Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2022 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä. Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2022 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Avaintoimella tuettujen toimien odotetaan vaikuttavan myönteisesti ja pitkäkestoisesti niissä mukana oleviin osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä toimintaa sääteleviin järjestelmiin.

Avaintoimella tuettujen liikkuvuustoimintojen tarkoituksena on vaikuttaa koulujen oppilaisiin, opiskelijoihin, harjoittelijoihin, oppisopimusopiskelijoihin, aikuisopiskelijoihin ja nuoriin muun muassa siten, että ne

 • parantavat oppimistuloksia
 • parantavat työllistettävyyttä ja uranäkymiä
 • lisäävät aloitteellisuutta ja yrittäjähenkeä
 • parantavat vastuunottoa omasta elämästä ja vahvistavat itsetuntoa
 • kohentavat kielitaitoa ja digitaalisia taitoja
 • lisäävät muiden kulttuurien tuntemusta
 • edistävät aktiivista yhteiskunnallista osallistumista
 • lisäävät tietämystä Euroopan yhdentymiskehityksestä ja EU:n arvoista
 • parantavat motivaatiota osallistua (viralliseen tai epäviralliseen) koulutukseen ulkomailla suoritetun liikkuvuusjakson jälkeen.

Liikkuvuustoimintojen odotetaan vaikuttavan koulutus- ja nuorisoalan henkilöstöön ja asiantuntijoihin sekä nuorisotyöntekijöihin muun muassa siten, että ne

 • parantavat omaan ammattiprofiiliin (esimerkiksi opetus, koulutus tai nuorisotyö) liittyvää osaamista,
 • parantavat eri maiden koulutus- ja nuorisotyön käytäntöjen ja järjestelmien sekä niiden koulutus- ja nuorisopolitiikan tuntemusta
 • lisäävät valmiuksia panna vireille nykyaikaistamiseen ja kansainvälistymiseen tähtääviä muutoksia omissa koulutusorganisaatioissa
 • syventävät virallisen ja ei-tutkintoon johtavan koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja toisaalta työmarkkinoiden välisten suhteiden tuntemusta
 • parantavat opiskelijoiden, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, koulujen oppilaiden, aikuisopiskelijoiden, nuorten ja vapaaehtoisten hyväksi tehtävän työn ja toiminnan laatua
 • edistävät sosiaalisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden ymmärrystä
 • parantavat edellytyksiä vastata muita vähemmän mahdollisuuksia omaavien tarpeisiin
 • parantavat oppijoiden liikkuvuustoimintojen tukea ja edistävät niitä
 • lisäävät tilaisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja urakehitykseen
 • kohentavat kielitaitoa ja digitaalisia taitoja
 • lisäävät työmotivaatiota ja tyytyväisyyttä.

Tällä avaintoimella tuettujen toimintojen odotetaan myös tuottavan osallistujaorganisaatioille yhden tai useampia seuraavista tuloksista:

 • Lisätään valmiuksia toimia eurooppalaisella tai maailmanlaajuisella tasolla: paremmat johtamistaidot ja kansainvälistymisstrategiat, tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa, enemmän varoja (muita kuin EU:n varoja) EU:n tai kansainvälisten hankkeiden järjestämiseen, EU:n tai maailmanlaajuisten hankkeiden laadukkaampi valmistelu, toteutus, seuranta ja jatkotoimet.
 • Kehitetään innovatiivisia ja tehokkaampia keinoja kohderyhmien tarpeisiin vastaamiseksi tarjoamalla esimerkiksi seuraavia asioita: houkuttelevammat ohjelmat opiskelijoille, harjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, nuorille ja vapaaehtoisille heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti, opettajien ja kouluttajien osaamisen parantaminen, ulkomaisten opiskelujaksojen aikana hankitun osaamisen tehokkaammat tunnistamis- ja tunnustamismenettelyt sekä toiminnan tehostaminen paikallisyhteisöjen hyödyksi, tehokkaammat nuorisotyömenetelmät ja -käytännöt nuorten aktivoimiseksi ja/tai heikoista lähtökohdista olevien ryhmien huomioimiseksi.
 • Luodaan nykyaikaisempi, dynaamisempi, sitoutuneempi ja ammattimaisempi organisaation sisäinen toimintaympäristö, jossa ollaan valmiita omaksumaan hyviä käytäntöjä ja uusia menetelmiä päivittäisessä toiminnassa, joka on avoin synergioille sosiaali-, koulutus- ja työllisyysalojen eri sektoreilla toimivien organisaatioiden kanssa, jossa henkilöstön ammattitaitoa kehitetään strategisen suunnittelun avulla kunkin omien tarpeiden ja organisaation tavoitteiden mukaisesti ja joka tarvittaessa pystyy houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita ja akateemista henkilöstöä kaikkialta maailmasta.

Tällä avaintoimella tuettujen tuhansien hankkeiden odotetaan yhdessä vaikuttavan osallistujamaiden koulutus- ja nuorisoalan järjestelmiin pitkällä aikavälillä, mikä vauhdittaa politiikan uudistamista ja houkuttelee uusia resursseja liikkuvuusmahdollisuuksiin Euroopassa ja sen ulkopuolella.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}