Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Cairt Ardoideachais Erasmus

Maidir leis an gCairt

Is í Cairt Ardoideachais Erasmus (ECHE) an creat cáilíochta ginearálta le haghaidh na ngníomhaíochtaí comhair idirnáisiúnta agus Eorpacha is féidir le hinstitiúid ardoideachais a chur i gcrích faoi chuimsiú Erasmus+.

Is réamhriachtanas é Cairt Ardoideachais Erasmus a bheith bronnta ar gach institiúid ardoideachais atá lonnaithe i dtír den chlár agus atá toilteanach a bheith rannpháirteach i soghluaisteacht foghlama daoine aonair agus/nó sa chomhar le haghaidh nuálaíocht agus dea-chleachtais faoi chuimsiú Erasmus+.Cairt Ardoideachais Erasmus

I gcás institiúidí ardoideachais atá lonnaithe i dtíortha comhpháirtíochta, níl gá le Cairt Ardoideachais Erasmus, agus is trí chomhaontuithe idirinstitiúideacha idir institiúidí ardoideachais a bhunófar an creat cáilíochta.

Conas a bhronntar Cairt Ardoideachais Erasmus?

Is ar bhonn bliantúil a bhíonn glao ar thograí chun Cairt Ardoideachais Erasmus a bhronnadh.

Is féidir leat an liosta is déanaí d’institiúidí ardoideachais ag a bhfuil Cairt Ardoideachais Erasmus a íoslódáil.

Bronntar Cairt Ardoideachais Erasmus le haghaidh tréimhse iomlán chlár Erasmus+ suas go dtí 2027, agus tá dáta bailíochta sínithe ann do na tionscadail sin a thosóidh sa bhliain deiridh den Chlár. Is féidir iad a chur ar fáil ar feadh tréimhse 3 bliana (e.g. suas le 2030).

Cad atá mar chuid de Chairt Ardoideachais Erasmus?

Cuireadh prionsabail Chairt Ardoideachais Erasmus in oiriúint le go mbeadh siad ag teacht le gnéithe chlár Erasmus+ 2021-2027, mar atá an digitiú, an cuimsiú agus an inbhuanaitheacht.

I measc na nithe is tábhachtaí a cuireadh leis an gCairt nua Ardoideachais Erasmus tá gealltanas dul i dteagmháil le grúpaí tearcionadaithe i réimse na soghluaisteachta trí straitéisí maidir le cuimsiú, cleachtais ghlasa a chinntiú i dtaca le gníomhaíochtaí Erasmus+ a eagrú, an digitiú a chur chun feidhme trí thionscnamh an Chárta Mic Léinn Eorpaigh agus Aip Mhóibíleach Erasmus+, chomh maith leis an ngealltanas rannpháirtíocht saoránach mac léinn soghluaiste a fheabhsú.

Sa bhreis air sin, iarrtar ar institiúidí ardoideachais na ceanglais atá sa Mholadh ón gComhairle a chomhlíonadh i dtaca le huathaitheantas frithpháirteach chun uathaitheantas iomlán a chinntiú maidir le tréimhsí foghlama i dtír eile ar an mbealach is réidhe is féidir agus gan ceanglas a bheith ar an mac léinn aon obair chúrsa bhreise ná scrúdú breise a dhéanamh.

Dearadh prionsabail nua na Cairte Ardoideachais Erasmus i gcomhairle le Grúpa Oibre na Cairte, ar grúpa é atá comhdhéanta d’ionadaithe ó Ghníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+, saineolaithe i réimse an Ardoideachais agus eagraíochtaí mac léinn.

Más mian leat cuidiú leis an institiúid lena mbaineann tú Cairt Ardoideachais Erasmus a chomhlíonadh ar bhealach níos fearr, féach na treoirlínte maidir leis an gCairt agus treoirleabhar monatóireachta na Cairte.

Féinmheasúnú

Is féidir le ceannairí Institiúidí Ardoideachais nó comhordaitheoirí Erasmus+ uirlis féinmheastóireachta na Cairte a úsáid chun feabhas a chur ar fheidhmíocht na hinstitiúide lena mbaineann siad. Is féidir leis an bhféinmheastóireacht cuidiú leat chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil ag éirí le d’institiúid i dtaca leis an gcairt a chur chun feidhme.Cairt Ardoideachais Erasmus

leagan nua den uirlis á ullmhú agus é curtha in oiriúint do Chlár nua 2021-2027. Beidh sé ar fáil ar an leathanach seo.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).