Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Teadmusühendused

Eesmärk

Teadmusühendused on rahvusvahelised projektid, mis aitavad kõrgkoolidel ja ettevõtetel koos ühiseid probleeme lahendada.

Nende üldeesmärk on suurendada Euroopa innovatsioonialast suutlikkust ning ajakohastada Euroopa kõrgharidussüsteeme.

Teadmusühendustel on üks või mitu järgmistest konkreetsetest eesmärkidest:

 • töötada välja uued, innovaatilised ja valdkonnaülesed lähenemisviisid õpetamises ja õppimises;
 • stimuleerida üliõpilaste, õppejõudude ja ettevõtete töötajate ettevõtlustegevust ja täiendada ettevõtlusalaseid oskusi;
 • hõlbustada teadmiste vahetamist ning koostöö abil uute lahenduste leidmist.

Võimalused

Teadmusühenduste kaudu saavad organisatsioonid arendada projekte, mille ülesanne on anda panus ühe eespool nimetatud eesmärgi täitmisse. Need on avatud kõikide valdkondade ja sektorite jaoks ning sektoriüleseks koostööks.

Partneritel on ühised eesmärgid ning nad töötavad koos vastastikku kasulike tulemuste nimel.

Toetatavate valdkondade hulka kuuluvad:

 • innovatsiooni edendamine kõrghariduses ja ettevõtluses;
 • ettevõtlusvaimu ja -oskuste arendamine;
 • kõrgkoolide ja ettevõtete vahelise teadmiste edastamise ja vahetamise elavdamine.

Kuidas see toimib?

Toetust saab taotleda konsortsiumi liikmena. Konsortsiumi peab kuuluma:

 • vähemalt kuus sõltumatut organisatsiooni vähemalt kolmest programmiriigist,
 • kellest vähemalt kaks peavad olema kõrgkoolid ja
 • vähemalt kaks peavad olema ettevõtted/äriühingud (konsultatsiooni- ja vahendusfirmad on abikõlblikud tingimusel, et nad tõendavad oma kogemusi ja pühendumust asjaomases valdkonnas).

Partnerriikidest pärit organisatsioonid on samuti teretulnud, kuid nad peavad tõendama, millist lisaväärtust nad konsortsiumile annavad.

Konsortsiumi peab juhtima taotleja, kes esitab partnerite nimel projektiettepaneku ja vastutab projekti üldise haldamise eest. Projektipartnerid võivad olla:

 • täieõiguslikud partnerid, kes löövad taotleja juhtimisel aktiivselt kaasa teadmusühenduse töös ja
 • assotsieerunud partnerid, kes annavad oma panuse konkreetse ülesande täitmisse.

Nende roll tuleb taotluse esitamise ajal selgelt kindlaks määrata ja neile ei maksta toetust. Mõlema kategooria partnerid võivad olla pärit kas programmi- või partnerriigist.

Mida peaksite veel teadma?

Projektid kestavad 2–3 aastat. Erandkorras võib projekti kestust taotluse korral pikendada kuni 6 kuu võrra.

Kaheaastase projekti maksimumtoetus on 700 000 eurot ja kolmeaastasel projektil 1 000 000 eurot.

Taotlusesse kaasatud programmiriikides asuvatel kõrgkoolidel peab olema kehtiv Erasmuse kõrgharidusharta. Partnerriikides asuvate kõrgkoolide puhul Erasmuse kõrgharidusharta omamist ei nõuta.

Kandmaks hoolt selle eest, et teadmusühendustel õnnestub tuua oodatavaid tulemusi ja saavutada mõju, mis ulatub partnerorganisatsioonidest märksa kaugemale, peab projekti lahutamatu osa olema kvaliteedi tagamine.

Teadmusühendused peaksid koostama väljaandeid, näiteks aruandeid, suuniseid, käsiraamatuid. Vajaduse korral tuleks tulemused teha kättesaadavaks avatud õppematerjalidena. Nad peaksid oma töös kasutama olemasolevaid algatusi ning kaasama oma töömeetoditesse digivahendeid.

Teadmusühendused peaksid osalema temaatilistes klastrites ja muudes algatustes, mis soodustavad heade tavade vahetamist. Peale selle peaksid teadmusühendused nägema eelarves ette oma projekti ja selle tulemuste tutvustamise ülikoolide ja ettevõtjate foorumil.

Kuidas taotleda?

Taotlus tuleb esitada vastusena Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti avaldatud iga-aastasele konkursikutsele.

Lisateave

Põhiteabe teadmusühenduste kohta leiate Erasmus+ programmijuhendist. Taotlemise kohta saate lisateavet küsida ka Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametist.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.