Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tietoyhteenliittymät

Tavoitteet

Tietoyhteenliittymät ovat korkeakoulujen ja liike-elämän välisiä kansainvälisiä hankkeita, joissa pyritään yhteisiin tavoitteisiin.

Yhteenliittymien yleistavoitteena on vahvistaa Euroopan innovointikykyä ja tukea korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamista.

Tietoyhteenliittymissä keskitytään yhteen tai useampaan seuraavista:

 • uusien ja innovatiivisten monitieteisten lähestymistapojen kehittäminen opetukseen ja oppimiseen
 • korkeakoulujen opetushenkilöstön ja yritysten henkilöstön kannustaminen yrittäjyyteen ja heidän yrittäjyystaitojensa kohentaminen
 • tiedon vaihtaminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä.

Tuettava toiminta

Tietoyhteenliittymän puitteissa organisaatiot voivat kehittää hankkeita, jotka tukevat edellä mainittuja painopistealoja. Niitä voidaan perustaa mille tahansa tieteenalalle tai toimialalle, tai ne voivat olla monialaisia.

Tietoyhteenliittymän kumppaneilla on yhteiset tavoitteet, ja ne pyrkivät yhteistyössä kaikkia hyödyttäviin tuloksiin ja saavutuksiin.

Tuettavia aloja voivat olla

 • innovoinnin edistäminen korkeakoulutuksessa ja liike-elämässä
 • yrittäjähengen ja yrittäjyystaitojen kehittäminen
 • korkeakoulujen ja liikemaailman välisen tiedonkulun ja -vaihdon edistäminen.

Toimintaperiaate

Osallistuvien organisaatioiden on kuuluttava konsortioon, jossa on

 • vähintään 6 toisistaan riippumatonta organisaatiota vähintään 3 ohjelmamaasta
 • vähintään 2 korkeakoulua em. 6 organisaation joukossa
 • vähintään 2 yritystä em. 6 organisaation joukossa (konsulttiyritykset ja välittävät organisaatiot ovat tukikelpoisia, jos niillä on alaan liittyvää kokemusta ja ne ovat sitoutuneita hankkeeseen).

Kumppanimaiden organisaatiot ovat tervetulleita, mutta niiden konsortioon tuoma lisäarvo on osoitettava.

Konsortiota johtaa yksi hakijaorganisaatio, joka jättää hakemuksen kumppanien puolesta ja vastaa hankkeen kokonaistoteutuksesta. Hankekumppanit voivat olla

 • täysivaltaisia kumppaneita, jotka osallistuvat hankkeeseen aktiivisesti hakijan alaisuudessa, tai
 • assosioituneita kumppaneita, jotka osallistuvat erityisiin tehtäviin tai toimiin.

Assosioituneet kumppanit eivät voi saada tukea, ja niiden tehtävät on määriteltävä selkeästi hakuvaiheessa. Molempia kumppanityyppejä voi olla sekä ohjelma- että kumppanimaista.

Muuta huomioon otettavaa

Hankkeet ovat 2–3 vuoden mittaisia, mutta kestoa voidaan poikkeustapauksessa pyynnöstä pidentää korkeintaan 6 kuukautta.

Kaksivuotisen hankkeen enimmäisrahoitus on 700 000 euroa ja kolmivuotisen 1 000 000 euroa.

Hankkeisiin osallistuvilla ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja. Kumppanimaiden korkeakouluilta sitä ei vaadita.

Hankkeilta edellytetään laadunvarmistusta, jotta tietoyhteenliittymä varmasti pystyy tuottamaan odotetut tulokset ja vaikuttamaan kumppaniorganisaatioita laajemmalle.

Tietoyhteenliittymien on tarkoitus julkaista esimerkiksi raportteja, oppaita ja käsikirjoja ja asettaa ne mahdollisuuksien mukaan saataville avoimina oppimisresursseina. Yhteenliittymien toivotaan hyödyntävän olemassa olevia aloitteita ja digitaalisia välineitä.

Tietoyhteenliittymien on varauduttava liittymään aihekohtaisiin klustereihin ja osallistumaan muihin aloitteisiin, joissa ne voivat edistää hyvien käytäntöjen vaihtoa. Niiden on lisäksi budjetissaan varauduttava hankkeen ja sen tulosten esittelyyn korkeakoulujen ja yritysten foorumissa.

Hakumenettely

Hakemukset toimitetaan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja tietoyhteenliittymistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa, ja hakumenettelystä saa lisätietoja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston sivustolta.

Kysymyksiä voi osoittaa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.