Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilnost osoblja i polaznika programa za SOO

Koje mogućnosti postoje?

Erasmus+ organizacijama omogućuje slanje polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) na osposobljavanje u druge ustanove te slanje osoblja koje će pohađati ili održavati obuku.

Kako to funkcionira?

Organizacije koje žele sudjelovati u tim prilikama mogu se prijaviti kao pojedinačne organizacije za strukovno osposobljavanje ili u okviru „nacionalnog konzorcija za mobilnost”; skupina organizacija kojom upravlja jedna organizacija koordinatorica.

Te se organizacije mogu razvrstati u jednu od četiri glavne kategorije:

  • organizacije koje podnose prijavu – odgovorne su za prijavljivanje projekta i upravljanje njime, ali mogu djelovati i kao organizacije pošiljateljice
  • organizacije pošiljateljice – zadužene su za odabir učenika/osoblja za SOO koji se šalju u inozemstvo te za upravljanje isplatama bespovratnih stipendija,
  • organizacije primateljice – odgovorne su za prihvat učenika/osoblja za SOO iz inozemstva i ponudu programa učenja/pripravništva
  • organizacije posrednice – kao partneri u konzorciju za mobilnost, posrednici mogu sudjelovati u potpori i olakšavanju rada konzorcija.

Organizacije koje sudjeluju mogu biti javne ili privatne organizacije osnovane u državi obuhvaćenoj Programom te se mogu prijaviti pojedinačno ili u okviru nacionalnog konzorcija za mobilnost.

Organizacije koje se prijavljuju kao konzorcij moraju imati poslovni nastan u istoj državi obuhvaćenoj programom te se moraju navesti u fazi prijave. Konzorcij se mora sastojati od najmanje tri organizacije.

Što još treba znati?

Organizacije mogu vježbenicima i učenicima pružiti priliku za učenje u inozemstvu, bilo na radnom mjestu ili u školi za SOO.

Slično tomu, osoblje je moguće poslati u poduzeće ili organizaciju kako bi podučavali i osposobljavali druge ili se sami osposobljavali.

Organizacije koje namjeravaju slati ili primati studente ili osoblje moraju se unaprijed usuglasiti u vezi s aktivnostima koje će se provoditi, što obuhvaća definiranje:

To se postiže sklapanjem Ugovora o učenju, sa studentima te Ugovorom o mobilnosti s osobljem.

Studenti ili osoblje koji provode više od mjesec dana u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ mogu primiti jezičnu potporu.

Kako se prijaviti?

Postupkom prijave upravlja nacionalna agencija države u kojoj organizacija ili konzorcij koji podnosi prijavu ima poslovni nastan.

Organizacija ili konzorcij može se prijaviti samo jednom po krugu odabira, no organizacije mogu biti dio različitih zasebnih konzorcija koji se svi mogu istovremeno prijaviti.

Želite li saznati više?

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o tim prilikama; detaljne informacije o kriterijima za dodjelu, kriterijima prihvatljivosti i pravilima financiranja dostupne su u odjeljku B.

Nacionalne agencije ili, za partnerske države, nacionalni uredi (ako postoje) mogu pružiti dodatne informacije.