Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Programområde 1: Mobilitet i utbildningssyfte för enskilda personer

De verksamheter som får stöd inom detta programområde väntas ge positiva och långvariga effekter på de berörda deltagarna och deltagande organisationerna och på de politiska system som åtgärderna vidtas inom.

När det gäller elever, studenter, praktikanter, lärlingar, vuxenstuderande och unga ska den mobilitetsverksamhet som stöds inom detta programområde ge ett eller flera av följande resultat:

 • Bättre läranderesultat.
 • Ökad anställningsbarhet och bättre karriärutsikter.
 • Bättre initiativförmåga och entreprenörskap.
 • Ökad förmåga att styra sin egen tillvaro och stärkt självkänsla.
 • Bättre kunskaper i främmande språk och digitala kompetenser.
 • Ökad interkulturell kunskap.
 • Mer aktivt deltagande i samhället.
 • Ökad kunskap om det europeiska projektet och EU:s värderingar.
 • Ökad motivation för att delta i (formell/icke-formell) allmän utbildning eller yrkesutbildning i framtiden, efter utlandsvistelsen.

När det gäller personal, ungdomsarbetare och personer som arbetar med allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor förväntas mobilitetsverksamheten ge ett eller flera av följande resultat:

 • Höjd kompetens med anknytning till yrkesprofilen (undervisning, arbete inom ungdomsområdet osv.).
 • Bredare förståelse av metoder, policyfrågor och system inom utbildning och ungdomsarbete i olika länder.
 • Ökad förmåga att sätta i gång förändringar i fråga om modernisering och internationell öppenhet inom sina utbildningsorganisationer.
 • Ökad förståelse av sambanden mellan formell och icke-formell utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknaden.
 • Bättre arbets- och verksamhetskvalitet, vilket gynnar studenter, praktikanter, lärlingar, elever, vuxenstuderande, unga och volontärer.
 • Ökad förståelse för och förmåga att hantera social, språklig och kulturell mångfald.
 • Ökad förmåga att hantera behoven hos mindre gynnade personer.
 • Ökat stöd till och främjande av mobilitetsverksamhet för elever.
 • Ökade möjligheter till yrkes- och karriärutveckling.
 • Bättre kunskaper i främmande språk och digitala kompetenser.
 • Ökad motivation och tillfredsställelse i det dagliga arbetet.

De verksamheter som får stöd inom ramen för detta programområde väntas också ge ett eller flera av följande resultat för de deltagande organisationerna:

 • Ökad förmåga att bedriva verksamhet på EU-nivå/internationell nivå: bättre ledarförmåga och internationaliseringsstrategier, utökat samarbete med partner från andra länder, ökade anslag av finansiella resurser (utöver EU-medel) för att anordna EU-projekt eller internationella projekt, bättre kvalitet i förberedelse, genomförande, granskning och uppföljning av EU-projekt eller internationella projekt.
 • Innovativa och bättre metoder för att nå målgrupperna, till exempel genom att erbjuda mer attraktiva program för studenter, praktikanter, lärlingar, unga och volontärer som är förenliga med deras behov och förväntningar, bättre kvalifikationer hos undervisande personal, bättre processer för att erkänna och validera kompetens som inhämtats under studieperioder utomlands, effektivare verksamhet som främjar lokalsamhället, bättre metoder för arbete inom ungdomsområdet och för att aktivt involvera unga eller mindre gynnade grupper osv.
 • En mer dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationen: redo att integrera goda exempel och nya metoder i den dagliga verksamheten, öppenhet för synergieffekter med organisationer som är verksamma inom olika samhälls-, utbildnings- och sysselsättningsmiljöer, strategisk planering av de anställdas karriärutveckling i förhållande till de enskilda behoven och organisationens mål, i förekommande fall kunna locka studenter och forskare med spetskompetens från hela världen.

På lång sikt förväntas den kombinerade effekten av de flera tusen projekt som får stöd inom detta programområde påverka systemen för allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor i de länder som deltar och på så sätt stimulera politiska reformer och locka nya resurser för mobilitet i och utanför Europa.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}