Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kunskapsallianser

Vad går det ut på?

Genom kunskapsallianser kan universitet, högskolor och företag i olika länder samarbeta om gemensamma frågor.

Målet är att stärka innovationskapaciteten och modernisera den högre utbildningen i Europa.

Kunskapsallianserna kan bidra till att

 • utveckla nya, innovativa och tvärvetenskapliga grepp i undervisningen
 • stimulera och utveckla entreprenörskap bland personal inom högskolan och näringslivet
 • utbyta kunskap och tillsammans hitta nya lösningar.

Vilka möjligheter finns?

Genom att bilda kunskapsallianser kan organisationer driva projekt som bidrar till något av de mål som nämns ovan. De kan gälla alla områden och branscher och kan även vara sektorsövergripande.

Deltagarna ska ha gemensamma mål och samarbetet ska gynna alla parter.

Projekten kan gå ut på att

 • stärka innovationen inom högskolan och näringslivet
 • utveckla entreprenörskap och ny kompetens
 • stimulera kunskapsutbytet mellan högskolan och näringslivet.

Hur går det till?

För att få delta måste din organisation ingå i ett konsortium med

 • minst sex oberoende organisationer från minst tre programländer, varav
 • minst två högskolor eller universitet och
 • minst två företag (konsultfirmor och förmedlingsföretag får delta om de har relevant erfarenhet och engagemang på området).

Organisationer från partnerländerna får också delta, förutsatt att de tillför ett tydligt mervärde.

Konsortiet ska ledas av en organisation som skickar in förslag för parternas räkning och har det övergripande ansvaret för projektet. Deltagarna kan vara antingen

 • fullvärdiga partner som deltar aktivt i projektet, eller
 • associerade partner som arbetar med vissa uppgifter eller insatser.

Associerade partner kan inte få bidrag och deras roll måste tydligt anges i ansökan. Båda typerna av partner kan komma från både program- och partnerländer.

Vad mer behöver jag veta?

Projekten pågår i två till tre år, men i särskilda fall kan man ansöka om förlängning med upp till sex månader.

EU-bidraget är högst 700 000 euro för tvååriga projekt och 1 miljon euro för treåriga projekt.

Lärosäten från programländerna måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning. Det krävs däremot inte för lärosäten från partnerländerna.

Kvalitetssäkring är en viktig del av projektet för att se till att man får de förväntade resultaten och att genomslaget når utanför partnerorganisationerna.

Kunskapsallianserna uppmanas att ta fram rapporter, riktlinjer eller handledningar och sprida dem som öppna lärresurser. De bör också använda sig av befintliga initiativ och av it-verktyg.

Kunskapsallianserna ska gärna delta i tematiska kluster och andra initiativ för att främja utbyte av bästa praxis. De bör också budgetera för kostnaderna för att presentera sitt projekt och resultaten på forumet mellan universitet och näringslivet.

Hur söker jag?

Du söker genom att svara på den årliga ansökningsomgång som genomförandeorganet för Erasmus+ utlyser.

Mer information

Läs om kunskapsallianser i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet.