Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Ključna mjera 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Očekuje se da aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti imaju pozitivne i dugotrajne učinke na sudionike i organizacije sudionice te na sustave politika u kojima se organiziraju.

Za učenike, studente, stažiste, naučnike, polaznike obrazovanja odraslih i mlade aktivnosti mobilnosti u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolji uspjeh u učenju
 • bolja zapošljivost i bolje prilike za napredak u karijeri
 • više inicijativnosti i poduzetnosti
 • više samostalnosti i samopouzdanja
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • bolja međukulturna osviještenost
 • aktivnije sudjelovanje u društvu
 • bolja upoznatost s europskim projektom i vrijednostima EU-a
 • veća motiviranost za sudjelovanje u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.

Za osoblje, osobe koje rade s mladima i stručnjake u obrazovanju i osposobljavanju i području mladih aktivnosti mobilnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • bolje kompetencije povezane s njihovim profilima zanimanja (poučavanje, osposobljavanje, rad s mladima itd.)
 • bolje razumijevanje prakse, politika i sustava u području obrazovanja, osposobljavanja ili rada s mladima u raznim zemljama
 • povećana sposobnost za pokretanje promjena u smislu modernizacije i otvaranja njihovih obrazovnih organizacija međunarodnom tržištu
 • bolje razumijevanje veza između formalnog i neformalnog obrazovanja te između strukovnog osposobljavanja i tržišta rada
 • bolja kvaliteta njihova rada i aktivnosti u korist studenata, stažista, naučnika, učenika, polaznika obrazovanja odraslih, mladih i volontera
 • bolje razumijevanje i reagiranje na društvenu, jezičnu i kulturnu raznolikost
 • bolja sposobnost da se uzmu u obzir potrebe osoba u nepovoljnom položaju
 • više podupiranja i promicanja aktivnosti mobilnosti učenika
 • više mogućnosti za profesionalni razvoj i napredak u karijeri
 • bolje znanje stranih jezika i bolje digitalne kompetencije
 • veća motiviranost i zadovoljstvo u svakodnevnom radu.

Za organizacije sudionice projektne aktivnosti koje se podupiru u okviru ove ključne aktivnosti trebale bi imati jedan ili više sljedećih ishoda:

 • povećana sposobnost za rad na razini EU-a / međunarodnoj razini: bolje vještine upravljanja i strategije internacionalizacije; više suradnje s partnerima iz drugih zemalja; dodjeljivanje više financijskih sredstava (osim sredstava EU-a) za organizaciju projekata EU-a / međunarodnih projekata; bolju pripremu, provedbu, praćenje i prateće mjere projekata EU-a / međunarodnih projekata
 • inovativan i poboljšan načina rada u korist ciljnih skupina, na primjer: privlačniji programi za studente, stažiste, naučnike, mlade i volontere u skladu s njihovim potrebama i očekivanjima; kvalificiranije osoblje u poučavanju i osposobljavanju; poboljšani postupci priznavanja i vrednovanja kompetencija stečenih tijekom razdoblja učenja u inozemstvu; učinkovitije aktivnosti u korist lokalnih zajednica, bolje metode i prakse u radu s mladima radi njihova aktivnog sudjelovanja i/ili uključivanja skupina u nepovoljnom položaju
 • modernije, dinamičnije, angažiranije i stručnije okruženje u organizaciji: spremnost za uključivanje dobre prakse i novih metoda u svakodnevne aktivnosti; otvorenost za sinergije s organizacijama aktivnima u drugim društvenim i obrazovnim područjima te područjima povezanima sa zapošljavanjem; strateško planiranje profesionalnog razvoja osoblja na temelju individualnih potreba i ciljeva organizacije; ako je relevantno, sposobnost privlačenja izvrsnih studenata i akademskog osoblja iz cijelog svijeta.

Dugoročno gledano očekuje se da će tisuće projekata koji se podupiru u okviru te ključne aktivnosti imati skupni učinak na sustave obrazovanja, osposobljavanja i mladih u zemljama sudionicama, potaknuti reforme politika i privući nova sredstva za mogućnosti za mobilnost u Europi i šire.

ŠTO JE PROJEKT MOBILNOSTI?

Organizacije aktivne u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih primit će potporu iz programa Erasmus+ za provedbu projekata koji promiču razne vrste mobilnosti. Projekti mobilnosti obuhvaćaju sljedeće faze:

 • planiranje (uključujući definiranje ishoda učenja, oblika aktivnosti, razvoj programa rada, raspored aktivnosti)
 • pripremu (rješavanje praktičnih pitanja, odabir sudionika, sklapanje ugovora s partnerima i sudionicima, jezičnu i međukulturnu pripremu te pripremu povezanu s učenjem i zadaćama za sudionike prije odlaska)
 • provedbu aktivnosti mobilnosti
 • prateće mjere (uključujući evaluaciju aktivnosti, vrednovanje i, ako je primjenjivo, formalno priznavanje ishoda učenja sudionika ostvarenih tijekom aktivnosti te diseminaciju i korištenje rezultata projekta).

U okviru programa Erasmus+ povećava se potpora koja se sudionicima aktivnosti mobilnosti nudi za poboljšanje znanja stranih jezika prije i tijekom boravka u inozemstvu, uključujući dodatna bespovratna sredstva za jezičnu potporu za sudionike u dugoročnoj mobilnosti u području SOO-a i odgoja i općeg obrazovanja. Zahvaljujući usluzi Erasmus+ OLS za mrežnu jezičnu potporu sudionici u aktivnostima mobilnosti imaju mogućnost procijeniti svoje znanje dvaju jezika i pohađati internetske tečajeve jezika kako bi poboljšali svoje znanje. Uz internetske tečajeve jezika u okviru mrežne jezične potpore nudit će se i više drugih značajki, kao što su alati za potpomognuto i kombinirano učenje kako bi se nastavnom osoblju i osobama koje rade s mladima omogućilo da pruže dodatnu podršku svojim učenicima te društveno umrežavanje kako bi se omogućilo suradničko učenje.

Nadalje, program Erasmus+ nudi prostor za razvoj aktivnosti mobilnosti koje uključuju partnerske organizacije iz različitih okruženja aktivne u različitim područjima ili socioekonomskim sektorima (stažiranje tj. stručna praksa studenata ili učenika strukovnih škola u poduzećima, NVO-ima ili javnim tijelima; stručno usavršavanje učitelja i nastavnika u poduzećima ili centrima za osposobljavanje; predavanja poslovnih stručnjaka u visokim učilištima itd.).

Treći je važan element inovativnosti i kvalitete aktivnosti mobilnosti da ih organizacije sudionice programa Erasmus+ mogu organizirati srednjoročno i u širem strateškom okviru. Na temelju jednog zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava koordinator projekta mobilnosti moći će organizirati više aktivnosti mobilnosti, što će mnogim pojedincima omogućiti boravak u različitim zemljama. Zbog toga će organizacije prijaviteljice u okviru programa Erasmus+ moći osmisliti svoj projekt u skladu s potrebama sudionika, ali i sa svojim unutarnjim planovima za internacionalizaciju, izgradnju kapaciteta i modernizaciju.

Programi akreditacije uvelike povećavaju učinak ključne aktivnosti 1. Erasmus povelja u visokom obrazovanju, Erasmus akreditacija za konzorcije za mobilnost u visokom obrazovanju i Erasmus akreditacije u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih te području mladih organizacijama osiguravaju trajnu korist od ključne aktivnosti 1, što im omogućuje da se usmjere na dugoročne ciljeve i institucijski učinak.

Ovisno o profilu uključenih sudionika u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ podupiru se sljedeće vrste aktivnosti mobilnosti.

U području obrazovanja i osposobljavanja:

 • projekt mobilnosti za studente i osoblje u visokom obrazovanju
 • projekt mobilnosti za učenike i osoblje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
 • projekt mobilnosti za učenike i osoblje škola
 • projekt mobilnosti za polaznike i osoblje u obrazovanju odraslih.

U području mladih:

 • projekti mobilnosti za mlade – razmjene mladih
 • projekti mobilnosti za osobe koje rade s mladima
 • aktivnosti sudjelovanja mladih.

U odjeljcima u nastavku navedene su detaljne informacije o kriterijima i uvjetima koji se primjenjuju na svaku vrstu projekta mobilnosti.