Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tällä verkkosivulla ei ole vielä otettu huomioon vuoden 2023 Erasmus+ ‑ohjelmaoppaan sisältöä.

Voit kuitenkin ladata koko vuoden 2023 oppaan valitsemallasi kielellä pdf-muodossa tämän sivun oikeassa reunassa olevan ”Download”-painikkeen kautta.

Avaintoimi 1: Oppimiseen liittyvä henkilöiden liikkuvuus

Avaintoimella tuettujen toimien odotetaan vaikuttavan myönteisesti ja pitkäkestoisesti niissä mukana oleviin osallistujiin ja osallistujaorganisaatioihin sekä toimintaa sääteleviin järjestelmiin.

Avaintoimella tuettujen liikkuvuustoimintojen tarkoituksena on vaikuttaa koulujen oppilaisiin, opiskelijoihin, harjoittelijoihin, oppisopimusopiskelijoihin, aikuisopiskelijoihin ja nuoriin muun muassa siten, että ne

 • parantavat oppimistuloksia
 • parantavat työllistettävyyttä ja uranäkymiä
 • lisäävät aloitteellisuutta ja yrittäjähenkeä
 • parantavat vastuunottoa omasta elämästä ja vahvistavat itsetuntoa
 • kohentavat kielitaitoa ja digitaitoja
 • lisäävät muiden kulttuurien tuntemusta
 • aktivoivat yhteiskunnalliseen osallistumiseen
 • lisäävät myönteistä vuorovaikutusta taustaltaan erilaisten ihmisten kanssa
 • lisäävät tietämystä Euroopan yhdentymiskehityksestä ja EU:n arvoista
 • parantavat motivaatiota osallistua (viralliseen tai epäviralliseen) koulutukseen ulkomailla suoritetun liikkuvuusjakson jälkeen.

Liikkuvuustoimintojen odotetaan vaikuttavan koulutus- ja nuorisoalan henkilöstöön ja asiantuntijoihin sekä nuorisotyöntekijöihin muun muassa siten, että ne

 • kehittävät omaan ammattiprofiiliin (esimerkiksi opetus, koulutus tai nuorisotyö) liittyvää osaamista
 • lisäävät eri maiden koulutus- ja nuorisotyön käytäntöjen ja järjestelmien sekä niiden koulutus- ja nuorisopolitiikan tuntemusta
 • lisäävät valmiuksia panna vireille nykyaikaistamiseen ja kansainvälistymiseen tähtääviä muutoksia omissa koulutusorganisaatioissa
 • syventävät virallisen ja epävirallisen koulutuksen sekä ammatillisen koulutuksen ja toisaalta työmarkkinoiden välisten suhteiden tuntemusta
 • parantavat opiskelijoiden, harjoittelijoiden, oppisopimusopiskelijoiden, koulujen oppilaiden, aikuisopiskelijoiden ja nuorten hyväksi tehtävän työn ja toiminnan laatua
 • edistävät sosiaalisen, etnisen, kielellisen, sukupuolen ja kulttuurisen moninaisuuden sekä erilaisten kykyjen syvällisempää tuntemusta ja myönteisempää suhtautumista niihin
 • parantavat edellytyksiä vastata sellaisten henkilöiden tarpeisiin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia
 • parantavat oppijoiden liikkuvuustoimintojen tukea ja tekevät niitä tunnetummiksi
 • lisäävät mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja urakehitykseen
 • kohentavat kielitaitoa ja digitaitoja
 • lisäävät työmotivaatiota ja tyytyväisyyttä.

Tällä avaintoimella tuettujen toimintojen odotetaan myös tuottavan osallistujaorganisaatioille yhden tai useampia seuraavista tuloksista:

 • paremmat valmiudet toimia EU:n tai globaalilla tasolla: paremmat johtamistaidot ja kansainvälistymisstrategiat, tiiviimpi yhteistyö ulkomaisten kumppanien kanssa, enemmän varoja (muita kuin EU:n varoja) EU:n tai kansainvälisten hankkeiden järjestämiseen, EU:n tai maailmanlaajuisten hankkeiden laadukkaampi valmistelu, toteutus, seuranta ja jatkotoimet
 • innovatiiviset, tehokkaammat keinot kohderyhmien tarpeisiin vastaamiseksi tarjoamalla esimerkiksi seuraavia asioita: houkuttelevampia ohjelmia opiskelijoille, harjoittelijoille, oppisopimusopiskelijoille, nuorille ja vapaaehtoisille heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti, opettajien ja kouluttajien osaamisen parantaminen, ulkomaisten opiskelujaksojen aikana hankitun osaamisen tehokkaammat tunnistamis- ja tunnustamismenettelyt, toiminnan tehostaminen paikallisyhteisöjen hyödyksi; tehokkaampia nuorisotyömenetelmiä ja -käytäntöjä nuorten aktivoimiseksi ja/tai muita heikommassa asemassa olevien ryhmien huomioimiseksi
 • nykyaikaisempi, dynaamisempi, sitoutuneempi ja ammattimaisempi organisaation sisäinen toimintaympäristö, jossa ollaan valmiita omaksumaan hyviä käytäntöjä ja uusia menetelmiä päivittäisessä toiminnassa, joka on avoin synergioille sosiaali-, koulutus- ja työllisyysalojen eri sektoreilla toimivien organisaatioiden kanssa, jossa henkilöstön ammattitaitoa kehitetään strategisen suunnittelun avulla kunkin omien tarpeiden ja organisaation tavoitteiden mukaisesti, jossa ylläpidetään tarvittaessa viestintää, tietämyksen siirtoa ja parannuksia koskevaa tiedotusta ja joka tarvittaessa pystyy houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita ja akateemista henkilöstöä kaikkialta maailmasta.

Tällä avaintoimella tuettujen tuhansien hankkeiden odotetaan yhdessä vaikuttavan osallistujamaiden koulutus- ja nuorisoalan järjestelmiin pitkällä aikavälillä, mikä vauhdittaa politiikan uudistamista ja houkuttelee uusia resursseja liikkuvuusmahdollisuuksiin Euroopassa ja sen ulkopuolella.