Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yleissivistävien koulujen opetushenkilöstö

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma antaa kouluille mahdollisuuden lähettää ja ottaa vastaan henkilöstöä opetustehtäviin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Perusperiaatteet

Organisaatiot, jotka haluavat hyödyntää näitä mahdollisuuksia, voivat osallistua hakumenettelyyn joko yksittäisinä organisaatioina tai osana kansallista liikkuvuuskonsortiota, joka on jonkin koordinoivan organisaation hallinnoima osallistujaorganisaatioiden yhteenliittymä.

Osallistujaorganisaatiot jakautuvat kolmeen pääryhmään:

  • Hakijaorganisaatiot tekevät hankehakemuksen ja vastaavat hankkeen hallinnoinnista. Hakijaorganisaationa voi olla yksittäinen koulu (jolloin se on myös lähettävä organisaatio) tai konsortion koordinaattori, joka tekee hakemuksen kouluryhmän puolesta.
  • Lähettävät organisaatiot ovat kouluja, joka vastaavat ulkomaille lähetettävän henkilöstön valinnasta sekä tukien maksuliikenteestä.
  • Vastaanottavat organisaatiot vastaavat ulkomailta saapuvan henkilöstön vastaanottamisesta.

Kansalliseen liikkuvuuskonsortioon on kuuluttava vähintään 3 organisaatiota samasta ohjelmamaasta, ja ne on kaikki nimettävä hakuvaiheessa. Konsortion johtaja voi olla paikallinen tai alueellinen kouluviranomainen tai muu koulujen koordinaatioelin. Konsortioon kuuluvilla kouluilla on oltava organisatorinen yhteys konsortion koordinaattoriin.

Koulun henkilöstön liikkuvuushankkeen on nivouduttava lähettävän organisaation eurooppalaiseen kehittämissuunnitelmaan (European Development Plan), ja sen on vastattava johonkin määriteltyyn henkilöstön kehittämistarpeeseen. Hakijan on huolehdittava asianmukaisista valinta-, valmistelu- ja jatkotoimista sekä siitä, että kunkin osallistujan oppimistulokset tunnustetaan asianmukaisesti ja että niitä hyödynnetään hänen organisaatiossaan laajalti.

Hakumenettely

Hakuprosessia hallinnoi hakijaorganisaation tai -konsortion sijaintimaan kansallinen toimisto. Organisaatio tai konsortio voi jättää kullakin valintakierroksella vain yhden hakemuksen. Organisaatio voi kuitenkin kuulua useaan kansalliseen liikkuvuuskonsortioon tai koordinoida sellaisia.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa: oppaan B-osassa kerrotaan yksityiskohtaisesti myöntämisperusteista, tukikelpoisuusperusteista ja rahoitussäännöistä.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista ja joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä.

eTwinning on koulujen välinen yhteistyöfoorumi verkossa. Sen avulla eurooppalaisten koulujen työntekijät voivat olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, vaihtaa kokemuksia ja liittyä Euroopan suurimpaan oppimisyhteisöön.

School Education Gateway -portaali on tarkoitettu opettajille, oppilaitoksille, asiantuntijoille ja muille kouluopetuksesta kiinnostuneille. Portaalissa on tietoa alan ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista, suuntauksista, toimista ja hankkeista. Sen kautta on myös mahdollista keskustella muiden kanssa.

Koulunjohtajien opas

Koulunjohtajille suunnatussa oppaassa esitellään ohjelman kouluille tarjoamia hyötyjä ja mahdollisuuksia.