Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus+” augstākās izglītības harta

Par Hartu

“Erasmus” augstākās izglītības harta (ECHE) nosaka vispārējo kvalitātes satvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”.

Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.

Harta nav vajadzīga augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas partnervalstīs, jo kvalitātes satvars tiek noteikts, izmantojot iestāžu nolīgumus starp augstākās izglītības iestādēm.

Kā hartu piešķir?

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecībā uz hartas piešķiršanu tiek izziņots katru gadu.

Jūs varat lejupielādēt jaunāko sarakstu ar augstākās izglītības iestādēm, kam ir piešķirta “Erasmus” harta attiecībā uz augstāko izglītību.

Harta tiek piešķirta uz visu programmas “Erasmus+” darbības laiku līdz 2027. gadam ar pagarinātu derīguma termiņu tiem projektiem, kas sākas programmas pēdējā gadā (maksimums triju gadu pagarinājums, piemēram, līdz 2030. gadam).

Ko satur harta?

Hartas principi tika pielāgoti programmas “Erasmus+” 2021-2027 jauninājumiem, jo īpaši digitalizācijas, iekļaušanas un ilgtspējas jomā.

Jaunās hartas svarīgāko jauno aspektu vidū ir apņemšanās sasniegt mobilitātes darbībās nepietiekami pārstāvētās grupas, liekot lietā iekļaušanas stratēģijas, nodrošināt ekoloģisku praksi “Erasmus+” pasākumu organizēšanā, īstenot digitalizāciju ar Eiropas studentu karšu iniciatīvas un “Erasmus+” mobilās lietotnes palīdzību, kā arī apņemšanās nostiprināt mobilo studentu pilsonisko līdzdalību.

Turklāt augstākās izglītības iestādes ir aicinātas nodrošināt atbilstību prasībām, kas noteiktas Padomes Ieteikumā par automātisku savstarpēju atzīšanu, lai nodrošinātu ārvalstīs pavadīto mācību periodu pilnīgu automātisku atzīšanu pēc iespējas raitāk un lai studentam nebūtu jāapgūst papildu mācību kurss vai jākārto papildu eksāmeni.

Jaunie hartas principi ir izstrādāti sadarbībā ar hartas darba grupu, ko veido “Erasmus+” nacionālo aģentūru pārstāvji, augstākās izglītības eksperti un studentu organizācijas.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā jūsu iestāde var labāk ievērot hartu, skatiet pamatnostādnes attiecībā uz hartu, kā arī tās uzraudzības rokasgrāmatu.

Pašnovērtējums

Augstskolu vadītāji vai “Erasmus+” koordinatori var izmantot hartas pašnovērtējuma rīku, lai uzlabotu savas iestādes sniegumu. Pašnovērtējums var jums palīdzēt noskaidrot, cik lielā mērā jūsu iestāde pareizi īsteno hartu.

Jauna rīka versija šobrīd ir izstrādes procesā, lai to pielāgotu jaunajai programmai 2021-2027. Tā būs pieejama šajā lapā.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).