Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+

Fadhb choitianta is ea an saol atá romhat a mhaoiniú

An t-airgead féin: tá sé sin ar cheann de na constaicí is mó a bhíonn ar mhic léinn agus iad ag iarraidh a n-oideachas leanúnach a mhaoiniú, go háirithe dóibh siúd ar mian leo staidéar a dhéanamh i dtír eile. Anois níos mó ná riamh tá sé ríthábhachtach iarchéim a bheith agat chun CV iomaíoch a chur le chéile agus é a choinneáil cothrom le dáta – é sin agus taithí saoil agus oibre a bheith agat i dtír eile.

“Murach an iasacht Erasmus+ seo a tugadh dom, ní bheinn in ann dul i mbun staidéir in aon chor. Is iontach an tionchar dearfach a bhí aige sin ar mo shaol.”

Boris

Is iontach an taithí ghairmiúil, an taithí saoil agus an taithí acadúil is féidir a fháil ach Céim Mháistreachta a dhéanamh i dtír eile. Is mór an buntáiste a thugann an taithí sin duit freisin, buntáiste a bhíonn ag teastáil go géar ar an margadh domhanda atá ann inniu. Más ea féin, níor cheart fiacha móra millteanacha a bheith ort, tar éis duit an chéim a chríochnú, ar an ábhar gur lean tú le do chuid oideachais.

Más rud é go bhfuil glactha leat ar chúrsa máistreachta i dtír eile – agus go bhfuil tú ag iarraidh dul i ngleic le táillí teagaisc agus costais mhaireachtála – is é an chaoi go bhféadfadh Iasacht Céime Máistreachta Erasmus+ a bheith ina cuidiú agat.

Cad is Iasacht Céime Máistreachta Erasmus+ ann?

Iasachtaí atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach agus a bhfuil téarmaí aisíoctha fabhracha ag gabháil leo is ea na hIasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+. Ceapadh na hiasachtaí chun cabhrú le mic léinn a gcúrsaí Máistreachta a mhaoiniú i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+ agus an lorg eacnamaíoch is lú is féidir a fhágáil ina ndiaidh.

Tá an scéim ceaptha chun é a chur ar a gcumas do mhic léinn iarchéime a dtáillí teagaisc agus a gcostais mhaireachtála a íoc i dtreo is gur féidir leo díriú ar an gcéim atá idir lámha acu seachas a bheith gafa le cúrsaí airgid. Is é is aidhm don chlár a bheith chomh cuimsitheach agus is féidir. Seo thíos na treoirlínte a ghabhann leis:

 • Ní gá comhthaobhacht a fháil ó mhic léinn ná ó thuismitheoirí, rud a chinntíonn go mbeidh comhionannas rochtana ann
 • Rátaí úis fabhracha atá níos fearr ná rátaí an mhargaidh
 • Téarmaí aisíocaíochta lena gceadaítear tréimhse suas le dhá bhliain do chéimithe chun obair a fháil sula gcaithfidh siad tosú ar aisíocaíochtaí a dhéanamh.

Féadfaidh tú iasacht suas le €12,000 a fháil le haghaidh Máistreacht bhliana nó suas le €18,000 le haghaidh Máistreacht dhá bhliain (nó méideanna coibhéiseacha in airgeadra eachtrach i gcás na mbanc sin atá lonnaithe i dtíortha nach bhfuil sa limistéar euro, agus é sin faoi réir ráta malairte).

Cá bhfuil na hIasachtaí Céime Máistreachta Erasmus + ar fáil?

Faoi láthair tá an scéim á cur ar fáil do mhic léinn atá ina gcónaí sna tíortha seo a leanas atá páirteach sa Chlár, agus atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar an gcoigríoch i dtír eile atá páirteach sa Chlár:

 • An Spáinn
 • An Iodáil (réigiún Emilia Romagna)
 • An Chróit
 • An Rómáin

Is féidir le mic léinn ó thíortha eile atá páirteach sa chlár iarratas a dhéanamh chun dul i mbun staidéar ar chúrsa Máistreachta sa Spáinn. Tá coibhéisí iasachta á gcur ar fáil ag Ollscoil Lucsamburg agus Ollscoil na Cipire do mhic léinn ó gach tír eile atá páirteach sa Chlár le gur féidir leo a bheith ag gabháil do chúrsa Máistreachta sna hollscoileanna sin.

Ar mhaithe le soiléire: ní iasacht airgeadais atá á tairiscint ag na hollscoileanna ach seirbhísí comhchineáil (táillí teagaisc, costais lóistín, etc.) agus is féidir costas na seirbhísí sin a aisíoc tar éis don chéim a bheith bainte amach. Maidir leis an iasacht dhíreach, tá feidhm ag ráthaíocht an Aontais Eorpaigh – agus níl aon ghá le comhthaobhacht dá réir sin.

Táthar ag súil leis go méadóidh ar liosta na n-idirghabhálaithe rannpháirteacha de réir mar a ghlacfaidh institiúidí airgeadais agus ollscoileanna páirt sa scéim. Is é is dóichí gur de réir a chéile a chuirfear an próiseas i gcrích: bí ag breathnú go rialta ar an leathanach seo chun an scéal is déanaí a fháil faoin gclár.

“Níl aon amhras ach go mbíonn dearcadh nua agat dá bharr. Tagann athrú meoin ort, mar a déarfá, agus ansin ní bhíonn an eagla chéanna ort roimh dhul chun cónaithe agus dul chun oibre i dtír eile.”

Xavi

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Maidir leis an mac léinn atá ag iarraidh cur isteach ar an scéim seo:

 • Ní mór dó a bheith ina chónaí i dtír atá páirteach sa chlár
 • Ní mór dó cáilíocht ar leibhéal Baitsiléara (nó a choibhéis) a bheith bainte amach aige roimh dó iarratas a chur isteach
 • Ní mór dó áit a bheith faighte aige ar chlár iomlán Máistreachta i dtír eile (roimh dó iarratas a chur isteach). Caithfidh Cairt Ardoideachais Erasmus+ a bheith ag an ollscoil a bhfuil an clár á chur ar fáil aici

Tá sé beartaithe go dtacóidh Iasacht Céime Máistreachta Erasmus+ le cónaitheoirí i dtír atá páirteach sa chlár nach tír chónaithe na gcónaitheoirí NÁ nach í an tír inar bhain na cónaitheoirí a gcéad cháilíocht amach, go dtacóidh sí leo cúrsa iomlán máistreachta a dhéanamh. Mic léinn nach mbeidh staidéar á dhéanamh acu i dtír eile ach ar feadh cuid den Mháistreacht, féadfaidh sé go mbeidh siad i dteideal deontas Erasmus+ a fháil fós.

Conas iarratas a chur isteach

Ní mór duit iarratas a dhéanamh trí institiúid airgeadais, na hollscoileanna nó ar líne, agus na doiciméid seo a leanas a chur leis an iarratas:

 • Teastas a chruthaíonn gur chríochnaigh tú an chéim a bhí ar bun agat roimh an gcéim Mháistreachta ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais
 • Admháil don táille clárúcháin NÓ cruthúnas doiciméadach ar chead iontrála agus ar chostas an chúrsa Máistreachta

Beidh a cuid téarmaí agus coinníollacha féin ag gach institiúid iasachtaí – ach féach go mbeidh rátaí úis ag gach ceann acu atá i bhfad níos ísle ná rátaí tráchtála. Dá bhrí sin, beidh ar na mic léinn cuairt a thabhairt ar leathanach gréasáin an bhainc nó na hinstitiúide iasachtaí lena mbaineann. Beidh siad in ann téarmaí agus coinníollacha sonracha a mheas ansin. Seo thíos liosta na mbanc agus na n-institiúidí sin:

Tuilleadh eolais

Tá achoimre ar an aiseolas a thug mic léinn rannpháirteacha le haghaidh na tréimhse 2015-2018 sa ‘Tuarascáil Bhliantúil 2018 ar Iasachtaí Céime Máistreachta’.

Tá faisnéis chúlra ar Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+ ar fáil ón gCiste Eorpach Infheistíochta.