Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

1. Pamatpasākums. Personu Mācību Mobilitāte

Paredzams, ka atbilstīgi šim pamatpasākumam atbalstītie pasākumi radīs labvēlīgu un ilgstošu ietekmi uz dalībniekiem un dalīborganizācijām, kā arī uz politikas sistēmām, kuru ietvaros tie tiek veikti.

Šajā pamatpasākumā atbalstītās mobilitātes darbības skolēniem, studentiem, stažieriem, mācekļiem, pieaugušo izglītības apguvējiem un jauniešiem ir paredzētas, lai sasniegtu vienu vai vairākus no šiem rezultātiem:

 • mācību sekmju uzlabošanās,
 • nodarbināmības un karjeras iespēju uzlabošanās,
 • pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības gara uzlabošanās,
 • pašizpausmes un pašvērtējuma uzlabošanās,
 • svešvalodu prasmju un digitālo kompetenču uzlabošanās,
 • starpkultūru izpratnes uzlabošanās,
 • aktīvāka līdzdalība sabiedrībā,
 • labāka izpratne par Eiropas projektu un ES vērtībām,
 • lielāka motivācija piedalīties turpmākā (formālajā/neformālajā) izglītībā vai apmācībā pēc ārvalstīs pavadīta mobilitātes perioda.

Atbalstītās mobilitātes darbības personālam, jaunatnes darbiniekiem un profesionāļiem, kas darbojas izglītības, apmācības un jaunatnes jomā, ir paredzētas, lai sasniegtu vienu vai vairākus no šiem rezultātiem:

 • ar profesionālo profilu (mācīšana, apmācība, darbs ar jauniešiem utt.) saistīto kompetenču uzlabošanās,
 • plašāka izpratne par dažādu valstu praksi, politiku un sistēmām izglītības, apmācības vai jaunatnes darba jomā,
 • palielināta spēja rosināt pārmaiņas modernizācijas un starptautiskās atvērtības ziņā savā izglītības organizācijā,
 • lielāka izpratne par savstarpējo saistību starp formālo un neformālo izglītību, profesionālo apmācību un darba tirgu,
 • labāka darba kvalitāte un darbības, kas ir noderīgas studentiem, stažieriem, mācekļiem, skolēniem, pieaugušo izglītības apguvējiem, jauniešiem un brīvprātīgajiem,
 • padziļinātāka izpratne par sociālo, valodu un kultūru daudzveidību un atsaucība pret to,
 • palielināta spēja pievērsties nelabvēlīgā situācijā esošu personu vajadzībām,
 • palielināts atbalsts izglītības apguvēju mobilitātes darbībām un to veicināšana,
 • lielākas iespējas profesionālajai un karjeras attīstībai,
 • svešvalodu prasmju un digitālo kompetenču uzlabošanās,
 • lielāka motivācija un apmierinātība savā ikdienas darbā.

Tāpat paredzēts, ka šajā pasākumā atbalstītās darbības radīs šādus rezultātus dalīborganizācijām:

 • palielināta spēja darboties ES/starptautiskā līmenī — uzlabotas pārvaldības prasmes un internacionalizācijas stratēģijas, nostiprināta sadarbība ar partneriem no citām valstīm, lielāku finanšu resursu (izņemot ES līdzekļus) piešķiršana ES/starptautisko projektu organizēšanai, ES/starptautisko projektu sagatavošanas, īstenošanas, uzraudzības un pēcuzraudzības kvalitātes uzlabošanās,
 • inovatīvs un uzlabots veids, kā darboties savu mērķgrupu interesēs, piemēram, nodrošinot pievilcīgākas programmas studentiem, stažieriem, mācekļiem, jauniešiem un brīvprātīgajiem atbilstoši viņu vajadzībām un sagaidītajam, skolotāju un pasniedzēju kvalifikācijas uzlabošanās, uzlaboti to kompetenču atzīšanas un apstiprināšanas procesi, kuras iegūtas mācību periodos ārvalstīs, efektīvāka darbība vietējās sabiedrības labā, uzlabotas metodes un prakse darbā ar jauniešiem, lai aktīvi iesaistītu viņus un/vai pievērstos nelabvēlīgā situācijā esošām grupām utt.,
 • mūsdienīgāka, dinamiskāka, apņēmīgāka un profesionālāka vide organizācijas iekšienē — gatavība integrēt paraugpraksi un jaunas metodes ikdienas darbībā, atvērtība sinerģijai ar organizācijām, kas aktīvi darbojas dažādās sociālajās, izglītības un nodarbinātības jomās, savu darbinieku profesionālās attīstības stratēģiska plānošana, ņemot vērā individuālas vajadzības un organizatoriskos mērķus, attiecīgā gadījumā — spēja piesaistīt izcilus studentus un akadēmisko personālu no visas pasaules.

Sagaidāms, ka vairāki tūkstoši projektu, kas tiks īstenoti šā pamatpasākuma ietvaros, radīs ilgtermiņa ietekmi uz iesaistīto valstu izglītības, apmācības un jaunatnes sistēmām, tādējādi rosinot politikas reformas un piesaistot jaunus resursus mobilitātes iespējām Eiropā un ārpus tās.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}