Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Azzjoni ewlenija 1: Mobbiltà għall-apprendiment tal-individwi

L-Azzjonijiet appoġġati taħt din l-Azzjoni Ewlenija huma mistennija jġibu effetti pożittivi u dejjiema fuq il-parteċipanti u l-organizzazzjonijiet parteċipanti involuti, kif ukoll fuq is-sistemi tal-politika fejn tali attivitajiet ikunu integrati.

Fir-rigward tal-istudenti tal-iskola, tal-istudenti, tat-trainees, tal-apprendisti, tal-istudenti adulti u ż-żgħażagħ, l-attivitajiet tal-mobbiltà appoġġati minn din l-Azzjoni Ewlenija huma maħsuba biex jipproduċu wieħed jew aktar mill-eżiti li ġejjin:

 • titjib fil-prestazzjoni tal-apprendiment;
 • tisħiħ tal-impjegabbiltà u titjib fil-prospetti tal-karriera;
 • sens ikbar ta’ inizjattiva u intraprenditorija;
 • awtonomizzazzjoni u awtostima ikbar;
 • titjib fil-kompetenzi tal-lingwa barranija u  diġitali;
 • tisħiħ tas-sensibilizzazzjoni interkulturali;
 • parteċipazzjoni fis-soċjetà iktar attiva;
 • tisħiħ tal-interazzjonijiet pożittivi ma’ persuni minn sfondi differenti;
 • sensibilizzazzjoni aħjar dwar il-proġett Ewropew u l-valuri tal-UE;
 • motivazzjoni ikbar għall-parteċipazzjoni f’taħriġ jew edukazzjoni (formali/mhux formali) fil-ġejjieni wara l-perjodu ta’ mobbiltà barra mill-pajjiż.

Fir-rigward tal-persunal, il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ u l-professjonisti involuti fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, l-attivitajiet ta’ mobbiltà huma mistennija li jipproduċu wieħed jew aktar mill-eżiti li ġejjin:

 • kompetenzi mtejba, relatati mal-profili okkupazzjonali tagħhom (tagħlim, taħriġ, ħidma fost iż-żgħażagħ, eċċ.);
 • fehim aħjar tal-prattiki, il-politiki u s-sistemi fl-edukazzjoni, it-taħriġ jew il-ħidma fost iż-żgħażagħ bejn il-pajjiżi;
 • kapaċità ikbar biex jiġu skattati bidliet f’termini ta’ modernizzazzjoni u ftuħ internazzjonali fi ħdan l-organizzazzjonijiet edukattivi tagħhom;
 • fehim akbar tar-rabtiet bejn l-edukazzjoni formali u dik mhux formali, it-taħriġ vokazzjonali u s-suq tax-xogħol rispettivament;
 • kwalità aħjar tax-xogħol u l-attivitajiet tagħhom favur l-istudenti, it-trainees, l-apprendisti, l-istudenti tal-iskola, l-istudenti, l-istudenti adulti u ż-żgħażagħ;
 • fehim u rispons akbar għat-tipi kollha ta’ diversità, eż. id-diversità soċjali, etnika, lingwistika, tal-ġeneri u kulturali kif ukoll ħiliet diversi;
 • kapaċità akbar biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ persuni b’inqas opportunitajiet;
 • żieda fl-appoġġ u l-promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ mobbiltà għall-istudenti;
 • żieda fl-opportunitajiet għall-iżvilupp professjonali u tal-karriera;
 • titjib fil-kompetenzi tal-lingwa barranija u diġitali;
 • żieda fil-motivazzjoni u fis-sodisfazzjon fix-xogħol ta’ kuljum tagħhom.

L-attivitajiet appoġġati taħt din l-Azzjoni huma mistennija wkoll jipproduċu l-eżiti li ġejjin fuq l-organizzazzjonijiet parteċipanti:

 • żieda fil-kapaċità biex joperaw fil- livell tal-UE/internazzjonali: ħiliet ta’ ġestjoni u strateġiji ta’ internazzjonalizzazzjoni mtejba; kooperazzjoni msaħħa ma’ sħab minn pajjiżi oħra; allokazzjoni akbar ta’ riżorsi finanzjarji (minbarra fondi tal-UE) biex jiġu organizzati proġetti tal-UE/internazzjonali; kwalità aħjar fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u s-segwitu ta’ proġetti tal-UE/internazzjonali;
 • mod innovattiv u mtejjeb ta’ operazzjoni lejn il-gruppi fil-mira tagħhom, billi jiġu pprovduti pereżempju: programmi iktar attraenti għal studenti, trainees, apprendisti u żgħażagħ b’mod konformi mal-ħtiġijiet u l-aspettattivi tagħhom; kwalifiki mtejba tal-persunal ta’ tagħlim u taħriġ; proċessi mtejba ta’ rikonoxximent u validazzjoni ta’ kompetenzi miksuba matul il-perjodi ta’ apprendiment barra l-pajjiż; attivitajiet iktar effettivi għall-benefiċċju tal-komunitajiet lokali, metodi u prattiki mtejba tal-ħidma fost iż-żgħażagħ sabiex jiġu involuti b’mod attiv iż-żgħażagħ u/jew jiġu indirizzati gruppi żvantaġġjati, eċċ;
 • ambjent aktar modern, dinamiku, impenjat u professjonali ġewwa l-organizzazzjoni: lesti li jintegraw prattiki tajba u metodi ġodda fl-attivitajiet ta’ kuljum; miftuħa għal sinerġiji ma’ organizzazzjonijiet attivi f’oqsma soċjali, edukattivi u ta’ impjiegi differenti; l-ippjanar b’mod strateġiku tal-iżvilupp professjonali tal-persunal tagħhom b’rabta mal-ħtiġijiet individwali u l-objettivi organizzattivi; iż-żamma tal-komunikazzjoni, it-trasferiment tal-għarfien u s-sensibilizzazzjoni tat-titjib jekk rilevanti u l-kapaċità li jattiraw studenti u persunal akkademiku eċċellenti mid-dinja kollha.

Fuq perjodu twil, l-effett ikkombinat tal-bosta eluf ta’ proġetti appoġġati taħt din l-Azzjoni Ewlenija huwa mistenni li jħalli impatt fuq is-sistemi tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ fil-pajjiżi parteċipanti, biex b’hekk jistimola r-riformi tal-politika u jattira riżorsi ġodda għall-opportunitajiet ta’ mobbiltà fl-Ewropa u lil hinn minnha.