Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žinių sąjungos

Tikslas

Žinių sąjungos – tai tarptautiniai projektai, kuriuose dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos ir įmonės drauge sprendžia bendrus uždavinius.

Bendras tikslas yra padėti didinti Europos inovacinius gebėjimus ir remti Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimą.

Žinių sąjungos projektais siekiama vieno ar daugiau iš šių tikslų:

 • kurti naujus, novatoriškus ir daugiadalykius mokymo(si) metodus,
 • skatinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir įmonių darbuotojų verslumą ir ugdyti jų verslumo įgūdžius,
 • keistis žiniomis ir drauge ieškoti naujų sprendimų.

Kokių galimybių esama?

Žinių sąjungos suteikia organizacijoms galimybę rengti vienos iš pirmiau nurodytų sričių projektus. Jų projektai gali būti susiję su bet kuriuo mokomuoju dalyku ir sektoriumi, taip pat įvairių sektorių bendradarbiavimu.

Žinių sąjungų partneriai siekia bendrų tikslų ir bendradarbiauja siekdami jiems visiems naudingų rezultatų.

Sričių, kurių veikla gali būti remiama, pavyzdžiai:

 • inovacijų skatinimas aukštojo mokslo ir verslo srityse,
 • verslumo ir įgūdžių ugdymas,
 • aukštojo mokslo įstaigų ir įmonių dalijimosi žiniomis ir jų sklaidos skatinimas.

Kaip tai veikia?

Paraišką teikti ketinanti organizacija turi tai daryti kaip konsorciumo dalis. Konsorciumą turi sudaryti:

 • ne mažiau kaip šešios nepriklausomos bent trijų programos šalių organizacijos,
 • iš kurių bent dvi turi būtų aukštojo mokslo įstaigos
 • ir bent dvi – įmonės (konsultavimo ir tarpininkavimo įmonės gali dalyvauti, jei įrodo, kad turi pakankamai patirties ir aktyviai veikia atitinkamoje srityje).

Šalių partnerių organizacijos gali dalyvauti, tačiau turi pagrįsti, kuo bus naudingos konsorciumui.

Konsorciumui turi vadovauti pareiškėja – pasiūlymą partnerių vardu teikianti organizacija, atsakinga už visą projekto įgyvendinimą. Projekto partneriai gali būti:

 • visateisiai partneriai, aktyviai dalyvaujantys projekte ir vadovaujami paraišką teikiančios organizacijos, arba
 • asocijuotieji partneriai, prisidedantys prie konkrečių uždavinių sprendimo arba veiklos.

Asocijuotųjų partnerių vaidmuo turi būti aiškiai apibrėžtas paraiškos teikimo etapu ir jie negali gauti finansavimo. Abiejų rūšių partneriai gali būti arba iš programos šalių, arba iš šalių partnerių.

Ką dar reikėtų žinoti?

Projektai trunka 2–3 metus, tačiau išskirtiniais atvejais (pateikus prašymą) jie gali būti pratęsti dar iki šešių mėnesių.

Didžiausia dvejų metų projektui skiriama suma – 700 000 eurų, didžiausia trejų metų projektui skiriama suma – 1 000 000 eurų.

Paraiškas teikiančios programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas. Šalių partnerių įstaigoms reikalavimas turėti aukštojo mokslo chartiją nekeliamas.

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti laukiami rezultatai, o poveikis būtų padarytas ne vien organizacijoms partnerėms, viena iš projektų sudedamųjų dalių turi būti kokybės užtikrinimas.

Žinių sąjungos turėtų skelbti leidinius, pavyzdžiui, ataskaitas, gaires, vadovus, ir, jei įmanoma, teikti juos kaip atviruosius švietimo išteklius. Jos turėtų naudotis vykdomomis iniciatyvomis, ir skaitmeninėmis priemonėmis.

Žinių sąjungos turėtų būti pasirengusios dalyvauti teminėse grupėse ir kitose iniciatyvose, kad skatintų dalijimąsi geriausia patirtimi. Be to, jos turėtų numatyti lėšų tam, kad pristatytų savo projektus ir jų rezultatus per Europos universitetų ir įmonių forumą.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškos teikiamos internetu, kai Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga paskelbia metinį kvietimą teikti pasiūlymus.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie žinių sąjungas šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą.

Vaizdo siužetas

Nyderlandų taikomųjų mokslų universiteto ZUYD docentė Wendy Broers pasakoja apie tai, kaip įmonių ir aukštojo mokslo įstaigų žinių sąjungos skatina inovacijas.

Jūsų naršyklė nepalaiko vaizdo siužeto žymės.