Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Znalostní aliance

Co je cílem?

Znalostní aliance jsou nadnárodní projekty, které propojují vysokoškolské instituce a podniky, které pracují na společných otázkách.

Celkovým cílem je posílit schopnost Evropy inovovat a podpořit modernizaci evropských systémů vysokoškolského vzdělávání.

Znalostní aliance se zaměřují na jedno nebo více těchto témat:

 • rozvoj nových, inovativních a víceoborových přístupů k výuce a studiu
 • podpora podnikání a podnikatelských dovedností pracovníků vysokoškolských institucí a podniků
 • výměny poznatků a spolupráce na nových řešeních

Co program nabízí?

Znalostní aliance nabízejí organizacím příležitost vytvořit projekt, který přispívá k řešení problému v jedné z výše uvedených cílových oblastí. Jsou otevřené jakémukoli oboru a odvětví, jakož i meziodvětvové spolupráci.

Partneři ve znalostní alianci mají společné cíle a spolupracují na dosažení vzájemně prospěšných výsledků a výstupů.

Příklady oblastí, které mohou získat podporu:

 • podpora inovací ve vysokoškolském vzdělávání a podnikatelském sektoru
 • rozvoj podnikatelského ducha a dovedností
 • podpora toku a výměny poznatků mezi vysokoškolskými institucemi a podniky

Jak to funguje?

Organizace, které mají o program zájem, se mohou účastnit jako součást konsorcia, které se skládá z:

 • minimálně šesti nezávislých organizací z alespoň tří programových zemí,
 • z nichž alespoň dvě musí být vysokoškolské instituce a
 • nejméně dvě musí být podniky (poradenské a zprostředkovatelské společnosti jsou způsobilé za předpokladu, že tyto země prokáží relevantní zkušenosti a odhodlání v dané oblasti)

Organizace z partnerských zemí jsou vítány, je však třeba prokázat jejich přidanou hodnotu v konsorciu.

Konsorcium musí vést žadatel. Tím je organizace, která předkládá návrh jménem partnerů a odpovídá za celkové provedení projektu. Partnery projektu mohou být buď:

 • plnoprávní partneři, kteří se aktivně účastní projektu pod vedením žadatele, anebo
 • přidružení partneři, kteří přispívají k provedení konkrétních úkolů nebo činností

Úloha přidružených partnerů musí být jasně definována ve fázi podávání žádosti. Tito partneři nemohou získat finanční prostředky. Partneři obou typů mohou být z programových i partnerských zemí.

Co byste ještě měli vědět

Projekty trvají dva až tři roky, nicméně ve výjimečných případech je možné je na požádání prodloužit o dalších šest měsíců.

Maximální finanční podpora na dvouletý projekt má výši 700 000 eur, na tříletý projekt 1 000 000 eur.

Vysokoškolské instituce z programových zemí zařazené na žádost musí být držiteli platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání. Listina programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání (ECHE) se nepožaduje u vysokoškolských institucí z partnerských zemí.

Specifickou složkou projektu musí být zajištění kvality, tak aby bylo skutečně dosaženo kýžených výsledků a projekt měl dopad i mimo partnerské organizace.

Znalostní aliance by měly vydávat publikace, jako jsou zprávy, pokyny, příručky, a pokud je to možné, dát je k dispozici jako otevřené vzdělávací zdroje. Měly by využít stávajících iniciativ a mezi jejich pracovní metody by mělo patřit využití elektronických nástrojů.

Znalostní aliance by měly naplánovat zapojení do tematických klastrů a dalších iniciativ a napomoci tak sdílení osvědčených postupů. V rozpočtu by rovněž měly počítat s náklady na prezentaci projektu a jeho výsledků na Fóru pro univerzity a podniky.

Jak podat žádost?

Žádosti se podávají v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o znalostních aliancích je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, se můžete obrátit na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.