Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tym działaniem zapewnia się wsparcie organizacjom kształcenia dorosłych i innym organizacjom działającym w dziedzinie kształcenia dorosłych, które chcą organizować działania w zakresie mobilności edukacyjnej dla dorosłych słuchaczy i pracowników dydaktycznych.

Wsparcie obejmuje szeroki zakres działań, w tym obserwację pracy i kursy doskonalenia zawodowego kadry, indywidualną i grupową mobilność dorosłych słuchaczy o mniejszych szansach (w szczególności nisko wykwalifikowanych dorosłych słuchaczy), zaproszonych ekspertów oraz inne działania, jak wyjaśniono poniżej.

Dorosły słuchacz

Każda osoba dorosła, która po ukończeniu kształcenia lub szkolenia albo rezygnacji z kontynuowania takiego kształcenia lub szkolenia wraca do niektórych form ustawicznego uczenia się niezawodowego (uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne). W projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+ w żadnym z sektorów objętych programem Erasmus+ za dorosłych słuchaczy uczących się w ramach kształcenia dorosłych nie można uznać kadry dydaktycznej (nauczycieli, osób prowadzących szkolenia, edukatorów, pracowników akademickich i pracujących z młodzieżą itp.).

Akredytacja w programie Erasmus jest narzędziem dla organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, edukacją szkolną oraz edukacją dorosłych, które chcą otworzyć się na transgraniczną wymianę i współpracę. Przyznanie akredytacji w programie Erasmus stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca ustanowił plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest „planem Erasmus” i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację w programie Erasmus.

Subscribe to Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych