Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Täiskasvanuharidus

Täiskasvanutele pakutav igat liiki (formaalne, mitteformaalne, informaalne) haridus, v.a kutseharidus (täiendusõpe kuulub kutsehariduse ja -õppe alla).

Täiskasvanud õppija

Täiskasvanud isik, kes naaseb – pärast formaalhariduse omandamist või esmaõppe läbimist või nendest eemalejäämist mõne täiendusõppe (formaalse, mitteformaalse või informaalse) vormi juurde, mis ei ole seotud kutsehariduse ega -õppega.

Šis augstākās izglītības mobilitātes pasākums atbalsta visu studiju jomu un ciklu (īsais cikls, bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras līmenis) augstākās izglītības studentu fizisko un jaukto mobilitāti. Studenti var studēt augstākās izglītības partneriestādē vai stažēties uzņēmumā, pētniecības institūtā, laboratorijā, organizācijā vai jebkurā citā atbilstīgā darbavietā ārzemēs. Tāpat studenti var apvienot studiju periodu ārzemēs ar stažēšanos, tādējādi papildus stiprinot mācīšanās rezultātus un apgūstot transversālas prasmes.

Subscribe to Täiskasvanuõppe valdkonna töötajad