Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Znalostné aliancie

Čo je cieľom?

Znalostné aliancie sú nadnárodné projekty, vďaka ktorým môžu inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podniky spolupracovať na spoločných otázkach.

Celkovým cieľom je posilniť schopnosť Európy inovovať a podporovať modernizáciu európskych systémov vysokoškolského vzdelávania.

Znalostné aliancie sa zameriavajú na jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

 • vytváranie nových, inovatívnych a multidisciplinárnych prístupov k výučbe a učeniu sa,
 • podpora podnikateľského ducha a podnikateľských zručností zamestnancov vysokých škôl a podnikov,
 • výmena poznatkov a spolupráca na nových riešeniach.

V čom spočíva táto príležitosť?

Znalostné aliancie poskytujú organizáciám príležitosť vytvoriť projekt, ktorý prispieva k jednej z uvedených cieľových oblastí. Môžu zahŕňať všetky disciplíny a odvetvia, ako aj medziodvetvovú spoluprácu.

Partneri znalostných aliancií majú spoločné ciele a spolupracujú na dosiahnutí vzájomne výhodných výsledkov a výstupov.

Medzi oblasti, ktoré môžu byť financované, patria:

 • podpora inovácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania a podnikania,
 • rozvoj podnikateľského ducha a zručností,
 • podpora odovzdávania a výmeny znalostí medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi.

Ako program funguje?

Organizácie, ktoré sa chcú zapojiť, sa musia prihlásiť ako člen konzorcia, ktoré:

 • tvorí minimálne šesť nezávislých organizácií najmenej z troch krajín účastniacich sa programu,
 • z ktorých najmenej dve musia byť inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a
 • najmenej dve podniky (oprávnené sú aj konzultantské spoločnosti a sprostredkovatelia za predpokladu, že preukážu relevantné skúsenosti a angažovanosť v príslušnej oblasti).

Organizácie z partnerských krajín sú vítané, pričom ich pridanú hodnotu v rámci konzorcia je potrebné preukázať.

Na čele konzorcia je žiadateľ ako organizácia, ktorá podáva návrh v mene partnerov a zodpovedá za celkovú realizáciu projektu. Partneri projektu môžu mať postavenie:

 • plnohodnotných partnerov, ktorí sa aktívne podieľajú na projekte pod vedením žiadateľa, alebo
 • pridružených partnerov, ktorí prispievajú k vykonávaniu osobitných úloh alebo činností.

Pridruženým partnerom, ktorých úlohy sa musia jasne vymedziť vo fáze podania žiadosti, sa neposkytuje financovanie. Oba druhy partnerov môžu pochádzať buď z partnerskej krajiny, alebo krajiny účastniacej sa programu.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Projekty trvajú dva až tri roky, hoci vo výnimočných prípadoch sa môžu na základe žiadosti predĺžiť až o šesť mesiacov.

Maximálna výška poskytnutých finančných prostriedkov na projekt v trvaní dva roky je 700 000 EUR a na projekt v trvaní tri roky 1 000 000 EUR.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín účastniacich sa programu musia mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolskè vzdelávanie. The ECHE nie je potrebná pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín.

Zabezpečenie kvality musí byť osobitným prvkom projektu, aby sa dosiahli očakávané výsledky a účinky presahujúce partnerské organizácie.

Znalostné aliancie by mali vydať publikácie, napr. správy, usmernenia a príručky, a ak je to možné, sprístupniť ich ako otvorené vzdelávacie zdroje. Mali by takisto využívať existujúce iniciatívy, a do svojich pracovných metód by mali začleniť digitálne nástroje.

Na podporu výmeny najlepších postupov by sa v rámci znalostných aliancií mala naplánovať účasť na tematických zoskupeniach a ďalších iniciatívach. Do rozpočtu by sa mali zahrnúť náklady na predstavenie projektu a výsledkov na fóre univerzít a podnikateľov.

Ako sa môžete prihlásiť?

Žiadosti sa predkladajú v reakcii na ročné výzvy na predloženie návrhov, ktoré uverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o znalostných alianciách je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.