus oferują różne ścieżki studiów, aby spełnić ten warunek.

Czas trwania studiów magisterskich: 1 rok do 2 lat akademickich (60, 90 lub 120 punktów ECTS).

Rodzaj przyznawanego dyplomu: albo dyplom studiów wspólnych (tj. jeden dyplom wydany w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego), albo wiele dyplomów (tj. co najmniej dwa dyplomy wydane przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego wchodzące w skład konsorcjum).

Składanie wniosków i dodatkowe informacje

Zapoznaj się z katalogiem programów studiów magisterskich Erasmus Mundus dostępnym online. Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat tych programów finansowanych przez UE oraz link do stron internetowych programów magisterskich. Te ostatnie zawierają wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji, czy jest to właściwy dla Ciebie program: opis kierunku studiów, wykaz uczestniczących uniwersytetów oraz wymogi dotyczące uczestnictwa w programie.

Na stronach internetowych opisane są również wszystkie etapy procesu składania wniosków. W razie dalszych pytań skontaktuj się bezpośrednio z odpowiednim uniwersytetem.

Każdego roku do listy dodawana jest nowa oferta wybranych studiów magisterskich Erasmus Mundus. Większość konsorcjów wymaga, aby kandydatury zostały złożone między październikiem a styczniem (w odniesieniu do programów studiów rozpoczynających się w następnym roku akademickim).

Inne źródła

Sprawdź, czy wiesz, jakie masz prawa podczas studiów za granicą.

EMA (Erasmus Mundus Association) to stowarzyszenie absolwentów wspólnych studiów magisterskich. Na jego stronie internetowej kandydaci znajdą porady i wskazówki.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) oferuje studentom i absolwentom programu Erasmus+ możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.

Doktoranci mogą ubiegać się również o dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie badań za granicą w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”.