Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

1 Pagrindinis veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais

Pagal šį pagrindinį veiksmą remiamais veiksmais tikimasi padaryti teigiamą ir ilgalaikį poveikį jų dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms, taip pat politikos sistemoms, pagal kurias organizuojama ta veikla.

Mokiniams, studentams, stažuotojams, pameistriams, suaugusiems besimokantiems asmenims ir jaunimui dalyvaujant pagal šį pagrindinį veiksmą remiamoje mobilumo veikloje tikimasi pasiekti vieną arba daugiau iš šių rezultatų:

 • pagerinti mokymosi rezultatus;
 • padidinti įsidarbinimo galimybes ir pagerinti karjeros perspektyvas;
 • sustiprinti iniciatyvumą ir verslumą;
 • paskatinti aktyviau naudotis savo teisėmis, padidinti pasitikėjimą savimi;
 • pagerinti užsienio kalbų žinias ir skaitmeninę kompetenciją;
 • padėti geriau suprasti kitas kultūras;
 • paskatinti aktyvesnį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
 • padėti geriau suprasti Europos projektą ir bendras ES vertybes;
 • po užsienyje praleisto mobilumo laikotarpio padidinti motyvaciją tęsti mokslus (formalioje ar neformalioje aplinkoje).

Kalbant apie švietimo, mokymo ir jaunimo sričių darbuotojus, su jaunimu dirbančius asmenis ir šių sričių specialistus, tikimasi tokių mobilumo veiklos rezultatų:

 • geresni su profesiniu profiliu susiję gebėjimai (dėstymo, mokymo, darbo su jaunimu ir t. t.);
 • geresnis švietimo, mokymo ar darbo su jaunimu praktikos, politikos ir sistemų įvairiose šalyse supratimas;
 • geresnis gebėjimas skatinti pokyčius siekiant modernizuoti ir tarptautinti švietimo organizacijas;
 • geresnis formaliojo ir neformaliojo švietimo , profesinio mokymo ir darbo rinkos tarpusavio sąsajų supratimas;
 • geresnė darbo kokybę ir studentams, stažuotojams, pameistriams, mokiniams, suaugusiems besimokantiems asmenims, jaunuoliams ir savanoriams palanki veikla;
 • geresnis socialinės, kalbų ir kultūrų įvairovės supratimas ir gebėjimas tinkamai į ją atsižvelgti;
 • geresnis gebėjimas atsižvelgti į palankių sąlygų neturinčių asmenų poreikius;
 • didesnė parama besimokančių asmenų mobilumo veiklai ir jos skatinimas;
 • didesnės profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybės;
 • geresnės užsienio kalbų žinios ir skaitmeninė kompetencija;
 • didesnė motyvacija ir pasitenkinimas dirbant kasdienį darbą.

Be to, vykdant pagal šį veiksmą remiamą veiklą tikimasi dalyvaujančiose organizacijose užtikrinti vieną ar daugiau iš šių dalykų:

 • didesnį pajėgumą veikti ES ir (arba) tarptautiniu lygmeniu: geresnius valdymo įgūdžius ir veiklos tarptautinimo strategijas; tvirtesnį bendradarbiavimą su partneriais iš kitų šalių; didesnius finansinius išteklius (kurie nėra ES lėšos) ES ir (arba) tarptautiniams projektams organizuoti; geresnę ES ir (arba) tarptautinių projektų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir tolesnių veiksmų kokybę;
 • novatoriškus ir geresnius darbo su tikslinėmis grupėmis būdus, pavyzdžiui, patrauklesnes programas besimokantiems asmenims, stažuotojams, pameistriams, jaunimui ir savanoriams, atitinkančias jų poreikius ir lūkesčius; aukštesnę dėstytojų ir mokytojų kvalifikaciją; tobulesnius mokymosi užsienyje laikotarpiu įgytos kompetencijos pripažinimo ir patvirtinimo procesus; efektyvesnę veiklą, naudingą vietos bendruomenėms, tobulesnius darbo su jaunimu metodus ir praktiką siekiant skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą ir (arba) patenkinti palankių sąlygų neturinčių grupių poreikius ir t. t.;
 • šiuolaikiškesnę, dinamiškesnę, atsakingesnę ir profesionalesnę aplinką organizacijoje: pasirengimą diegti gerąją patirtį ir naujus metodus kasdienėje veikloje; atvirumą sinergijai su įvairių socialinių, švietimo ir užimtumo sričių organizacijomis; darbuotojų profesinio tobulėjimo strateginį planavimą pagal jų individualius poreikius ir organizacijos tikslus; taip pat, jei aktualu, gebėjimą pritraukti gabiausių studentų ir akademinių darbuotojų iš viso pasaulio.

Tikimasi, kad kelių tūkstančių projektų, remiamų pagal šį pagrindinį veiksmą, ilgalaikis bendras poveikis turės įtakos dalyvaujančiųjų šalių švietimo, mokymo ir jaunimo sričių sistemoms, t. y. skatins politines reformas ir padės pritraukti naujų išteklių, didinančių mobilumo galimybes Europoje ir už jos ribų.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}