Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

1. Põhimeede: Üksikisikute Õpiränne

Selle põhimeetme raames toetatavatelt meetmetelt oodatakse positiivset ja kauakestvat mõju asjaomastele osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele ning ka poliitikasüsteemidele, kus selliseid meetmeid kavandatakse.

Õpilaste, üliõpilaste, praktikantide, õpipoiste, täiskasvanud õppijate ja noorte puhul peaks selle põhimeetme raames toetatavatel õpirändetegevustel olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • paremad õpitulemused;
 • suurem tööalane konkurentsivõime ja paremad karjääriväljavaated;
 • suurem algatusvõime ja ettevõtlikkus;
 • parem omal jõul toimetuleku võime ja kõrgem enesehinnang;
 • parem võõrkeeleoskus ja digipädevus;
 • suurem kultuuridevaheline teadlikkus;
 • aktiivsem osalus ühiskonnas;
 • suurem teadlikkus Euroopa projektist ja ELi väärtustest;
 • suurem motivatsioon osaleda pärast välismaal veedetud õpirändeperioodi (formaalses/mitteformaalses) hariduses või koolituses.

Personali, noorsootöötajate ning hariduse, koolituse ja noorte valdkonnaga seotud spetsialistide puhul peaks õpirändetegevustel olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • suuremad kutsenõuetega seotud pädevused (õpetamise, koolitamise, noorsootöö jms valdkonnas);
 • laiem arusaam hariduse, koolituse või noorsootöö tavadest, poliitikast ja süsteemidest eri riikides;
 • suurem suutlikkus käivitada ajakohastamise ja rahvusvahelistumisega seotud muudatusi vastavates haridusorganisatsioonides;
 • formaalse ja mitteformaalse hariduse, kutseõppe ning tööturu vastastikuste seoste parem mõistmine;
 • töö ja tegevuse parem kvaliteet, mis tuleb kasuks üliõpilastele, praktikantidele, õpipoistele, õpilastele, täiskasvanud õppijatele, noortele ning vabatahtlikele;
 • sotsiaalse, keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse parem mõistmine ning suurem arvestamine sellega;
 • suurem võime arvestada ebasoodsas olukorras olevate inimeste vajadustega;
 • suurem toetus õppijate õpirändega seotud tegevusele ja selle propageerimine;
 • paremad kutsealase arengu ja karjääri edendamise võimalused;
 • parem võõrkeeleoskus ja digipädevus;
 • suurem motivatsioon ja rahulolu igapäevatöös.

Osalevate organisatsioonide puhul peaks selle meetme raames toetatavatel tegevustel samuti olema üks või mitu järgmist tulemust:

 • suurem suutlikkus tegutseda ELi/rahvusvahelisel tasandil: paremad juhtimisoskused ja rahvusvahelistumise strateegiad; tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega; suurem rahaliste vahendite (muude kui ELi vahendite) eraldamine ELi/rahvusvaheliste projektide korraldamiseks; ELi/rahvusvaheliste projektide kvaliteetsem ettevalmistamine ja elluviimine, seire ning järelmeetmete võtmine;
 • innovatiivne ja tõhusam sihtrühmadele suunatud tegevus, nt pakkudes: üliõpilastele, praktikantidele, õpipoistele, noortele ja vabatahtlikele atraktiivsemaid ning nende vajadustele ja ootustele vastavaid programme; paremaid kvalifikatsioone õpetajatele ja koolitajatele; täiustatud protsesse välismaal õppides omandatud pädevuste tunnustamiseks ja valideerimiseks; tulemuslikumat tegevust kohaliku kogukonna heaks, täiustatud meetodeid ja tavasid noorsootööks, et kaasata aktiivselt noori ja/või tegeleda ebasoodsas olukorras olevate rühmadega jne;
 • ajakohasem, dünaamilisem, pühendunum ja professionaalsem organisatsioonisisene keskkond, mida iseloomustab: valmidus lõimida igapäevategevusse häid tavasid ja uusi meetodeid; avatus koostoimele teistes sotsiaal-, haridus- ja tööhõivevaldkondades tegutsevate organisatsioonidega; personali kutsealase arengu strateegiline kavandamine vastavalt töötajate individuaalsetele vajadustele ja organisatsiooni eesmärkidele; suutlikkus meelitada ligi parimaid üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid kogu maailmast.

Pikas perspektiivis peaksid selle põhimeetme raames toetatavad tuhanded projektid üheskoos avaldama soodsat mõju osalevate riikide haridus-, koolitus- ja noortesüsteemidele, ajendades seeläbi poliitikareforme ja meelitades ligi uusi ressursse õpirände võimaluste pakkumiseks nii Euroopas kui ka mujal.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}